Fournitures - 519072-2021

13/10/2021    S199

Pologne-Bychawa: Panneaux de signalisation routière

2021/S 199-519072

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 188-488559)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie
Adresse postale: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie, ul. Antoniego Budnego 5
Ville: Bychawa
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 23-100
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Ireneusz Król
Courriel: rdw.lublin@zdw.lublin.pl
Téléphone: +48 815661393
Fax: +48 815660256
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zdw.lublin.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

RDW w Lublinie z/s w Bychawie. Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Numéro de référence: R4.ST.372.10.2021.ik
II.1.2)Code CPV principal
34992200 Panneaux de signalisation routière
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę:

1.1. Zad. Nr 1. Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z instalacją.

1.2. Zad. Nr 2. Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2. Dokładny zakres znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia dla zad 1 i 2 stanowiący załącznik do SWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 188-488559

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7
Au lieu de:

1. Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2021 r. o godz. 10:00 na Platformie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Lire:

1. Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2021 r. o godz. 10:00 na Platformie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Numéro de section: IV.2.2
Au lieu de:
Date: 11/10/2021
Heure locale: 09:00
Lire:
Date: 15/10/2021
Heure locale: 09:00
Numéro de section: IV.2.6
Au lieu de:
Date: 08/01/2022
Lire:
Date: 12/01/2022
Numéro de section: IV.2.7
Au lieu de:
Date: 11/10/2021
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 15/10/2021
Heure locale: 10:00
VII.2)Autres informations complémentaires: