Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 519074-2021

13/10/2021    S199

Pologne-Varsovie: Logiciels de sécurité

2021/S 199-519074

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 196-508316)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Centrum e-Zdrowia
Numéro national d'identification: 5251575309
Adresse postale: ul. Stanisława Dubois 5A
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-184
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Dariusz Wysmułek
Courriel: wzp@cez.gov.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://cez.gov.pl/
Adresse du profil d’acheteur: https://www.cez.gov.pl/zamowieniapubliczne/aktualne/

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Zakup systemu zarządzania dostępem do sieci NAC.

Numéro de référence: WRZ.270.209.2021
II.1.2)Code CPV principal
48730000 Logiciels de sécurité
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu zarządzania dostępem do sieci NAC. Zamówienie dotyczy dostawy jednego zintegrowanego systemu wraz z wdrożeniem, gwarancją i instruktażem stanowiskowym w zakresie i na zasadach określonych w Umowie oraz w załącznikach do Umowy.

2. Zamówienie nie zostało podzielone na części, gdyż podział zamówienia na zakup licencji i wdrożenia stanowi poważne ryzyko wydłużenia terminu realizacji oraz wprowadzenia wielu punktów powstawania i zgłaszania awarii, a co za tym idzie wydłużenia realizacji procedur naprawczych.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 196-508316

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: VI.3
Au lieu de:

1. Wadium nie jest wymagane.

2. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/Wykonawców w przypadkach, o których mowa w art.108 ust. 1.

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zostały określone w rozdziale VII SWZ.

5. Zamawiający skorzysta z przepisu art. 139 ustawy Pzp i najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w rozdziale VII SWZ.

7. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zostały zawarte w rozdziale XX SWZ.

Lire:

1. Wadium nie jest wymagane.

2. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/Wykonawców w przypadkach, o których mowa w art.108 ust. 1.

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zostały określone w rozdziale VII SWZ.

5. Zamawiający skorzysta z przepisu art. 139 ustawy Pzp i najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w rozdziale VII SWZ.

7. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zostały zawarte w rozdziale XX SWZ.

8. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane (zgodnie z art. 257 ustawy PZP).

VII.2)Autres informations complémentaires: