Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 519075-2021

13/10/2021    S199

Pologne-Varsovie: Ordinateurs personnels

2021/S 199-519075

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 196-507782)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Komenda Główna Straży Granicznej
Adresse postale: Al. Niepodległości 100
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-514
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Grażyna Sterlińska
Courriel: zp.bf.kg@strazgraniczna.pl
Téléphone: +48 225004389
Fax: +48 225005337
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.strazgraniczna.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Doposażenie terenowych jednostek organizacyjnych SG w ustandaryzowane stanowiska komputerowe wraz z czytnikami dokumentów i oprogramowaniem

Numéro de référence: 24/BF/BŁiI/21
II.1.2)Code CPV principal
30213000 Ordinateurs personnels
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nie używanych wcześniej w innych projektach, komputerów wraz z czytnikami dokumentów i oprogramowaniem, zgodnie z poniższym:

ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE

a) Komputer stacjonarny wraz z czytnikiem dokumentów w podstawowej wersji – w ilości 240 kpl.

b) Komputer stacjonarny wraz z czytnikiem dokumentów w rozszerzonej wersji – w ilości 122 kpl.

ZAMÓWIENIE W RAMACH PRAWA OPCJI

a) Komputer stacjonarny wraz z czytnikiem dokumentów w podstawowej wersji - w ilości do 240 kpl.

b) Komputer stacjonarny wraz z czytnikiem dokumentów w rozszerzonej wersji – w ilości do 122 kpl.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawierający wszystkie wymagania Zamawiającego określa załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwana dalej SWZ).

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 196-507782

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: VI.3
Endroit où se trouve le texte à rectifier: pkt. 1 lit. b)
Au lieu de:

oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy Pzp;

Lire:

oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

[wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcy za pośrednictwem platformy SmartPzp wraz z wezwaniem do złożenia dokumentów]

VII.2)Autres informations complémentaires: