Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 519078-2021

13/10/2021    S199

Pologne-Varsovie: Outils à main électromécaniques

2021/S 199-519078

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 181-468383)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Numéro national d'identification: 368302575
Adresse postale: ul. Żelazna 59A
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 00-848
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Izolda Maciejewicz
Courriel: zamowienia-bydgoszcz@wody.gov.pl
Téléphone: +48 672123244
Fax: +48 672125175
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://przetargi.wody.gov.pl/;https://wodypolskie.bip.gov.pl/

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Zakupy narzędzi i elektronarzędzi oraz akcesoriów dla jednostek podległych pod Zarząd Zlewni w Pile

Numéro de référence: BD.ROZ.2810.21.2021
II.1.2)Code CPV principal
42652000 Outils à main électromécaniques
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi i elektronarzędzi oraz akcesoriów na potrzeby Nadzorów Wodnych znajdujących się na terenie Zarządu Zlewni w Pile; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz miejsce dostawy dla danej części zamówienia zawiera załącznik do SWZ.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie składa się z następujących części: Część nr 1 – elektronarzędzia i akcesoria; Część nr 2 - narzędzia

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 181-468383

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Lot nº: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Endroit où se trouve le texte à rectifier: data
Au lieu de:
Date: 14/10/2021
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 21/10/2021
Heure locale: 10:00
Numéro de section: IV.2.6
Lot nº: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Oferta musi zachować ważność do:
Au lieu de:
Date: 11/01/2022
Lire:
Date: 18/01/2022
Numéro de section: IV.2.7
Lot nº: Warunki otwarcia ofert
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Data
Au lieu de:
Date: 14/10/2021
Heure locale: 11:00
Lire:
Date: 21/10/2021
Heure locale: 11:00
VII.2)Autres informations complémentaires:

IV.2.7) Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy, do dnia 21.10.2021 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2021 r. o godzinie 11.00.