Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 519084-2021

13/10/2021    S199

Pologne-Koszalin: Presses hydrauliques

2021/S 199-519084

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 186-481352)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie
Numéro national d'identification: PL422
Adresse postale: Komunalna 5
Ville: Koszalin
Code NUTS: PL426 Koszaliński
Code postal: 75-724
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anna Pieńkowska
Courriel: Anna.Pienkowska@pgkkoszalin.pl
Téléphone: +48 943484432
Fax: +48 943484434
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://pgkkoszalin.pl/
Adresse du profil d’acheteur: http://pgkkoszalin.pl/

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

„Zakup prasy hydraulicznej w formie leasingu operacyjnego”

Numéro de référence: 44
II.1.2)Code CPV principal
42636100 Presses hydrauliques
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Zakup w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej prasy wraz

z dostawą do siedziby Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie.Cena musi obejmować wszystkie koszty dostawy np. transport, ubezpieczenie do momentu dostawy w miejsce wskazane przez Zamawiającego, akcyza, cło, podatki itp.

1.3. Prasa musi być wykonana z materiałów fabrycznie nowych.

1.6. Prasę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w Sianowie, ul. Łubuszan 80, 76-004 Sianów.

1.7. Dostarczona prasa musi posiadać odpowiednie dokumenty pozwalające na bezpieczne użytkowanie.

1.8. Dostawca urządzenia przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego

w siedzibie firmy.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 186-481352

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin składania ofert
Au lieu de:
Date: 08/10/2021
Heure locale: 13:00
Lire:
Date: 22/10/2021
Heure locale: 08:00
Numéro de section: IV.2.6
Endroit où se trouve le texte à rectifier: minimalny okres w którym oferent będzie związany ofertą Oferta musi zachować ważność
Au lieu de:
Date: 05/01/2022
Lire:
Date: 19/01/2022
Numéro de section: IV.2.7
Endroit où se trouve le texte à rectifier: warunki otwarcia ofert
Au lieu de:
Date: 08/10/2021
Heure locale: 13:30
Lire:
Date: 22/10/2021
Heure locale: 08:30
VII.2)Autres informations complémentaires: