Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 519118-2021

13/10/2021    S199

Pologne-Varsovie: Matériel et fournitures informatiques

2021/S 199-519118

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 178-463049)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy
Adresse postale: ul. Kolska 12
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 01-045
Pays: Pologne
Courriel: zamowienia.publiczne@nask.pl
Téléphone: +48 223808200
Fax: +48 223808391
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.nask.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

„Rozbudowa środowisk teleinformatycznych Zamawiającego o nowe serwery i urządzenia sieciowe” (2 Części)

Numéro de référence: ZZPiZ.2111.27.2021.290.PKO[mDok2021][EZD RP]
II.1.2)Code CPV principal
30200000 Matériel et fournitures informatiques
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia, jest rozbudowa środowisk teleinformatycznych Zamawiającego poprzez dostawę serwerów i routerów wraz z oprogramowaniem, zwanych dalej „Sprzętem” lub „Urządzeniami” na warunkach i w sposób wynikający ze Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, (dalej jako „SOPZ”), stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ-SOPZ oraz udzielenie gwarancji na dostarczony Sprzęt/Urządzenie.

2. Na Przedmiot zamówienia w zakresie określonym w ust. 1 w zakresie Części 1 składają się następujące elementy:

1) Serwer maszyn wirtualnych – 2 sztuki oraz

2) Oprogramowanie wirtualizacyjne do serwerów, o których mowa w pkt nr 1- 1 sztuka.

3. Na Przedmiot zamówienia w zakresie określonym w ust. 1 w zakresie Części 2 składają się następujące elementy:

1) Router wraz z odpowiednim oprogramowaniem – 4 sztuki.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odrębnie dla każdej z dwóch (2) Części zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 178-463049

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.4
Lot nº: 2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Opis zamówienia:
Au lieu de:

1. Na Przedmiot zamówienia w zakresie Części 2 składają się następujące elementy:

1) Router wraz z odpowiednim oprogramowaniem – 4 sztuki.

2. Termin wykonania zamówienia został określony w SOPZ i wynosi w zakresie Części 2 - 30 dni roboczych, liczonych od dnia zawarcia umowy.

3. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały zastosowane odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencyjnych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SWZ norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji technicznych należy przyjąć, że w odniesieniu do nich użyto sformułowania „lub równoważne”.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

5. Sposób oceny ofert w zakresie Części. 2: Zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, będzie kierował się kryterium pt.: „Cena oferty brutto (C)” oraz kryterium pt.:”Termin dostawy (T)” i ich znaczeniami oraz będzie oceniał oferty w ramach przedmiotowych kryteriów oceny ofert. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego Oferta uzyska największą liczbę punktów.

6. Zamówienie w zakresie Części 2 jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach projektu pod nazwą „EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej”.

Lire:

1. Na Przedmiot zamówienia w zakresie Części 2 składają się następujące elementy:

1) Router wraz z odpowiednim oprogramowaniem – 4 sztuki.

2. Termin wykonania zamówienia w zakresie Części 2 został określony we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ i wynosi maksymalnie - 60 dni roboczych, liczonych od dnia zawarcia umowy. Termin ten stanowi kryterium oceny ofert, o którym mowa w Rozdziale XIV ust. 5 SWZ.”

3. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały zastosowane odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencyjnych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SWZ norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji technicznych należy przyjąć, że w odniesieniu do nich użyto sformułowania „lub równoważne”.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

5. Sposób oceny ofert w zakresie Części. 2: Zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, będzie kierował się kryterium pt.: „Cena oferty brutto (C)” oraz kryterium pt.:”Termin dostawy (T)” i ich znaczeniami oraz będzie oceniał oferty w ramach przedmiotowych kryteriów oceny ofert. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego Oferta uzyska największą liczbę punktów.

6. Zamówienie w zakresie Części 2 jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach projektu pod nazwą „EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej”.

Numéro de section: II.2.7
Lot nº: 2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Au lieu de:

Okres w dniach: 30

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Lire:

Okres w dniach: 60

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Numéro de section: II.2.14
Lot nº: 2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Informacje dodatkowe
Au lieu de:

Termin, o którym mowa w pkt II.2.7) dotyczy dni roboczych. Termin wykonania zamówienia został określony w SOPZ i wynosi w zakresie Części 1 - 30 dni roboczych, liczonych od dnia zawarcia umowy.

Lire:

Termin, o którym mowa w pkt II.2.7) dotyczy dni roboczych. Termin wykonania zamówienia został określony we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ i wynosi w zakresie Części 1 maksymalnie 60 dni roboczych, liczonych od dnia zawarcia umowy. Termin ten stanowi kryterium oceny ofert, o którym mowa w Rozdziale XIV ust. 5 SWZ.

Numéro de section: IV.2.2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Au lieu de:
Date: 18/10/2021
Heure locale: 11:00
Lire:
Date: 25/10/2021
Heure locale: 11:00
Numéro de section: IV.2.6
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Au lieu de:
Date: 15/01/2022
Lire:
Date: 22/01/2022
Numéro de section: IV.2.7
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert
Au lieu de:
Date: 18/10/2021
Heure locale: 12:00
Lire:
Date: 25/10/2021
Heure locale: 12:00
VII.2)Autres informations complémentaires: