Services - 51915-2023

27/01/2023    S20

België-Brussel: Softwareprogrammering en -advies

2023/S 020-051915

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Algemene Directie van de Civiele Veiligheid
Nationaal identificatienummer: 0308.356.862_76
Postadres: Leuvenseweg 1
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: ilse.keppens@ibz.be
Telefoon: +32 24885130
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ibz.fgov.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=470770
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=470770
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=IBZ-CV-MAT30-463-22-F02
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=50019
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Openbare procedure voor de levering en het onderhoud van een virtueel oefensysteem (software) dat het aanleren mogelijk maakt van de uitvoering en het beheer van de interventies bij incidenten voor diverse openbare diensten

Referentienummer: IBZ-CV-MAT30-463-22-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72200000 Softwareprogrammering en -advies
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De directie Brandweer van de algemene directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken (hierna in dit bestek afgekort tot “AD CV”) wil overgaan tot de aankoop van 23 toegangen (basistoegang) tot een Virtueel Oefensysteem (software) dat het aanleren mogelijk maakt van de uitvoering en het beheer van de interventies bij incidenten ((verkeers-)ongevallen, branden, rampen, crises en calamiteiten) evenals het bijbehorende service- en upgradecontract (zie post 2) om de software te onderhouden, te optimaliseren en up to date te houden.

De inschrijver moet in zijn offerte de globale prijs vermelden voor 23 toegangen tot de software (basistoegang) met bijbehorende service- en upgradecontracten voor 6 jaar.

De 11 verschillende erkende opleidingscentra voor de Civiele Veiligheid als bedoeld in artikel 175/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid zullen waarschijnlijk ook met eigen middelen in totaal 43 basistoegangen aanschaffen, alsmede de bijbehorende service- en upgradecontracten (zie post 2) om de software te onderhouden, te verbeteren en up-to-date te houden.

De inschrijver moet in zijn offerte een globale prijs vermelden voor deze 43 toegangen tot de software (basistoegangen) met bijbehorend service- en upgradecontract voor 6 jaar verdeeld over de 11 opleidingscentra.

Naast deze 23 + 43 toegangen is het mogelijk dat supplementaire toegangen, met bijbehorend service- en upgradecontract, gekocht zouden worden (maximum 16) door de Belgische Hulpverleningszones en/of Federale Diensten van de Gouverneurs.

Deze opdracht omvat niet het verwerven van de vereiste hardware om het gebruik van de voornoemde toegangen tot het Virtueel Oefensysteem mogelijk te maken.

Zowel m.b.t. de basistoegangen als de supplementaire toegangen (de licenties / gebruiksabonnementen) mogen de gebruiksrechten geen vervaltermijn of einddatum hebben: de overeenkomsten m.b.t. louter toegangsrechten worden afgesloten met een qua tijdsduur onbeperkte geldigheid. Er worden op dit vlak dus geen jaarlijks recurrente abonnementskost verwacht.

Dit systeem moet gebruikt kunnen worden voor vormingen, trainingen en de evaluatie van “deelnemers”, waarbij het de hoofdbedoeling is dat deelnemers via dit Virtueel Oefensysteem beter voorbereid worden op echte incidenten en live-oefeningen en zodat het Virtueel Oefensysteem kan ingezet worden teneinde teamwerking van de interveniërende disciplines in complexe noodsituaties te bevorderen en verbeteren.

Het beoogde Virtueel Oefensysteem dient gebaseerd te zijn op simulaties, onder de vorm van scenario’s waarin bepaalde situaties uit de realiteit virtueel nagebootst worden: bepaalde gebouwen en 3D-omgevingen, waarin bepaalde virtuele objecten zoals voertuigen geplaatst worden, aan de hand waarvan bepaalde incidenten geënsceneerd worden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 900 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48900000 Diverse software en computersystemen
72200000 Softwareprogrammering en -advies
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De directie Brandweer van de algemene directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken (hierna in dit bestek afgekort tot “AD CV”) wil overgaan tot de aankoop van 23 toegangen (basistoegang) tot een Virtueel Oefensysteem (software) dat het aanleren mogelijk maakt van de uitvoering en het beheer van de interventies bij incidenten ((verkeers-)ongevallen, branden, rampen, crises en calamiteiten) evenals het bijbehorende service- en upgradecontract (zie post 2) om de software te onderhouden, te optimaliseren en up to date te houden.

De inschrijver moet in zijn offerte de globale prijs vermelden voor 23 toegangen tot de software (basistoegang) met bijbehorende service- en upgradecontracten voor 6 jaar.

De 11 verschillende erkende opleidingscentra voor de Civiele Veiligheid als bedoeld in artikel 175/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid zullen waarschijnlijk ook met eigen middelen in totaal 43 basistoegangen aanschaffen, alsmede de bijbehorende service- en upgradecontracten (zie post 2) om de software te onderhouden, te verbeteren en up-to-date te houden.

De inschrijver moet in zijn offerte een globale prijs vermelden voor deze 43 toegangen tot de software (basistoegangen) met bijbehorend service- en upgradecontract voor 6 jaar verdeeld over de 11 opleidingscentra.

Naast deze 23 + 43 toegangen is het mogelijk dat supplementaire toegangen, met bijbehorend service- en upgradecontract, gekocht zouden worden (maximum 16) door de Belgische Hulpverleningszones en/of Federale Diensten van de Gouverneurs.

Deze opdracht omvat niet het verwerven van de vereiste hardware om het gebruik van de voornoemde toegangen tot het Virtueel Oefensysteem mogelijk te maken.

Zowel m.b.t. de basistoegangen als de supplementaire toegangen (de licenties / gebruiksabonnementen) mogen de gebruiksrechten geen vervaltermijn of einddatum hebben: de overeenkomsten m.b.t. louter toegangsrechten worden afgesloten met een qua tijdsduur onbeperkte geldigheid. Er worden op dit vlak dus geen jaarlijks recurrente abonnementskost verwacht.

Dit systeem moet gebruikt kunnen worden voor vormingen, trainingen en de evaluatie van “deelnemers”, waarbij het de hoofdbedoeling is dat deelnemers via dit Virtueel Oefensysteem beter voorbereid worden op echte incidenten en live-oefeningen en zodat het Virtueel Oefensysteem kan ingezet worden teneinde teamwerking van de interveniërende disciplines in complexe noodsituaties te bevorderen en verbeteren.

Het beoogde Virtueel Oefensysteem dient gebaseerd te zijn op simulaties, onder de vorm van scenario’s waarin bepaalde situaties uit de realiteit virtueel nagebootst worden: bepaalde gebouwen en 3D-omgevingen, waarin bepaalde virtuele objecten zoals voertuigen geplaatst worden, aan de hand waarvan bepaalde incidenten geënsceneerd worden.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 900 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

zie document B

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/03/2023
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/03/2023
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/01/2023