Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 519161-2021

13/10/2021    S199

Pologne-Varsovie: Machines, matériel et fourniture informatique et de bureau, excepté les meubles et logiciels

2021/S 199-519161

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 182-472903)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Województwo Mazowieckie
Adresse postale: ul. Jagiellońska 26
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 03-719
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Luiza Buze
Courriel: luiza.buze@mazovia.pl
Téléphone: +48 223141668
Fax: +48 223141670
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.mazovia.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego w ramach projektu pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” dofinansowanego ze środków RPO WM na lata 201

Numéro de référence: ES-NR-IV.ZP.D.272.59.2021.LB
II.1.2)Code CPV principal
30000000 Machines, matériel et fourniture informatique et de bureau, excepté les meubles et logiciels
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego w ramach projektu pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” dofinansowanego ze środków RPO WM na lata 2014-2020. Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części i dopuszcza składanie ofert częściowych. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w poszczególnych częściach zamówienia. Wykaz asortymentu zamówienia podstawowego: tj. część I – zestaw komputerowy wg specyfikacji Partnera - 1040 szt., laptop wg specyfikacji Partnera - 1950 szt.; część II – drukarka laserowa – 130 szt., urządzenie wielofunkcyjne – 130 szt.; część III – monitor interaktywny – 56 szt., projektor multimedialny – 130 szt.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 182-472903

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.7
Lot nº: 1
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Au lieu de:

Okres w dniach: 21

Lire:

Okres w dniach: 45

Numéro de section: II.2.7
Lot nº: 2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Au lieu de:

Okres w dniach: 21

Lire:

Okres w dniach: 45

Numéro de section: II.2.7
Lot nº: 3
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Au lieu de:

Okres w dniach: 21

Lire:

Okres w dniach: 45

Numéro de section: IV.2.2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Au lieu de:
Date: 18/10/2021
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 20/10/2021
Heure locale: 10:00
Numéro de section: IV.2.6
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Au lieu de:
Date: 15/01/2022
Lire:
Date: 17/01/2022
Numéro de section: IV.2.7
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert
Au lieu de:
Date: 18/10/2021
Heure locale: 10:10
Lire:
Date: 20/10/2021
Heure locale: 10:10
VII.2)Autres informations complémentaires: