Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 519173-2021

13/10/2021    S199

Danemark-Hillerød: Tomodensitomètres

2021/S 199-519173

Avis en cas de transparence ex ante volontaire

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Region Hovedstaden
Numéro national d'identification: 29190623
Adresse postale: Kongens Vænge 2
Ville: Hillerød
Code NUTS: DK01 Hovedstaden
Code postal: 3400
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Sanne Sørensen
Courriel: sanne.frydendal.soerensen@regionh.dk
Téléphone: +45 38665807
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.regionh.dk/
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. digital SPECT/CT skanner inkl. 7 års fulddækkende service til Rigshospitalet Glostrup.

Numéro de référence: 3136
II.1.2)Code CPV principal
33115100 Tomodensitomètres
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. digital SPECT/CT skanner inkl. 7 års fulddækkende service til Rigshospitalet Glostrup.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 9 800 000.00 DKK
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels
33110000 Matériel d'imagerie à usages médical, dentaire et vétérinaire
33115000 Appareils de tomographie
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Description des prestations:

Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. digital SPECT/CT skanner inkl. 7 års fulddækkende service til Rigshospitalet Glostrup.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure négociée sans publication préalable
  • Les travaux/produits/services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé pour la raison suivante:
    • absence de concurrence pour des raisons techniques
Explication:

Anskaffelsen af 1 stk. digital SPECT/CT skanner (Starguide) til Rigshospitalet Glostrup er omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2, idet kontrakten af tekniske årsager kun kan overdrages til én bestemt økonomisk aktør. Disse vedrører ordregivers ufravigelige tekniske krav til udstyret:

- En 360 graders kontinuert dataopsamling, der sikrer høj sensitivitet og dermed følgende lav dosis til patienten samt en hurtig skantid.

- En energi range fra 40-250 keV, som gør det muligt at skanne begge fotonenergier fra 177Lu samt en bedre energioplysning. Dette er afgørende for optimal patientdosimetri i forbindelse med afdelingens dotatate-behandlinger

- En infrarød pre-scan funktion og en interaktiv markering af den axial skanfelt, hvilket er afgørende for effektiv planlægning af undersøgelser, som ikke bruger CT.

- En NM/CT axial skanlængde på 185cm uden brug af en extensions, hvilket er nødvendigt for en række af afdelingens knogleskintigrafier, MIBG- og Dotatate-skanninger

GE Healthcare Danmark A/S er, efter ordregivers opfattelse, eneste økonomiske aktør på markedet, som opfylder disse ufravigelige krav. Ordregiver agter således at indgå aftale om levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. digital SPECT/CT skanner med nævnte leverandør efter 10 kalenderdage regnet fra dagen efter offentliggørelse af nærværende bekendtgørelse.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif

Section V: Attribution du marché/de la concession

Intitulé:

Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. digital SPECT/CT skanner inkl. 7 års fulddækkende service til Rigshospitalet Glostrup.

V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date d'attribution du marché:
08/10/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: GE Healthcare Danmark A/S
Numéro national d'identification: 26527791
Adresse postale: Park Allé 295
Ville: Brøndby
Code NUTS: DK01 Hovedstaden
Code postal: 2605
Pays: Danemark
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 9 800 000.00 DKK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Klagenævnet for Udbud
Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ville: Viborg
Code postal: 8800
Pays: Danemark
Courriel: klfu@naevneneshus.dk
Téléphone: +45 72405600
Adresse internet: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Tildeling af offentlig kontrakt: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35
Ville: Valby
Code postal: 2500
Pays: Danemark
Courriel: kfst@kfst.dk
Téléphone: +45 41715000
Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021