Fournitures - 519188-2021

13/10/2021    S199

Pologne-Lubawa: Logiciels de bases de données et d'exploitation

2021/S 199-519188

Avis de modification

Modification d'un contrat/d'une concession en cours

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Zakład Komunalny Gminy Lubawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Numéro national d'identification: 7441809177
Adresse postale: Łążyn 22
Ville: Lubawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 14-260
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Adam Michał Marchlewski
Courriel: zkgl@zkgl.pl
Téléphone: +48 896451280
Fax: +48 896451280
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zk-lubawa.4bip.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Realizacja projektu wdrożenia e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o.

Numéro de référence: ZP– 1/2020
II.1.2)Code CPV principal
48600000 Logiciels de bases de données et d'exploitation
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
38421100 Compteurs à eau
48600000 Logiciels de bases de données et d'exploitation
72260000 Services relatifs aux logiciels
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Lieu principal d'exécution:

Gmina Lubawa

II.2.4)Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu wdrożenia e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu „Telemetria na służbie mieszkańców – uruchomienie usług elektronicznych przez Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o.”

II.2.7)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Fin: 15/09/2021
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: takNumer identyfikacyjny projektu:Telemetria na służbie mieszkańców – uruchomienie usług elektronicznych przez Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020. Numer projekt

Section IV: Procédure

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Avis d'attribution de marché relatif au présent marché
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 189-456210

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: ZP-1/2020
V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
22/09/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Wodmiar Sp. z o.o. Sp. K.
Adresse postale: ul. Lubelska 39
Ville: Olsztyn
Code NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Code postal: 10-408
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA)
Valeur totale du marché: 2 637 837.54 PLN

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021

Section VII: Modifications du contrat/de la concession

VII.1)Description du contrat après les modifications
VII.1.1)Code CPV principal
48000000 Logiciels et systèmes d'information
VII.1.2)Code(s) CPV additionnel(s)
38421100 Compteurs à eau
48600000 Logiciels de bases de données et d'exploitation
72260000 Services relatifs aux logiciels
VII.1.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Lieu principal d'exécution:

Gmina Lubawa

VII.1.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu wdrożenia e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu „Telemetria na służbie mieszkańców – uruchomienie usług elektronicznych przez Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o.”

VII.1.5)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Fin: 31/12/2021
VII.1.6)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 2 637 837.54 PLN
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: WODMIAR VR Wiśniewscy Sp. j. Sp. k.
Adresse postale: ul. Lubelska 39
Ville: Olsztyn
Code NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Code postal: 10-408
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2)Informations sur les modifications
VII.2.1)Description des modifications
Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):

1. Zmianie uległa nazwa Wykonawcy:

Przed zmianą: Wodmiar Sp. z o.o. Sp. K.

Po zmianie: WODMIAR VR Wiśniewscy Sp. j. Sp. k.

2. Zmianie uległ termin realizacji zamówienia:.

Przed zmianą: 15 września 2021 rok

Po zmianie: data zakończenia 31 grudnia 2021 rok

VII.2.2)Raisons de la modification
Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE]
Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:

Termin zamówienia uległ zmianie z uwagi na opóźnienia dostaw podzespołów do produkcji modułów transmisji danych GSM od koperantów producenta. Ograniczenie światowej produkcji podzespołów elektronicznych doprowadziło doprowadziło do okresowego zmniejszenia produkcji, zakłócenia ciągłości łańcucha dostaw i czasowego wstrzymania realizacji umowy. Ponadto w trakcie budowy systemu na terenie Gminy Lubawa część z właścicieli nieruchomości w których harmonogram robót przewiduje montaż urządzeń odmawia, pomimo zachowania odpowiedniego reżimu sanitarnego w trakcie czynności instalacyjnych wstępu na teren posesji z powodu zagrożenia epidemicznego.

VII.2.3)Augmentation de prix
Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné)
Valeur hors TVA: 2 637 837.54 PLN
Montant total du marché après les modifications
Valeur hors TVA: 2 637 837.54 PLN