Fournitures - 519188-2021

13/10/2021    S199

Polska-Lubawa: Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

2021/S 199-519188

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Komunalny Gminy Lubawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 7441809177
Adres pocztowy: Łążyn 22
Miejscowość: Lubawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 14-260
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adam Michał Marchlewski
E-mail: zkgl@zkgl.pl
Tel.: +48 896451280
Faks: +48 896451280
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zk-lubawa.4bip.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Realizacja projektu wdrożenia e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o.

Numer referencyjny: ZP– 1/2020
II.1.2)Główny kod CPV
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38421100 Wodomierze
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Lubawa

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu wdrożenia e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu „Telemetria na służbie mieszkańców – uruchomienie usług elektronicznych przez Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o.”

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 15/09/2021
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: takNumer identyfikacyjny projektu:Telemetria na służbie mieszkańców – uruchomienie usług elektronicznych przez Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020. Numer projekt

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 189-456210

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: ZP-1/2020
V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
22/09/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Wodmiar Sp. z o.o. Sp. K.
Adres pocztowy: ul. Lubelska 39
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 10-408
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 2 637 837.54 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/10/2021

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38421100 Wodomierze
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Lubawa

VII.1.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu wdrożenia e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu „Telemetria na służbie mieszkańców – uruchomienie usług elektronicznych przez Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o.”

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 31/12/2021
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 2 637 837.54 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: WODMIAR VR Wiśniewscy Sp. j. Sp. k.
Adres pocztowy: ul. Lubelska 39
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 10-408
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

1. Zmianie uległa nazwa Wykonawcy:

Przed zmianą: Wodmiar Sp. z o.o. Sp. K.

Po zmianie: WODMIAR VR Wiśniewscy Sp. j. Sp. k.

2. Zmianie uległ termin realizacji zamówienia:.

Przed zmianą: 15 września 2021 rok

Po zmianie: data zakończenia 31 grudnia 2021 rok

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Termin zamówienia uległ zmianie z uwagi na opóźnienia dostaw podzespołów do produkcji modułów transmisji danych GSM od koperantów producenta. Ograniczenie światowej produkcji podzespołów elektronicznych doprowadziło doprowadziło do okresowego zmniejszenia produkcji, zakłócenia ciągłości łańcucha dostaw i czasowego wstrzymania realizacji umowy. Ponadto w trakcie budowy systemu na terenie Gminy Lubawa część z właścicieli nieruchomości w których harmonogram robót przewiduje montaż urządzeń odmawia, pomimo zachowania odpowiedniego reżimu sanitarnego w trakcie czynności instalacyjnych wstępu na teren posesji z powodu zagrożenia epidemicznego.

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 2 637 837.54 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 2 637 837.54 PLN