Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 519188-2021

13/10/2021    S199

Polska-Lubawa: Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

2021/S 199-519188

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Komunalny Gminy Lubawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 7441809177
Adres pocztowy: Łążyn 22
Miejscowość: Lubawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 14-260
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adam Michał Marchlewski
E-mail: zkgl@zkgl.pl
Tel.: +48 896451280
Faks: +48 896451280
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zk-lubawa.4bip.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Realizacja projektu wdrożenia e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o.

Numer referencyjny: ZP– 1/2020
II.1.2)Główny kod CPV
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38421100 Wodomierze
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Lubawa

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu wdrożenia e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu „Telemetria na służbie mieszkańców – uruchomienie usług elektronicznych przez Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o.”

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 15/09/2021
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: takNumer identyfikacyjny projektu:Telemetria na służbie mieszkańców – uruchomienie usług elektronicznych przez Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020. Numer projekt

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 189-456210

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: ZP-1/2020
V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
22/09/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Wodmiar Sp. z o.o. Sp. K.
Adres pocztowy: ul. Lubelska 39
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 10-408
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 2 637 837.54 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/10/2021

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38421100 Wodomierze
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Lubawa

VII.1.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu wdrożenia e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu „Telemetria na służbie mieszkańców – uruchomienie usług elektronicznych przez Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o.”

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 31/12/2021
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 2 637 837.54 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: WODMIAR VR Wiśniewscy Sp. j. Sp. k.
Adres pocztowy: ul. Lubelska 39
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 10-408
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

1. Zmianie uległa nazwa Wykonawcy:

Przed zmianą: Wodmiar Sp. z o.o. Sp. K.

Po zmianie: WODMIAR VR Wiśniewscy Sp. j. Sp. k.

2. Zmianie uległ termin realizacji zamówienia:.

Przed zmianą: 15 września 2021 rok

Po zmianie: data zakończenia 31 grudnia 2021 rok

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Termin zamówienia uległ zmianie z uwagi na opóźnienia dostaw podzespołów do produkcji modułów transmisji danych GSM od koperantów producenta. Ograniczenie światowej produkcji podzespołów elektronicznych doprowadziło doprowadziło do okresowego zmniejszenia produkcji, zakłócenia ciągłości łańcucha dostaw i czasowego wstrzymania realizacji umowy. Ponadto w trakcie budowy systemu na terenie Gminy Lubawa część z właścicieli nieruchomości w których harmonogram robót przewiduje montaż urządzeń odmawia, pomimo zachowania odpowiedniego reżimu sanitarnego w trakcie czynności instalacyjnych wstępu na teren posesji z powodu zagrożenia epidemicznego.

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 2 637 837.54 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 2 637 837.54 PLN