Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 519214-2021

13/10/2021    S199

Pays-Bas-Tiel: Services d'ingénierie géotechnique

2021/S 199-519214

Avis de préinformation

Le présent avis est un avis de préinformation uniquement

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Waterschap Rivierenland
Numéro national d'identification: 30281419
Adresse postale: de Blomboogerd 1 te Tiel
Ville: Tiel
Code NUTS: NL Nederland
Code postal: 4003 BX
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: Mw. M.G. van Os
Courriel: r.van.os@wsrl.nl
Téléphone: +31 344649813
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.wsrl.nl
Adresse du profil d’acheteur: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=185501
I.3)Communication
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Autre activité: Waterschap

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

NO Geotechnisch grondonderzoek GMO Sprok - Heteren

Numéro de référence: 2021
II.1.2)Code CPV principal
71332000 Services d'ingénierie géotechnique
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Nadere offerteaanvraag DAS Geotechnische diensten tender 185501 Uitvoeren van geotechnisch grondonderzoek en laboratoriumonderzoek t.b.v. (voor)verkenning, ontwerp en versterking van dijktraject Sprok - Sterreschans - Heteren (kwalificatie1).

Wilt u uitgenodigd worden voor de nadere offerteaanvragen dient u zich eerst te kwalificeren bij de DAS Tender 25427 Dynamisch aankoopsysteem Geotechnische diensten.

Indien u nog niet bent gekwalificeerd kunt u zich nog aanmelden bij de Tender  25427 binnen 15 dagen nadat deze vooraankondiging is gepubliceerd.

Het DAS biedt u, als u voor het systeem bent toegelaten, de gelegenheid om, iedere keer als WSRL het voornemen om een opdracht te plaatsen bekend maakt, mee te dingen naar deze opdracht. Toelating tot het DAS houdt dus nog geen opdracht in en evenmin kunt u hieraan rechten op ontvangen van opdrachten ontlenen.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71332000 Services d'ingénierie géotechnique
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: NL Nederland
Lieu principal d'exécution:

Sprok - Heteren

II.2.4)Description des prestations:

Het uitvoeren van geotechnisch grondonderzoek (boringen en sonderingen) en laboratoriumonderzoek (volumieke gewichten en proeven t.b.v. bepaling erosieklassen), en uitvoeren van EM-metingen nabij de waterkering op het dijktraject Sprok - Sterreschans - Heteren. Het dijktraject wordt opgedeeld in vier deeltrajecten, waarvoor het aanvullende grondonderzoek in fases wordt uitgevoerd. De uitvraag bevat een gedetailleerde uitvraag voor het eerste deeltraject. Het onderzoek voor overige drie deeltrajecten wordt indicatief beschreven en als optie opgenomen in de uitvraag. Mogelijk worden aanvullend HPT- en ERT-onderzoeken bij het eerste of de overige deeltrajecten uitgevraagd.

De sondeer-, boor-, en laboratoriumwerkzaamheden vallen in classificatie (kwalificatie) 1. De EM-metingen (en mogelijk HPT- en ERT-onderzoeken) vallen buiten de classificaties (kwalificaties) zoals opgenomen in de DAS.

II.2.14)Informations complémentaires
II.3)Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
25/10/2021

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021