Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 519221-2021

13/10/2021    S199

Roumanie-București: Location de véhicules industriels avec chauffeur

2021/S 199-519221

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.
Numéro national d'identification: 42049930
Adresse postale: Strada: Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 050182
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Monica Ghita
Courriel: achizitii@salubrizare5.ro
Téléphone: +40 726185113
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.salubrizare5.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129005
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Autre activité: Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Servicii de Inchiriere Utilaje fara sofer

Numéro de référence: 14
II.1.2)Code CPV principal
60182000 Location de véhicules industriels avec chauffeur
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Servicii de Inchiriere Utilaje fara sofer

Lot 1: Plug pentru deszapezire cu sistem prindere frontala inclus si raspanditor material antiderapant - 8 buc conform specificatii caiest de sarcini

Lot 2: Autoutilitara dotata cu bena - 10 buc conform specificatii caiest de sarcini

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 13 250 376.00 RON
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:

In conformitate cu prevederile art. 141 din Legea nr. 98/2016, ofertele pot fi depuse pentru unul, pentru mai multe sau pentru toate loturile.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Autoutilitara dotata cu bena

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
60182000 Location de véhicules industriels avec chauffeur
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

Sos Viilor nr. 52-54, Sector 5, Bucuresti

II.2.4)Description des prestations:

Autoutilitara dotata cu bena - 10 buc conform specificatii tehnice caiet de sarcini

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Factorul de evaluare “Kilometraj” / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 7 361 320.00 RON
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 1460
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Plug pentru deszapezire cu sistem prindere frontala inclus si raspanditor material antiderapant

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
60182000 Location de véhicules industriels avec chauffeur
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

Sos. Viilor nr. 52-54, Sector 5, Bucuresti

II.2.4)Description des prestations:

Plug pentru deszapezire cu sistem prindere frontala inclus si raspanditor material antiderapant - 8 buc conform specificatii caiet de sarcini

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: factorul de evaluare “Kilometraj” / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 5 889 056.00 RON
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 1460
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.60, 164, 165, 167 din Legea 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

- certificate fiscale privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN autorizat conform Legii 359/2004.

- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; - alte documente edificatoare, dupa caz.

Autoritatea contractanta va verifica (in)existenta unei situatii de excludere prevazuta la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016, in legatura cu subcontractantii propusi. In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 174 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie.

Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritatile din tara in care acestia sunt rezidenti prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

În cazul în care ofertantul/candidatul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), precum şi cele de la alin. (1) lit. b) şi c) care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractanţilor pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), conform art. 193 alin 3) din legea 98/2016.

Persoanele din cadrul Autoritatii Contractante cu functie de decizie referitoare la organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 58-63, din Legea nr. 98/2016:

- Membrii cu functii de decizie: Presedinte CA: Ceti Claudiu-Octavian, Director General: Fecioru Andrei, Director Economic: Serban Carmen-Marilena, Director Tehnic: Tiu Alexandru, Director Salubrizare:Petre Irinel-Marius, Sef Serviciu Achizitii si Urmarire Contracte: Ghita Monica.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor de mai sus:

- certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic sau, in cazul ofertantilor straini, documentele echivalente emise in tara de rezidenta. Se va completa DUAE.

Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestate ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit operatorul economic. Documentele vor fi prezentate sub forma unei traduceri autorizare prezentare in copie semnata pentru conformitatea cu originalul.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asuamate prin formularul DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de cel clasat pe locul 1.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Loturile: 1,2Specificati cifra de afaceri medie anualaOfertantii, eventual subcontractanti /asociatii/ terti sustinatori sa dovedeasca conform prevederilor art. 175 alin. 2 din Legea 98/2016 sa aiba o cifra de afaceri minim anuala in valoare de:Lot 1: Plug pentru deszapezire cu sistem prindere frontala inclus si raspanditor material antiderapant = 1.472.264 lei fara TVALot 2: Autoutilitara dotata cu bena = 1.840.330 lei fara TVA

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Ofertantii, eventual subcontractanti/asociatii / terti sustinatori vor completa la nivelul DUAE, informatiile aferente situatiei lor, cifra de afaceri minim anuala in valoare de:Lot 1: Plug pentru deszapezire cu sistem prindere frontala inclus si raspanditor material antiderapant = 1.472.264 lei fara TVALot 2: Autoutilitara dotata cu bena = 1.840.330 lei fara TVADocumentele justificative urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc (inclusiv pentru subcontractanti/asociatii / terti sustinatori) la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: contabile (ex. situatii financiare/declaratii extrase bancare/rapoarte de audit/alte documente edificatoare) care sa releve faptul ca în ultimul an ofertantul a înregistrat cifra de afaceri declarata in DUAE.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Loturile: 1,2Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatSe solicita operatorului economic cu experienta similiara privind contractul de servicii in ultimii 3 ani in valoarea cumulata minim (fara TVA) de: Lot 1: Plug pentru deszapezire cu sistem prindere frontala inclus si raspanditor material antiderapant = 1.472.264 lei fara TVALot 2: Autoutilitara dotata cu bena = 1.840.330 lei fara TVA

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Ofertantii, eventual subcontractanti/asociatii / terti sustinatori vor completa la nivelul DUAE, informatiile aferente situatiei lor. Se va completa cerinta corespunzatoare in DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire.Pentru contractul prezentat ca experienta similara ofertantii trebuie sa prezinte prin completarea DUAE cel putin urmatoarele:Numarul si data contractului;- Denumirea si/sau obiectul contractului;- Valoarea contractului (în lei fara TVA);- Denumirea si adresa completa a Beneficiarului;- Data si numarul documentului de receptie (coroborat cu termenul limita de livrare stipulat în contract); Documentul de receptie poate fi înlocuit, dupa caz, de: • document constatator;•recomandare din partea beneficiarului; • alte procese verbale sau documente care pot face dovada îndeplinirii clauzelor contractuale asumate prin contractul prezentat ca experienta similara.- Ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil;- Valoarea serviciilor similare prestate in cadrul contractului

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 12/11/2021
Heure locale: 15:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 12/02/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 12/11/2021
Heure locale: 15:00
Lieu:

In SEAP

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al entitatii contractante considerat nelegal, conform art. 8 din Legea 101/2016.

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021