Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 519321-2021

13/10/2021    S199

Pologne-Varsovie: Services de maintenance des systèmes et services d'assistance

2021/S 199-519321

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Miasto Stołeczne Warszawa
Adresse postale: Plac Bankowy 3/5
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 00-950
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Jolanta Kotowicz
Courriel: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Téléphone: +48 224431413
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Przedłużenie wsparcia McAfee wraz z rozbudową i aktualizacją systemu ochrony antywirusowej komputerów i urządzeń Urzędu m.st. Warszawy

Numéro de référence: ZP/JK/271/III-123/21
II.1.2)Code CPV principal
72250000 Services de maintenance des systèmes et services d'assistance
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i aktualizacja systemu ochrony antywirusowej komputerów i urządzeń Urzędu m.st. Warszawy.

1.1. Zakup systemu zaawansowanej analizy kodu wykonywalnego McAfee Advanced Threat Defense Appliance w wersji 3200 lub równoważnego (dalej zwanego Sandbox), który będzie realizował analizę rzeczywistą próbek kodu. Analiza powinna odbywać się z wykorzystaniem testowego środowiska złożonego z maszyn wirtualnych osadzonych na dedykowanej platformie sprzętowej oraz integrować się z obecnie posiadaną infrastrukturą. Zakup rozwiązania ma zwiększyć skuteczność wykrywania złośliwego oprogramowania typu 0-day w ramach zaawansowanych ataków z użyciem kodu złośliwego. Integralną częścią zakupu urządzenia jest wsparcie producenta dla tego urządzenia. Urządzenie to, ma zastąpić obecnie posiadany przez Zamawiającego McAfee Advanced Threat Defense Appliance (ATD) w wersji 3000, dla którego Producent planuje zakończyć świadczenie usług wsparcia tzw. end-of-life.

1.2. Odnowienie licencji do wersji rozszerzonej i zaktualizowanej, dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych posiadających konta w domenie Urzędu m.st. Warszawy oraz serwerów stanowiących własność Urzędu, umożliwiające wykorzystanie posiadanych obecnie funkcjonalności ochrony antywirusowej oraz wykorzystanie możliwości urządzenia z pkt 1.1.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 1 084 967.48 PLN
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
72250000 Services de maintenance des systèmes et services d'assistance
32420000 Matériel de réseau
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Urząd m.st. Warszawy

II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i aktualizacja systemu ochrony antywirusowej komputerów i urządzeń Urzędu m.st. Warszawy.

1.1. Zakup systemu zaawansowanej analizy kodu wykonywalnego McAfee Advanced Threat Defense Appliance w wersji 3200 lub równoważnego (dalej zwanego Sandbox), który będzie realizował analizę rzeczywistą próbek kodu. Analiza powinna odbywać się z wykorzystaniem testowego środowiska złożonego z maszyn wirtualnych osadzonych na dedykowanej platformie sprzętowej oraz integrować się z obecnie posiadaną infrastrukturą. Zakup rozwiązania ma zwiększyć skuteczność wykrywania złośliwego oprogramowania typu 0-day w ramach zaawansowanych ataków z użyciem kodu złośliwego. Integralną częścią zakupu urządzenia jest wsparcie producenta dla tego urządzenia. Urządzenie to, ma zastąpić obecnie posiadany przez Zamawiającego McAfee Advanced Threat Defense Appliance (ATD) w wersji 3000, dla którego Producent planuje zakończyć świadczenie usług wsparcia tzw. end-of-life.

1.2. Odnowienie licencji do wersji rozszerzonej i zaktualizowanej, dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych posiadających konta w domenie Urzędu m.st. Warszawy oraz serwerów stanowiących własność Urzędu, umożliwiające wykorzystanie posiadanych obecnie funkcjonalności ochrony antywirusowej oraz wykorzystanie możliwości urządzenia z pkt 1.1.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Termin realizacji zamówienia

a) w zakresie przedmiotu zamówienia wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a-f oraz pkt 3 i 4 wzoru umowy 25 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;

b) w zakresie przedmiotu zamówienia wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. g-h wzoru umowy dotyczącego wszystkich produktów wymienionych w tabeli zawartej w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b-d wzoru umowy 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 2 wzoru umowy.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwoma osobami inżynierami skierowanymi do realizacji zamówienia, z których każdy posiada certyfikat Producenta Systemu, o którym mowa w § 2 ust. 5 wzoru umowy

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Warunki realizacji umowy zawiera Załącznik nr 1 do SWZ wzór umowy

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 09/11/2021
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 04/02/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 09/11/2021
Heure locale: 10:15
Lieu:

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

1. Złożenie oferty odbywa się poprzez:

a) wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego w systemie Formularza oferty – zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę w systemie został określony w pkt. 23 i 25 SWZ; W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać nazwę oferowanego urządzenia, nazwę producenta, model, wersję oferowanego urządzenia

b) załączenie do oferty w systemie oświadczenia w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) zgodnie z zapisami pkt 14 lit. b), c), d) SWZ

c) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie do oferty w systemie oświadczenia z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SWZ),

2. Załączenie do oferty w systemie następujących podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń i dokumentów innych niż wymienionych wyżej:

2.1. Podmiotowe środki dowodowe

nie dotyczy

2.2. Przedmiotowe środki dowodowe

W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego, tj.:

• aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie na rok 2021 statusu Partnera Producenta Systemu oraz autoryzacji do sprzedaży rozwiązań Advanced Threat Defence i Endpoint Security. Dokument nie podlega uzupełnieniu

3. Inne oświadczenia lub dokumenty

a) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana

w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;

b) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt. 19 SWZ;

4 Wykaz podmiotowych środków dowodowych, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od otrzymania wezwania, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej.

4.1. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału

w postępowaniu:

Nie dotyczy

4.2. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia

z postępowania:

a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem;

b) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów:

- informacje, o których mowa w lit. a) dotyczące każdego Podmiotu,

c) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:

- informacje, o których mowa w lit. a) dotyczące każdego Wykonawcy,

d) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SWZ.

5. Adres www, pod którym została zamieszczona dokumentacja postępowania i jej zmiany: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/wyszukiwarka.php , https://zamowienia.um.warszawa.pl

6.Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej” opisanej w art. 139 ustawy

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Adresse internet: www.uzp.gov/kio
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

dział IX ustawy Pzp

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021