Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 519415-2021

13/10/2021    S199

Danemark-Balle: Services d'essais et d'analyses de la composition et de la pureté

2021/S 199-519415

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Reno Djurs I/S
Numéro national d'identification: 20217472
Adresse postale: Nymandsvej 11
Ville: Balle
Code NUTS: DK042 Østjylland
Code postal: 8444
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Mette Koksby Hammerich
Courriel: mehh@cowi.com
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://permalink.mercell.com/164888976.aspx
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://permalink.mercell.com/164888976.aspx
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://permalink.mercell.com/164888976.aspx
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Environnement

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Prøvetagning på affaldsanlæg - Reno Djurs I/S

II.1.2)Code CPV principal
71610000 Services d'essais et d'analyses de la composition et de la pureté
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Ordregiver udbyder herved tjenesteydelsen Prøvetagning på affaldsanlæg. Dette udbud vedrører prøvetagning og kemiske analyser af fra Reno Djurs anlæg ved Glatved Stand og på Reno Djurs genbrugsstationer.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 1 900 000.00 DKK
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK042 Østjylland
Lieu principal d'exécution:

Glatved Stand

II.2.4)Description des prestations:

Dette udbud vedrører kemiske analyser af prøver fra perkolat, grundvand og jord fra Reno Djurs anlæg ved Glatved Stand. Ydermere skal der tages prøver af spildevand på Reno Djurs genbrugsstationer samt enkelte prøver ad hoc for fast affald, kompost og rent træ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 1 900 000.00 DKK
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/01/2022
Fin: 31/12/2024
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Udbuddet omfatter en option for ordregiver på forlængelse af kontrakten på uændrede vilkår ad 2 gange 1 år. Udnyttes begge perioder fuldt ud løber den pågældende kontrakt således frem til og med den 31. december 2026.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Tilbudsgiveren skal enten oplyse a) resultat som gennemsnit over de seneste 3 afsluttede regnskabsår, for hvilke der foreligger godkendte eller endeligt vedtagne årsregnskaber eller b) oplyse soliditetsgrad for udgangen af det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt eller endeligt vedtaget årsregnskab.

Tilbudsgiveren skal kunne fremlægge en tilkendegivelse fra bank, andet anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Tilbudsgiveren skal enten a) have haft et positivt resultat som gennemsnit over de seneste 3 afsluttede regnskabsår, for hvilke der foreligger godkendte eller endeligt vedtagne årsregnskaber eller b) have en soliditetsgrad på mindst 10 % ved udgangen af det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt eller endeligt vedtaget årsregnskab.

Tilbudsgiveren skal kunne fremlægge en tilkendegivelse fra bank, andet anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, i hvilken banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet tilkendegiver: a) at der inden for rammerne af tilbudsgivers engagement med banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet eller tilbudsgivers eksisterende kreditramme pt. er plads til at stille den i Kontrakten krævede sikkerhedsstillelse. Eller b) at denne er indstillet på at stille den i Kontrakten krævede sikkerhedsstillelse.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Tilbudsgiveren skal i løbet af de sidste 3 år have udført mindst to opgaver for lignende analysearbejder i laboratorium og prøveudtagning indenfor de i nærværende udbud specificerede ydelser.

Tilbudsgiver skal være akkrediteret til udførelse af analysearbejdet i laboratorium, og i relevant omfang prøveudtagning, indenfor de i nærværende udbud specificerede ydelser.

Tilbudsgiver skal have et kvalitetsledelsessystem.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Tilbudsgiveren skal i løbet af de sidste 3 år have udført mindst to opgaver for lignende analysearbejder i laboratorium og prøveudtagning indenfor de i nærværende udbud specificerede ydelser. Omsætning på de enkelte referencer skal som minimum udgøre kr. 100.000 pr. år eller alternativt kr. 200.000 inden for de seneste 3 år.

Tilbudsgiver skal have et kvalitetsledelsessystem, som minimum indeholder oplysninger og procesbeskrivelser om følgende: Virksomhedens kvalitetspolitik og/eller mål, Virksomhedens organisation og ansvarsfordeling, Dokumentation og kvalitetssikringsprocedure i forhold til reklamationssager fra Ordregiver ifm. manglende prøveudtagninger og fejl ifm. prøveudtagninger og analyser.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Kontraktvilkår fremgår af udkast til kontrakt.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 12/11/2021
Heure locale: 12:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 12/11/2021
Heure locale: 12:00
Lieu:

Tilbudsgiver har ikke mulighed for at deltage i åbningen

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Tilbudsgiver har ikke mulighed for at deltage i åbningen

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

Foruden de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudsloven finder de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6 anvendelse, således at tilbudsgiver ligeledes vil blive udelukket fra nærværende udbud, hvis denne er omfattet af en af disse.

Udbuddet gennemføres via Mercell Udbudsportal (www.mercell.com), og deltagelse samt aflevering af tilbud kan alene ske gennem Mercell Udbudsportal.

Den vindende tilbudsgiver skal fremlægge dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, samt § 136. For danske virksomheder indsendes en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der ikke er mere end 6 måneder gammel.

Den vindende tilbudsgiver skal endvidere indsende dokumentation for opfyldelse af kravene til økonomisk egnethed i form af en tilkendegivelse fra bank, andet anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, i hvilken banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet tilkendegiver, at der inden for rammerne af tilbudsgiverens engagement med banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet eller tilbudsgivers eksisterende kreditramme pt. er plads til at stille den krævede sikkerhedsstillelse, og/eller at denne er indstillet på at stille den i Kontrakten krævede sikkerhedsstillelse.

Den vindende tilbudsgiver skal som dokumentation for at Tilbudsgiver og eventuel underleverandør er akkrediteret skal oplysninger om DANAK akkrediterings-numre i henhold til Generelle krav til "prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence" DS/EN ISO/IEC 17025:2017 fremsendes.

Som dokumentation for, at tilbudsgiver har et kvalitetsledelsessystem, skal tilbudsgiver fremlægge beskrivelse iht. pkt. 3.5.5 eller et certifikat (ISO 9001 eller lignende standard).

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Nævnenes Hus
Adresse postale: Toldboden 2
Ville: Viborg
Code postal: 8800
Pays: Danemark
Courriel: klfu@naevneneshus.dk
Téléphone: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Adresse internet: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35
Ville: Valby
Code postal: 2500
Pays: Danemark
Courriel: kfst@kfst.dk
Téléphone: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021