Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 519466-2021

13/10/2021    S199

Pologne-Piła: Services de réparation et d'entretien de matériel médical et de matériel de précision

2021/S 199-519466

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica
Adresse postale: ul. Rydygiera 1
Ville: Piła
Code NUTS: PL411 Pilski
Code postal: 64-920
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Klaudia Klejc
Courriel: klaudia.klejc@szpital.pila.pl
Téléphone: +48 672106298
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpitalpila.pl
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica
Adresse postale: ul. Rydygiera 1
Ville: Piła
Code NUTS: PL411 Pilski
Code postal: 64-920
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Klaudia Klejc
Courriel: kaludia.klejc@szpital.pila.pl
Téléphone: +48 672106298
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpitalpila.pl
I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpila
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

SERWIS URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

Numéro de référence: FZP.III-241/55/21
II.1.2)Code CPV principal
50400000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical et de matériel de précision
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiot zamówienia stanowi: świadczenie usług serwisowych urządzeń medycznych.

Szczegółowy zakres zamówienia oraz wykaz aparatów, które należy objąć umową serwisową określa załącznik nr 2a (zadanie 1) i 2b (zadanie 2) do SWZ.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Serwis Rezonansu Magnetycznego MAGNETOM AVANTO SIEMENS

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
50400000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical et de matériel de précision
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL411 Pilski
Lieu principal d'exécution:

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiot zamówienia stanowi: świadczenie usług serwisowych urządzeń medycznych.

Szczegółowy zakres zamówienia oraz wykaz aparatów, które należy objąć umową serwisową określa załącznik nr 2a do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Kwalifikacje osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Serwis Rezonansu Magnetycznego MAGNETOM AVANTO SIEMENS

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
50400000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical et de matériel de précision
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL411 Pilski
Lieu principal d'exécution:

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiot zamówienia stanowi: świadczenie usług serwisowych urządzeń medycznych.

Szczegółowy zakres zamówienia oraz wykaz aparatów, które należy objąć umową serwisową określa załącznik nr 2b do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Kwalifikacje osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

− zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

− zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:

a) zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) lub aktualnie realizują co najmniej jedną usługę serwisową sprzętu medycznego i oprogramowania aplikacyjnego na rzecz Zamawiającego którym jest jednostka służby zdrowia (szpital, klinika, przychodnia) których przedmiotem w całości było prowadzenie serwisu:

• dla zadania nr 1 – na zakres wskazany w załączniku nr 2a do SWZ, o wartości brutto nie mniejszej niż 100.000,00 zł

• dla zadania nr 2 – na zakres wskazany w załączniku nr 2b do SWZ, o wartości brutto nie mniejszej niż 700.000,00 zł

b) dysponuje co najmniej 4 osobami które będą wykonywać przedmiot zamówienia, posiadającymi aktualne (nie starsze niż 3 lata) szkolenia z zakresu obsługi serwisowej wykazanych urządzeń i systemów (odpowiednio: dla zadania nr 1 - zakres wskazany w załączniku nr 2a do SWZ, dla zadania nr 2 - zakres wskazany w załączniku nr 2b do SWZ) oraz posiadanie uprawnień typu ,,E” do 1kV.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ. Zamawiający zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z uwarunkowań zewnętrznych, niezależnych od stron umowy oraz na warunkach określonych w umowie, zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 09/11/2021
Heure locale: 09:30
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 06/02/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 09/11/2021
Heure locale: 10:00
Lieu:

Otwarcie ofert następuje po upływie terminu składania ofert za pośrednictwem platformy zakupowej. https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpila

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
VI.3)Informations complémentaires:

Tryb przetargu nieograniczonego o którym mowa w art. 132 i nast. ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1129). Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Dokumenty składane razem z ofertą; formularz ofertowy, przedmiotowe środki dowodowe, stosowne pełnomocnictwo oraz inne dokumenty zawarte w SWZ jeżeli dotyczą. Dokumenty składane na wezwanie (JEDZ oraz podmiotowe środki dowodowe) opisane w SWZ. Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z SWZ (Zadanie nr 1: 1.000,00 zł brutto, Zadanie nr 2: 10.000,00 zł brutto). Oferta wraz z załącznikami musi zostać:

— sporządzona w języku polskim,

— złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem (platformazakupowa.pl),

— podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17 A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Zgodnie z ustawą Pzp oraz SWZ

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17 A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021