Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 519466-2021

13/10/2021    S199

Polska-Piła: Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

2021/S 199-519466

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica
Adres pocztowy: ul. Rydygiera 1
Miejscowość: Piła
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 64-920
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Klaudia Klejc
E-mail: klaudia.klejc@szpital.pila.pl
Tel.: +48 672106298
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalpila.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica
Adres pocztowy: ul. Rydygiera 1
Miejscowość: Piła
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 64-920
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Klaudia Klejc
E-mail: kaludia.klejc@szpital.pila.pl
Tel.: +48 672106298
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalpila.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpila
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

SERWIS URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

Numer referencyjny: FZP.III-241/55/21
II.1.2)Główny kod CPV
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia stanowi: świadczenie usług serwisowych urządzeń medycznych.

Szczegółowy zakres zamówienia oraz wykaz aparatów, które należy objąć umową serwisową określa załącznik nr 2a (zadanie 1) i 2b (zadanie 2) do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Serwis Rezonansu Magnetycznego MAGNETOM AVANTO SIEMENS

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411 Pilski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi: świadczenie usług serwisowych urządzeń medycznych.

Szczegółowy zakres zamówienia oraz wykaz aparatów, które należy objąć umową serwisową określa załącznik nr 2a do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Serwis Rezonansu Magnetycznego MAGNETOM AVANTO SIEMENS

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411 Pilski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi: świadczenie usług serwisowych urządzeń medycznych.

Szczegółowy zakres zamówienia oraz wykaz aparatów, które należy objąć umową serwisową określa załącznik nr 2b do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

− zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

− zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:

a) zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) lub aktualnie realizują co najmniej jedną usługę serwisową sprzętu medycznego i oprogramowania aplikacyjnego na rzecz Zamawiającego którym jest jednostka służby zdrowia (szpital, klinika, przychodnia) których przedmiotem w całości było prowadzenie serwisu:

• dla zadania nr 1 – na zakres wskazany w załączniku nr 2a do SWZ, o wartości brutto nie mniejszej niż 100.000,00 zł

• dla zadania nr 2 – na zakres wskazany w załączniku nr 2b do SWZ, o wartości brutto nie mniejszej niż 700.000,00 zł

b) dysponuje co najmniej 4 osobami które będą wykonywać przedmiot zamówienia, posiadającymi aktualne (nie starsze niż 3 lata) szkolenia z zakresu obsługi serwisowej wykazanych urządzeń i systemów (odpowiednio: dla zadania nr 1 - zakres wskazany w załączniku nr 2a do SWZ, dla zadania nr 2 - zakres wskazany w załączniku nr 2b do SWZ) oraz posiadanie uprawnień typu ,,E” do 1kV.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ. Zamawiający zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z uwarunkowań zewnętrznych, niezależnych od stron umowy oraz na warunkach określonych w umowie, zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/11/2021
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/02/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/11/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje po upływie terminu składania ofert za pośrednictwem platformy zakupowej. https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpila

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Tryb przetargu nieograniczonego o którym mowa w art. 132 i nast. ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1129). Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Dokumenty składane razem z ofertą; formularz ofertowy, przedmiotowe środki dowodowe, stosowne pełnomocnictwo oraz inne dokumenty zawarte w SWZ jeżeli dotyczą. Dokumenty składane na wezwanie (JEDZ oraz podmiotowe środki dowodowe) opisane w SWZ. Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z SWZ (Zadanie nr 1: 1.000,00 zł brutto, Zadanie nr 2: 10.000,00 zł brutto). Oferta wraz z załącznikami musi zostać:

— sporządzona w języku polskim,

— złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem (platformazakupowa.pl),

— podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z ustawą Pzp oraz SWZ

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/10/2021