Lieferungen - 520281-2018

24/11/2018    S227    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Otopeni: Flughafengeräte

2018/S 227-520281

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Compania Națională Aeroporturi București S.A.
Nationale Identifikationsnummer: Romania
Postanschrift: Calea Bucureștilor nr. 224E
Ort: Otopeni
NUTS-Code: RO322
Postleitzahl: 075150
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): George Niculie
E-Mail: monica.udrea@cnab.ro, claudia.georgescu@cnab.ro, cristina.basceanu@cnab.ro, andreea.palasca@cnab.ro, george.niculie@cnab.ro, alexandru.raducan@cnab.ro
Telefon: +40 212013515/+40 212013534
Fax: +40 212041976

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.cnab.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Flughafenanlagen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utilaj de măturat pentru AIBB AV

Referenznummer der Bekanntmachung: 26490194_2018_PAAPD1011639
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34960000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Utilaj de măturat pentru AIBB AV.

Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare primite cel tarziu in a 10-a zi inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 957 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31670000
50100000
80510000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO322
Hauptort der Ausführung:

Punctul de lucru AIBB-AV.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Utilaj de măturat pentru AIBB AV.

Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare primite in a 10-a zi inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termenul de intervenție la constatare / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Garanția acordată utilajului / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Perioada de livrare / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 32
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerința nr. 1:

Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se afle in situatiile de excludere prevazute in Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de indeplinire a cerintei. Operatorii economici au obligatia de a completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea fazei de licitatie electronica. Documentele care atesta neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 sunt:

I. Pentru persoanele juridice române:

1) Certificate privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, dupa cum urmeaza:

(a) Certificat de atestare fiscala pentru persoanele juridice, emis de Administratia Finantelor Publice – original/copie legalizata/copie „conform cu originalul”,

(b) Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice, emis de Directia Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei — original/copie legalizata/copie „conform cu originalul”;

2) Cazier judiciar al operatorului economic și al administratorului/tuturor membrilor din consiliul de administrare, de conducere sau a celor care au putere de reprezentare, conducere sau decizie din cadrul operatorului economic;

3) Orice documente prin care operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute de Lege, alte documente edificatoare, dupa caz;

II. Pentru persoanele juridice străine:

Persoana juridica straina are obligatia de a prezenta documentele prevazute la cap. I). In cazul documentelor prevazute la cap. I se vor prezenta documente similare, emise de catre o autoritate competenta din tara unde isi are sediul, insotite de traducere autorizata in limba romana.

Note:

1) Documentele edificatoare și documentele-suport DUAE trebuie sa prezinte informații valabile la momentul prezentării acestora;

2) Nedepunerea, odată cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire

Cerinta nr. 2:

Ofertantii, tertii sustinatori, asociatii si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, conform Notificarii nr. 240/2016.

In cazul in care ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul se incadreaza in situaţiile prevăzute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale va declara acest lucru.

In cazul in care este sesizata o situaţie potenţial generatoare de conflict de interese, entitatea contractanta va adopta măsurile necesare pentru eliminarea circumstanţelor care au generat conflictul de interese, in conformitate cu art. 75 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

1) Dan Dumitru Baciu Director General;

2) Cristian Alexe Director General Adjunct Operatiuni Aeroportuare si Intretinere Infrastructura;

3) Daniela Silvia Mustea Director, Directia Financiar, Contabilitate, Analize Economice Dezvoltare Aeroportuara;

4) Vasilica Marina Econom [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Experiență similară: Se solicita ca ofertantul sa fi prestat, în ultimii 3 ani, calculați până la data limită pentru depunerea ofertelor, cel puțin un contract de furnizare produse similare in valoare cumulata de minim 2 957 000 RON fara TVA

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 202–204 din Legea nr. 99/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016. Documentele prin care se confirma livrarile de produse realizate in ultimii 3 ani urmeaza sa fie prezentate obligatoriu la solicitarea entitatii contractante in faza de analiza a documentelor suport DUAE ce vor fi solicitate ofertantului clasat pe primul loc ca urmare a clasamentului rezultat in urma etapei de licitatie electronica, in conformitate cu prevederile art. 205 din Legea nr. 99/2016.. Operatorii economici au obligatia de a completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor astfel: pentru fiecare contract in parte se va trece în DUAE numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data și nr. documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil. În vederea verificarii informatiilor cuprinse în DUAE, ofertantul va prezenta și documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor mentionate în DUAE care sa confirme îndeplinirea cerintelor privind experiența relevantă și informațiile înscrise în DUAE. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor de capacitate tehnica si profesionala proportional cu cota de implicare în executarea viitorului contract. Tertul/terii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator sustinerii acordate. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art. 196 din Legea nr. 99/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Garantia de participare:

29 570,00 RON (douăzecișinouămiicincisuteșaptezeci RON). Garantia de participare, irevocabila, va fi constituita conform prevederilor art. 42 alin. (1)–(5) din HG 394/2016, respectiv se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile Legii, cu respectarea prevederilor art. 42 alin. (7) din HG 394/2016. In cazul in care garantia de participare va fi constituita in alta valuta, se va folosi cursul comunicat de BNR din data publicarii anuntului de participare.

Conturile autoritatii contractante sunt

— Cont în RON: RO 40 BRDE 445 SV 12412444450,

— Cont în euro: RO 24 BRDE 445 SV 11918064450.

Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie egală cu perioada de valabilitate a ofertei (120 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor).

Restituirea garantiei se va face conform art. 44 din H.G. 394/2016.

Garantia de buna executie este de 10 % din valoarea contractului subsecvent, exclusiv TVA si se va constitui, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data incheierii contractului, va fi constituita conform prevederilor art. 46 alin. (1) din HG 394/2016, respectiv se constituie prin printr-un instrument de garantare sau prin virament bancar emis în conditiile Legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari.

Garantia de buna executie a contractului va fi constituita pe o perioada egala cu perioada de valabilitate a contractului + 14 zile.

Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, în limita prejudiciului creat, daca furnizorul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru furnizorului si emitentului instrumentului de garantare precizând totodata obligatiile care nu au fost respectate.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizițiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

(a) Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul total ofertat,

(b) Limite ale valorilor pana la care elementul ofertei prevazut la litera (a) poate fi imbunatatit: Nu exista limite. Nu se va folosi pasul de licitare,

(c) Informatiile care vor fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice si momentul in care ace [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/01/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 07/05/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/01/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ofertele vor fi deschise numai în SEAP.

Operatorii economici au obligatia de a transmite oferta, garantia de participare si DUAE numai in format electronic pana la data stabilita in anuntul de participare, semnate cu semnatura electronica.

Numai operatorii înscrisi în SEAP pot depune oferta.

Solicitările de clarificări și răspunsurile la solicitarile de clarificari se vor face numai în SEAP utilizând facilitățile oferite în acest sens de sistem.

În conditiile in care in urma evaluarii ofertelor, conform criteriului de atribuire, se inregistreaza doua sau mai multe oferte la egalitate pe primul loc, se va proceda la solicitarea unei noi oferte de pret prin intermediul SEAP.

Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevazute în Fisa de Date a achizitiei, ofertantul are dreptul si obligatia de a prezenta initial doar Documentul Unic European (DUAE) accesand urmatorul link: https//ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si completand corespunzator documentul. Prin acest document se confirma ca sunt indeplinite cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Se vor completa ulterior documentele astfel:

— ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare, atunci când primeste din partea entitatii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevazut în respectiva solicitare. Documentele vor fi valabile la data prezentarii lor.

În cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre asociati în parte, iar cerintele privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi îndeplinite prin cumul.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/11/2018