Lieferungen - 521104-2019

Submission deadline has been amended by:  572699-2019
04/11/2019    S212

Polska-Kórnik: Paliwo do silników diesla (EN 590)

2019/S 212-521104

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe Kombus Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7850010589
Adres pocztowy: ul. Kórnicka 1, Czołowo
Miejscowość: Kórnik
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 62-035
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Urbaniak
E-mail: kombus@kombus.com.pl
Tel.: +48 618980666
Faks: +48 618170276
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kombus.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.kombus.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy oleju napędowego do garażowej stacji paliw w Czołowie

Numer referencyjny: K-ZP.S.1.2019
II.1.2)Główny kod CPV
09134220 Paliwo do silników diesla (EN 590)
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego dla autobusów wraz z dostawą do garażowej stacji paliw w Czołowie, przy ul. Kórnickiej 1, w łącznej ilości 750.000 litrów ON B7. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ww. ilości litrów o 25 % – zakup możliwy na zasadzie prawa opcji. Ilość łączna przy uwzględnieniu prawa opcji 937 500 l. Jest to zbiornik naziemny o pojemności 20 000 litrów. Zamawiający będzie przyjmował dostawy od poniedziałku do piątku w godz. od 7 do 15.

2.3. Zamawiający dopuszcza zwiększenie podstawowego wolumenu 750 000 l ON B7 o 25 %, tj. o 187 500 l po cenach z oferty Wykonawcy przy uwzględnieniu postanowień umowy (w tym zmiany). Prawo opcji należy rozumieć jako uprawnienie, nie zaś zobowiązanie Zamawiającego. Z uwagi na ograniczoną możliwość wprowadzania tekstu w ogłoszeniu - proszę o zapoznanie się z SIWZ i zał. do SIWZ dostępnych na stronie www.kombus.pl

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 069 359.76 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Czołowo, ul. Kórnicka 1, 62-035 Kórnik, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego dla autobusów wraz z dostawą do garażowej stacji paliw w Czołowie, przy ul. Kórnickiej 1, w łącznej ilości 750 000 litrów ON B7. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ww. ilości litrów o 25 % – zakup możliwy na zasadzie prawa opcji. Ilość łączna przy uwzględnieniu prawa opcji 937 500 l. Jest to zbiornik naziemny o pojemności 20 000 litrów. Zamawiający będzie przyjmował dostawy od poniedziałku do piątku w godz. od 7 do 15.

W przypadku zwiększonych potrzeb Zamawiającego na olej napędowy może on wykonać przysługujące mu prawo opcji stosownym oświadczeniem woli w tym zakresie złożonym Wykonawcy. Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

2.4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane dostawy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni (kryteria oceny ofert – min. 14 dni), licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury.

2.5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych (PLN), z wyłączeniem walut obcych.

2.6. Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

2.7. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

2.7.1. Zmiana terminu dostawy:

1) zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie dostawy w terminie;

2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie dostawy;

3) zmiany będące wynikiem czasowego wstrzymania produkcji towarów lub braków towarów na polskim rynku będących przedmiotem umowy, w tym będące następstwem działania organów administracji publicznej,

w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1)-3) termin dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

2.7.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:

1) zmiany spowodowane nie wykupieniem pełnej ilości ON. W takim przypadku umowa może zostać przedłużona do czasu wykupienia pełnej ilości litrów ON B7 określonych w umowie.

2.7.3. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:

1) zmiany spowodowane udzieleniem przez Wykonawcę upustów promocyjnych.

W przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla klienta w okresie trwania umowy, upusty będą obowiązywały również dla tej umowy;

2) zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT lub podatku akcyzowego. Jeśli zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego będzie powodować zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT lub podatku akcyzowego zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego zapłaconego przez Wykonawcę.

Zastosowanie znajdują tu także zapisy art. 144 uPzp,

Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że SIWZ, umowa lub uPzp stanowią inaczej.

Z uwagi na ograniczoną możliwość wprowadzania tekstu w ogłoszeniu - proszę o zapoznanie się z SIWZ i zał. do SIWZ dostępnych na stronie www.kombus.pl

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 069 359.76 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający dopuszcza zwiększenie podstawowego wolumenu 750 000 l ON B7 o 25 %, tj. o 187 500 l po cenach z oferty Wykonawcy przy uwzględnieniu postanowień umowy (w tym zmiany). Prawo opcji należy rozumieć jako uprawnienie, nie zaś zobowiązanie Zamawiającego. Realizacja prawa opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie.

W przypadku zwiększonych potrzeb Zamawiającego na olej napędowy może on wykonać przysługujące mu prawo opcji stosownym oświadczeniem woli w tym zakresie złożonym Wykonawcy. Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów wykaże, że posiada koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4 z 10.4.1997 Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 755, z późn. zm.) – aktualną na dzień składania ofert.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub inny podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca (doświadczenie w/w podmiotów nie sumuje się) wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie co najmniej 2 dostawy oleju napędowego, o łącznej wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto każda oraz złoży dowody potwierdzające, że wymienione dostawy zostały wykonane należycie. W przypadku dostaw wykonywanych, Zamawiający uzna wyłącznie dostawy, których faktyczna wartość wykonana opiewa na co najmniej 2 000 000,00 PLN.

Dowodami są:

a) referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane,

b) referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy są wykonywane, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dostawy w trakcie),

c) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji lub innych dokumentów,

d) w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa wyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów,

określenie warunków realizacji zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 6 ustawy Pzp: Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu musi wykonywać przedmiot zamówienia). Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca złoży oświadczenie JEDZ oraz na wezwanie koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

4.7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

4.8.1 którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.2.

4.8.2 którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13–23, z wyłączeniem dotyczącym art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) ustawy Pzp

4.8.3 wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

4.8. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

Wykonawcy składają dokumenty i oświadczenia zgodnie z ustawą – Pzp, w szczególności zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2016, poz.1126).

(Z uwagi na ograniczoną możliwość wprowadzania tekstu w ogłoszeniu - proszę o zapoznanie się z SIWZ i zał. do SIWZ dostępnych na stronie www.kombus.pl)

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

6.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 80 000 PLN.

6.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 310, z późn. zm.).

6.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: nr rachunku: 25 9076 0008 2001 0007 0973 0003 – Bank Spółdzielczy Kórnik z dopisem: Wadium – ZP.S.1.2019.

Szczegóły: www.kombus.pl

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane dostawy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni (kryteria oceny ofert – min. 14 dni), licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Konsorcjum, spółka cywilna, w przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

(Z uwagi na ograniczoną możliwość wprowadzania tekstu w ogłoszeniu - proszę o zapoznanie się z SIWZ i zał. do SIWZ dostępnych na stronie www.kombus.pl)

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana na warunkach określonych w załączniku nr 4 do SIWZ dostępnym na stronie www.kombus.pl

Zmiany umowy zawarto także w SIWZ i ww. projekcie umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/12/2019
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/12/2019
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3.12.2019 r. o godzinie 9:15 - salka konferencyjna, w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Rozliczenia i płatności będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w trakcie obowiązywania umowy.

Wykonawcy składają dokumenty i oświadczenia zgodnie z ustawą – Pzp, w szczególności zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2016, poz. 1126, z późn. zm.).

Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Powyższy przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego art. 56 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE, w świetle którego w procedurach otwartych instytucje Zamawiające mogą podjąć decyzję o rozpatrzeniu ofert przed sprawdzeniem, że nie ma podstaw wykluczenia, i przed weryfikacją spełnienia kryteriów kwalifikacji.

Nawiązując do powyższego Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców (ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia), nie badając nawet wszystkich wstępnych oświadczeń Wykonawców, składanych w szczególności w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. W pierwszej kolejności dokonuje Zamawiający oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp.

Z uwagi na ograniczenia we wprowadzaniu informacji w ogłoszeniach - wszystkie wymagane dokumenty oraz wzory dokumentów, zasady ich sporządzania, wymogi formalne, itd. wskazano w SIWZ i zał. do SIWZ, które są dostępne na stronie www.kombus.pl

Zamawiający nie ma możliwości z uwagi na ograniczenia wprowadzenia do ogłoszenia wszystkich informacji.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

19.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

19.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

19.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.5. Terminy wniesienia odwołania:

a) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane

W sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.5 a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.6. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

19.7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

19.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

19.9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/10/2019