Dienstleistungen - 521775-2018

27/11/2018    S228    Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Спомагателни услуги, свързани с печатането

2018/S 228-521775

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на вътрешните работи
Национален регистрационен номер: 000695235
Пощенски адрес: ул. „6-и септември“ № 29
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Станка Бакалова
Електронна поща: int.82@mvr.bg
Телефон: +359 29824059
Факс: +359 29813010

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.mvr.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOP_NEW/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.mvr.bg/dussd/дирекцията/обществени-поръчки-до-22-11-2016-г/обществени-поръчки-открити-след-01-10-2014-г/преглед/обществени-поръчки-открити-след-01.10.2014-г/dizain-predpechat-izdanie
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ — Министерство на вътрешните работи
Национален регистрационен номер: 129010157
Пощенски адрес: ул. „Княз Борис I“ № 124
Град: София
Пощенски код: 1301
Държава: България
Лице за контакт: Наталия Рашкова
Телефон: +359 29822274
Електронна поща: int.82@mvr.bg
Факс: +359 29813010
код NUTS: BG

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.mvr.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOP_NEW/

I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Обществен ред и безопасност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Дизайн, предпечат, корекция и отпечатване на юбилейно издание

II.1.2)Основен CPV код
79821000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Дизайн, предпечат, корекция и отпечатване на юбилейно издание — 500 броя

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 149.17 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79821000
79822000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

град София, бул.„Александър Малинов“ № 1, НИК — МВР

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дизайн, предпечат, корекция и отпечатване на юбилейно издание — 500 броя

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 149.17 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 25
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект „Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания“ BG/ISF–SO5-NO1-A22, финансиран по Национална програма на България за подпомагане от фонд „Вътрешна сигурност”

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се изисква.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, за последните 3 години, без значение на обема, считано от датата на подаване на офертата.

Под сходни с предмета на поръчката се разбират дейности по предпечат и печат на материали.

Информацията, свързана с горното изискване, се попълва в част IV, раздел В „За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“ в ЕЕДОП за дейностите с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на стойности, дати и получатели, изпълнени за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

Критерият се доказва със списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената дейност.

Информацията за съответствието с конкретното изискване се посочва в ЕЕДОП, който се представя по образец към офертата. Доказателствата за съответствие с критериите за подбор се представят в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците трябва да са изпълнили минимум 1 дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 02/01/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 04/01/2019
Местно време: 14:00
Място:

ДУССД — МВР, ул. „Княз Борис I“ № 124

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. В случай че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно в оригинал или копие, заверено „вярно с оригинала“ от участника.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, е 2 % от стойността му без ДДС и се представя в една от следните форми:

— парична сума, или

— банкова гаранция, или

— застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

2. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5, чл. 101, ал. 11 и чл. 107 от ЗОП и по чл. 3, т. 8, без да са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и участник, който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плик „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена и/или части от нея, както и участник, който в ценовото си предложение е посочил обща стойност без ДДС за изпълнение на поръчката, която надвишава общата прогнозна стойност, посочена в раздел II.1.5) на обявлението, както и участник, който в ценовото си предложение е допуснал аритметична грешка или неточност при пресмятане на общата цена без ДДС или общата стойност на поръчката без ДДС.

3. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички изисквания на възложителя съгласно техническата спецификация.

4. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се изисква копие от документа, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението, дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението във връзка с настоящата обществена поръчка.

5. В процедурата за обществената поръчка могат да участват лица, при условие че най-малко 30 на 100 от списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. Лицата трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най-малко 3 години преди датата на откриване на конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка. Информацията за съответствие с това изискване се декларира в ЕЕДОП, част II, раздел А „Информация за икономическия оператор“.

Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват в обществената поръчка, при условие че могат да изпълнят най-малко 80 на 100 от нейния предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на условието те могат да ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

В процедурата могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лицата по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

При изготвяне на офертите си участниците следва да попълнят декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП — образец № 5 от документацията.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Сектор „Правно-нормативно обслужване“ — ДУССД — МВР
Пощенски адрес: ул. „Княз Борис I“ № 124
Град: София
Пощенски код: 1301
Държава: България
Електронна поща: int.82@mvr.bg
Телефон: +359 29822567
Факс: +359 29813010

Интернет адрес: http://www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOP_NEW/

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/11/2018