Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour

Services - 522359-2022

Afficher la vue résumée

23/09/2022    S184

Pologne-Łask: Services de sécurité

2022/S 184-522359

Avis d'attribution de marché pour des marchés dans le domaine de la défense et de la sécurité

Services

Directive 2009/81/CE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom, adresses et point(s) de contact

Nom officiel: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku
Numéro national d'identification: PL712
Adresse postale: ul. 9-go Maja 95
Ville: Łask
Code postal: 98-100
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Joanna Kuźniak
E-mail: 32bltprz@ron.mil.pl
Téléphone: +48 261554591

Adresse(s) internet:

Adresse générale du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice: https://32blt.wp.mil.pl/pl/

Adresse du profil d’acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/32_blot

I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Autre: Skarb Państwa - Jednostka Wojskowa
I.3)Activité principale
Défense
I.4)Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non

Section II: Objet du marché

II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
Ochrona fizyczna kompleksów wojskowych przez SUFO
II.1.2)Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Services
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Łask, Wronowice, Sieradz

Code NUTS PL712 Łódzki

II.1.3)Information sur l’accord-cadre
II.1.4)Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions:
1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna osób i mienia przez specjalistyczne uzbrojone formacje
ochronne (SUFO), na terenach jednostek wojskowych.
2. Przedmiot zamówienia podzielono na 3 części:
— część I – ochrona kompleksu wojskowego nr 3961 w m. Łask przy pl. Lotników Łaskich 1 oraz ochrona
kompleksu wojskowego nr 6030 w m. Gucin 58A, polegająca na:
2.1. całodobowej zmianowej ochronie osób i mienia znajdującego się w granicach chronionych obszarów i
obiektów;
2.2. organizacji służby ochronnej w oparciu o system posterunków i patroli pieszych, patrolu samochodowego,
patrolu interwencyjnego i portierów;
2.3. strzeżeniu powierzonego pod ochronę mienia, urządzeń wspomagających ochronę, zabezpieczeniu ich
przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem na terenie kompleksu wojskowego;
2.4. kontrolowaniu dokumentów uprawniających do wstępu (wjazdu) na teren kompleksu wojskowego lub jego
części, wynoszenia/wnoszenia (wywożenia/wwożenia) mienia oraz uniemożliwienie nielegalnego wejścia osób
postronnych na tereny chronione;
2.5. ochronie bezpośredniej obiektów poprzez patrolowanie, obserwację oraz uruchomienie patrolu
interwencyjnego do natychmiastowej reakcji, który przybędzie i podejmie się czynnego działania bezzwłocznie
po uzyskaniu sygnału o zagrożeniu obiektu jednak nie później niż w czasie do 5 minut od momentu wezwania
do każdego obiektu na terenie kompleksu wojskowego nr 6030;
2.6. ochronie bezpośredniej obiektów poprzez patrolowanie, obserwację oraz uruchomienie grupy
interwencyjnej do natychmiastowej reakcji, który przybędzie i podejmie się czynnego działania bezzwłocznie po uzyskaniu sygnału o zagrożeniu obiektu jednak nie później niż w czasie do 10 minut od momentu wezwania do
obiektu na terenie kompleksu wojskowego nr 3961;
2.7. opracowaniu i uzgodnieniu z zamawiającym „Instrukcji ochrony kompleksów wojskowych nr 3961 i
6030” (która będzie stanowiła załącznik do umowy) w terminie do dnia 28 grudnia 2020 r.;
2.8. przekazywaniu Żandarmerii Wojskowej, Policji lub wojskowym organom porządkowym osób ujętych
podczas wykonywania zadań ochronnych;
2.9. utrzymywaniu współpracy w zakresie ochrony osób i mienia z oficerem dyżurnym JW 1158, Żandarmerią
Wojskową, Policją i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
2.10. utrzymywaniu współpracy z innymi służbami wewnętrznymi znajdującymi się na terenie chronionym;
2.11. wykonywaniu innych zadań wynikających z planu ochrony, instrukcji ochrony oraz sytuacji doraźnych;
— część II – ochrona kompleksu wojskowego (nr 4585) w m. Wronowice, polegająca na:
2.12. ochronnie osób i mienia realizowanej w całodobowym systemie zmianowym, polegającej na bezpośredniej
ochronie fizycznej, stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych
systemach i urządzeniach alarmowych;
2.13. strzeżeniu powierzonego pod ochronę mienia, urządzeń wspomagających ochronę, zabezpieczeniu ich
przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem na terenie kompleksu wojskowego;
2.14. kontrolowaniu dokumentów uprawniających do wstępu (wjazdu) na teren kompleksu wojskowego,
wynoszenia/wnoszenia (wywożenia/wwożenia) mienia oraz uniemożliwienie nielegalnego wejścia osób
postronnych na tereny chronione;
2.15. zagwarantowania nieodpłatnego działania minimum 2-osobowej grupy interwencyjnej w przypadku
zaistnienia bezpośredniego zagrożenia obiektu lub osób na nim przebywających – czas przybycia grupy
interwencyjnej do 10 minut po uzyskaniu sygnału o zagrożeniu obiektu;
2.16. opracowaniu i uzgodnieniu z JW 2748 instrukcji ochrony (która będzie stanowiła załącznik do umowy) w
terminie do dnia 28 grudnia 2020 r.;
2.17. przekazywaniu Żandarmerii Wojskowej, Policji lub wojskowym organom porządkowym osób ujętych
podczas wykonywania zadań ochronnych;
2.18. utrzymywaniu współpracy z Dowódcą 170. prdz i nieetatowym komendantem ochrony oraz innymi
służbami wewnętrznymi znajdującymi się na terenie chronionym;
2.19. ścisłym współdziałaniu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony obiektu z Żandarmerią
Wojskową i Policją oraz służbami ochrony przeciwpożarowej;
2.20. zapewnieniu całodobowej obsady kadrowej posterunków wewnętrznych w ochranianym kompleksie na
czas obowiązywania umowy;
2.21. przekazywaniu wyznaczonej osobie z JW 2748 wykazu pracowników ochrony skierowanych do realizacji
umowy, jego aktualizacji w przypadku zmian (wykaz ma zawierać dane osobowe wszystkich pracowników
skierowanych do ochrony, przy czym nie powinien on zawierać więcej niż 25 osób, przy czym wykonawca
zobowiązuje się do dostarczania wykazu co najmniej trzy dni przed wprowadzeniem nowego pracownika, a
ponadto podczas obowiązywania umowy dopuszcza się możliwości korekty wykazu, jednakże nie więcej niż w
25 % w stosunku do pierwszego przekazanego wykazu);
2.22. zapewnieniu właściwych warunków socjalnych do odpoczynku dla pracowników ochrony przebywających
w pomieszczeniach wyznaczonych dla wykonawcy, w tym wyposażenia miejsc do przygotowania posiłków oraz
ich przechowywania;
2.23. zorganizowaniu systemu napadowego dla pracowników ochrony wykonujących zadania na posterunkach,
dowódcy ochrony i Dowódcy Dyżurnej Zmiany Bojowej 170. prdz (piloty napadowe i urządzenia do odbioru
sygnałów napadowych);
2.24. wykonywaniu innych zadań wynikających z planu ochrony, instrukcji ochrony oraz sytuacji doraźnych;
— część III – ochrona kompleksu wojskowego (nr 2617) w m. Sieradz przy ul. Wojska Polskiego 78, (nr 2618) w
m. Sieradz przy ul. Sienkiewicza 6 oraz (nr 8675) w m. Sieradz przy ul. Kościuszki 19, polegająca na:
2.25. zapewnieniu całodobowej ochrony fizycznej osób, terenów, obiektów, urządzeń i mienia znajdujących się
w granicach chronionych obszarów, w zakresie zapobiegania między innymi:
2.25.1. przestępstwom przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (rozdział XVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny (t.j. Dz.U.2019 poz. 1950) – KK,
2.25.2. przestępstwom przeciwko obronności (rozdział XVIII art. 140 i art. 142 KK),
2.25.3. przestępstwom przeciwko życiu i zdrowiu (rozdział XIX KK),
2.25.4. przestępstwom przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu (rozdział XX KK),
2.25.5. przestępstwom przeciwko środowisku (rozdział XXII KK),
2.25.6. przestępstwom przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego (rozdział
XXIX KK),
2.25.7. przestępstwom przeciwko porządkowi publicznemu (rozdział XXXII KK),
2.25.8. przestępstwom przeciwko ochronie informacji (rozdział XXXIII KK),
2.25.9. przestępstwom przeciwko mieniu (rozdział XXXV KK);
2.26. organizacji służby ochronnej w oparciu o system posterunków, patroli oraz patroli interwencyjnych;
2.27. reagowaniu na każdy sygnał o naruszeniu systemu ochrony chronionych obiektów oraz ścisłe
wykonywanie zadań określonych w instrukcji ochrony bez względu na porę doby i warunki atmosferyczne;
2.28. prowadzeniu ciągłej obserwacji sytuacji w ochranianym kompleksie wojskowym nr 2617 i terenie
przyległym, monitorowaniu i interwencji w kompleksach wojskowych nr 2618 i nr 8675;
2.29. kontrolowaniu i egzekwowaniu przestrzegania przez osoby przebywające na chronionym terenie
ustalonych norm zachowania oraz porządku publicznego;
2.30. ujmowaniu sprawców przestępstw dokonywanych na terenie chronionym w celu niezwłocznego
przekazywania tych osób Policji lub Żandarmerii Wojskowej;
2.31. niedopuszczaniu do kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia powierzonego pod ochronę mienia
wojskowego, znajdującego się na ochranianych terenach;
2.32. ochronie bezpośredniej obiektów poprzez patrolowanie, obserwację oraz uruchomienie patroli
interwencyjnych do natychmiastowej reakcji, który przybędzie i podejmie się czynnego działania bezzwłocznie
po uzyskaniu sygnału o zagrożeniu obiektu (osób), jednak nie później niż w czasie do 10 minut od momentu
uzyskania takiego sygnału do każdego miejsca na terenie kompleksu wojskowego nr 2617 oraz kompleksów
wojskowych nr 2618 i 8675;
2.33. kierowaniu lub doprowadzaniu interesantów do uprawnionych osób funkcyjnych kompleksu wojskowego
nr 2617 na zasadach określonych w instrukcji ochrony;
2.34. prowadzeniu dokumentacji służby ochronnej określonej w instrukcji ochrony;
2.35. sporządzaniu pisemnych meldunków z przebiegu służby w stosownej dokumentacji oraz doraźnych w
razie potrzeby;
2.36. sporządzaniu co miesięcznych notatek z przebiegu służby przez dowódców ochrony;
2.37. przeciwdziałaniu wszelkim zagrożeniom wynikającym z nieprzestrzegania zasad porządkowych
określonych w instrukcji ochrony;
2.38. kontrolowaniu stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego na chronionym terenie;
2.39. alarmowaniu i powiadamianiu żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej w kompleksie
wojskowym nr 2617 oraz przekazywaniu sygnałów ostrzegania zgodnie z instrukcją ochrony;
2.40. utrzymywaniu ścisłej współpracy w zakresie ochrony kompleksów wojskowych z oficerem dyżurnym JW
1551;
2.41. współdziałaniu z wewnętrznymi organami porządkowymi, służbami wewnętrznymi oraz Państwową
Strażą Pożarną, Żandarmerią Wojkową, Policją, Strażą Miejską w obrębie ochranianych obiektów wojskowych
w zakresie realizacji przedsięwzięć ochronnych, przeciwdziałaniu zagrożeniom oraz udzielaniu wzajemnej
pomocy;
2.42. posługiwaniu się kluczami użytku bieżącego deponowanymi w depozytorach kluczy na zasadach
określonych w instrukcji ochrony;
2.43. informowaniu oficera dyżurnego JW 1551 o awariach technicznego zabezpieczenia ochranianego mienia
(dotyczy to w szczególności urządzeń wspomagających ochronę, zamków, zamknięć, ogrodzenia, oświetlenia,
zabezpieczenia ppoż., sieci telefonicznej, wodnokanalizacyjnej itp.);
2.44. analizowaniu na bieżąco występujących zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz proponowanie
zmian w systemie ochrony;
2.45. prowadzeniu bieżących szkoleń pracowników ochrony oraz odbywaniu strzelań przez wszystkich
pracowników ochrony z broni będącej na ich wyposażeniu co najmniej raz na trzy miesiące (z ww.
przedsięwzięć należy prowadzić dokumentacje, którą należy przekazać komendantowi ochrony JW 1551 nie
później niż 14 dni po odbyciu strzelania);
2.46. opracowaniu i uzgodnieniu z JW 1551 „Instrukcji ochrony” dla kompleksu wojskowego w terminie do 14
dni od podpisania umowy z zamawiającym, która będzie stanowiła załącznik do umowy;
2.47. wykonywaniu innych zadań dotyczących ochrony obiektów i mienia wynikających z wyciągu z „Planu
ochrony kompleksu”, „Instrukcji ochrony” oraz sytuacji doraźnych.
3. Wszystkie urządzenia oraz pojazdy muszą być sprawne (wolne od wad) w celu prawidłowego zabezpieczenia
systemu ochrony.
4. Wyposażenie pracowników musi posiadać aktualną datę ważności. Nie dopuszcza się używania
wyposażenia przeterminowanego (m.in. maski przeciwgazowe, odzież ochronna, opatrunki osobiste itp.).
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian dyslokacji posterunków w ramach ilości
pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawcy wystawienia w razie potrzeb dodatkowego
posterunku/-ów doraźnego/-ych (patroli) w dowolnie wskazanym miejscu na terenie chronionym, min. 240
godzin w każdym roku (lub większej ilości godzin wskazaną przez wykonawcę jednak nie więcej niż w ciągu
roku dla części I – 500 godzin oraz dla części II i III – 300 godzin), bez dodatkowych kosztów w ramach
podpisanej umowy.
7. Wszyscy pracownicy ochrony na stanowisku pracy muszą być wyposażeni przez wykonawcę we własne
środki łączności radiotelefonicznej w celu zapewnienia łączności między sobą w ramach danego kompleksu
wojskowego (z każdego dowolnego miejsca na terenie chronionym).
8. Wszyscy pracownicy ochrony wyznaczeni do realizacji zamówienia muszą być zatrudnieni z zachowaniem
wymogów działu szóstego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2020 poz. 1320) – KP.
9. Wszyscy pracownicy ochrony wyznaczeni do realizacji zamówienia muszą być pracownikami zatrudnionymi
na podstawie umowy o pracę co najmniej w pełnym wymiarze godzin zgodnie z art. 22 KP oraz stanowić
stały oddział wydzielony do ochrony obiektów wskazanych w SIWZ, zgodnie z wykazem osób, które będą
wykonywać zamówienie.
10. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wykonawca zobowiązuje się przekazać do JW 1158 (dotyczy
części I), 170. prdz (dotyczy części II) oraz JW 1551 (dotyczy części III) wykaz osób skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia oraz potwierdzone za zgodność kopie dokumentów pracowników ochrony
(umów o pracę pracowników ochrony – pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia), a z chwilą
zatrudnienia każdego nowego pracownika ochrony (przed wprowadzeniem na obiekt) wykonawca zobowiązuje
się przekazywać potwierdzoną za zgodność kopię umowy o pracę tego pracownika.
11. Wszyscy pracownicy ochrony wyznaczeni do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem
polskim oraz posiadać obywatelstwo polskie.
12. Ze względu na specyfikę chronionych obiektów zamawiający nie przewiduje możliwości zatrudnienia
osób niepełnosprawnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
13. Wszyscy pracownicy ochrony realizujący zadania ochronne w ramach części II przed przystąpieniem
do realizacji zadań zobowiązani są odbyć przeszkolenie przeprowadzone przez przedstawicieli JW 2748 w
zakresie bhp i ochrony ppoż.
14. Zamawiający informuje, że na potrzeby pracowników ochrony bezpłatnie zostaną wydzielone
pomieszczenia dla pracowników SUFO i ewentualnie inne pomieszczenia oraz bezpłatnie zostaną dostarczone
media (woda, CO, energia elektryczna, odbiór nieczystości). Dostosowanie pomieszczeń do wymogów
SUFO, środki czystości, bieżąca obsługa sanitarno-higieniczna, sprzątanie przekazanych pomieszczeń oraz
usuwanie uszkodzeń powstałych z winy umyślnej bądź nieumyślnej przez pracowników ochrony zabezpiecza
wykonawca.
15. Ponadto w celu realizacji części I, II, III wykonawca w wydzielonych pomieszczeniach zapewni właściwe
warunki socjalne do odpoczynku dla pracowników ochrony, w tym zobowiązany jest do zorganizowania i
wyposażenia miejsc do przygotowania i przechowywania posiłków.
16. Dla części I – wykonawca wyraża zgodę na realizację usług ochronnych po wprowadzeniu stanu
wojennego, stanu wojny, po ogłoszeniu mobilizacji lub w czasie osiągania gotowości do podjęcia działań przez
JW 1158 poprzez świadczenie usług ochronnych wynikających z niniejszej specyfikacji oraz wzmocnienie
ochrony poprzez zorganizowanie, w ciągu 12 godzin od czasu otrzymania takiej informacji, dodatkowych pięciu
posterunków ochronnych z kbk lub PM i środkami przymusu bezpośredniego oraz trzech patroli pieszych z
kbk lub PM i środkami przymusu bezpośredniego (razem: co najmniej 17 pracowników ochrony na każdą
zmianę w systemie 24-godzinnym w miejscu wskazanym przez zamawiającego), w ramach zawartej umowy.
Przedmiotowe wzmocnienie ochrony odbędzie się na czas uzgodniony z zamawiającym jednak na czas nie
dłuższy niż 21 dni.
17. Dla części II – wykonawca wyraża zgodę na realizację usług ochronnych po wprowadzeniu stanu
wojennego, stanu wojny, po ogłoszeniu mobilizacji lub w czasie osiągania gotowości do podjęcia działań przez
170 prdz poprzez świadczenie usług ochronnych wynikających z niniejszej specyfikacji oraz wzmocnienie
ochrony poprzez zorganizowanie w ciągu 12 godzin od czasu otrzymania takiej informacji z JW 2748,
dodatkowego 2-osobowego patrolu z kbk wraz z amunicją i środkami przymusu bezpośredniego (razem:
co najmniej 3 pracowników ochrony na każdą zmianę w systemie 24-godzinnym w miejscu wskazanym
przez Dowódcę 170 prdz), w ramach zawartej umowy. Zakres dodatkowej ochrony wymaganej podczas
wprowadzenia gotowości do podjęcia działań, określać będzie JW 2748 w porozumieniu z JW 1158.
18. Dla części III – wykonawca wyraża zgodę na realizację usług ochronnych po wprowadzeniu stanu
wojennego, stanu wojny, po ogłoszeniu mobilizacji lub w czasie osiągania gotowości do podjęcia działań przez
JW 1551 poprzez świadczenie usług ochronnych wynikających z niniejszej specyfikacji oraz wzmocnienie
ochrony poprzez zorganizowanie w ciągu 12 godzin od czasu otrzymania takiej informacji, dodatkowych dwóch
posterunków ochronnych z kbk wraz z amunicją i środkami przymusu bezpośredniego oraz patrolu pieszego
z kbk wraz z amunicją i środkami przymusu bezpośredniego (razem: co najmniej 6 pracowników ochrony na
każdą zmianę w systemie 24-godzinnym w miejscu wskazanym przez Dowódcę JW 1551), w ramach zawartej
umowy.
19. Dodatkowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
19.1. o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy działają zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o
ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U.2020 poz.838) ustawie o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U.2019 poz.
742), ustawie o broni i amunicji (t.j. Dz.U.2020 poz. 955) i ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni
palnej (t.j. Dz.U.2019 poz. 2418);
19.2. wykonawca zobowiązany jest do czynnego zaangażowania sił ochronnych (pracownicy ochrony, patrole
i grupy interwencyjne) w szkoleniach kwartalnych i szkoleniu rocznym z pozorowanym naruszeniem ochrony
obiektu z udziałem Żandarmerii Wojskowej i Policji (pięć razy w roku w terminie wskazanym przez dowódcę
danej jednostki wojskowej);
3.19.3. wykonawca zapewni wszystkim pracownikom ochrony realizującym zadania ochronne, stosownie
do pory roku, jednolite umundurowanie służbowe z nakryciem głowy z oznakami przynależności do
podmiotu zatrudniającego, przy czym ubiór pracowników ochrony będzie w sposób widoczny różnił się od
umundurowania obowiązującego w resorcie Obrony Narodowej i pracowników służb publicznych;
19.4. zatrudnienie nowego pracownika ochrony do realizacji zadań ochronnych następuje wyłącznie po
wcześniejszym uzyskaniu zgody zmawiającego lub osoby wskazanej w umowie jako osoba odpowiedzialna
ze strony zamawiającego za odbiór przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest, w przypadku wymiany
pracownika, aby nowo zaangażowany pracownik posiadał co najmniej takie same kwalifikacje i uprawnienia;
19.5. wykonawca zabezpiecza broń swoich pracowników we własnym zakresie, przy czym zamawiający
informuje, że udostępni jedno pomieszczenie dla części I i III zamówienia celem dostosowania go do
wymogów magazynu broni dla potrzeb SUFO realizującego zadania ochronne wyłącznie na potrzeby realizacji
danej części zamówienia. Natomiast dla części II wykonawca zobowiązany jest umieścić własny sejf do
przechowywania broni w pomieszczeniu wydzielonym dla SUFO;
19.6. pracownicy ochrony dysponujący bronią, wskazani do realizacji zamówienia zobowiązani są posiadać
właściwe uprawnienia (pozwolenia, legitymacje) na posługiwanie się bronią palną wymaganą podczas realizacji
zamówienia;
19.7. ustalenia i decyzje dotyczące szczegółów wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego, i wykonawcy, przy czym wymagane jest określenie przez
wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz innych ustaleń niezbędnych dla należytego
wykonania zamówienia;
19.8. zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia zabezpieczenia chronionych obiektów pod względem
przeciwpożarowym i technicznym oraz niezbędnego oświetlenia chronionego obiektu;
19.9. zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia kontroli służby ochronnej na chronionym terenie;
3.19.10. do prowadzenia kontroli realizacji zadań ochrony dla każdej części zamówienia upoważniony jest
również Dowódca JW 1158, jak i osoby przez niego wskazane, w zakresie wywiązywania się wykonawcy z
zapisów zawartej umowy, a także inne osoby określone w odrębnych przepisach, posiadające upoważnienia do
kontroli stanu ochrony komórek i jednostek organizacyjnych, obiektów i urządzeń wojskowych;
19.11. zakres czynności kontrolnych obejmował będzie sprawdzenie stanu i ilości wyposażenia, przygotowanie
do pełnienia służby ochronnej, wygląd zewnętrzny pracowników ochrony oraz pełnienie przez nich służby
ochronnej i stan ich trzeźwości;
19.12. w czasie realizacji umowy wykonawca jest zobowiązany posiadać ważną koncesję MSW/MSWiA do
prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej
ochrony fizycznej – stałej i doraźnej oraz zabezpieczenia technicznego (dotyczy części I, II i III);
19.13. w czasie realizacji umowy wykonawca jest zobowiązany posiadać ważne świadectwo bezpieczeństwa
przemysłowego co najmniej trzeciego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o
klauzuli Poufne (dotyczy części I i III);
19.14. osoby realizujące kontrolę w szczególności mają prawo do:
19.14.1. prowadzenia bieżącej kontroli realizacji zadań ochronnych przez pracowników ochrony o każdej porze
dnia i nocy,
19.14.2. kontroli wymaganych dokumentów pracowników ochrony (dokument upoważniający do dostępu
do informacji niejawnych, legitymacja kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, legitymacja osoby
dopuszczonej do posiadania broni, umowa o pracę, itp.);
19.14.3. doraźnego nadzoru nad wykonywanymi wymaganymi strzelaniami realizowanymi przez pracowników
ochrony wykonawcy na potrzeby realizacji zamówienia,
19.14.4. wnioskowanie do wykonawcy o zmianę pracownika ochrony, w przypadku gdy istnieje podejrzenie o
nie dochowanie w tajemnicy informacji, z którymi zapoznał się w czasie wykonywania zadań ochronnych lub
gdy budzi zastrzeżenia sposób wykonywania przez niego zadań ochronnych,
19.14.5. wydawania poleceń pracownikom ochrony związanych z postępowaniem wobec osób postronnych,
zatrzymanych na terenie chronionym,
19.14.6. kontrolowanie stanu zabezpieczeń ochranianych obiektów wraz z przyległym terenem,
19.14.7. uzgadniania z przedstawicielem wykonawcy sposobu i wariantów stosowanych w pełnieniu służby
ochronnej,
19.14.8. żądania od pracowników ochrony wykonawcy doraźnych meldunków o sytuacji w ochranianych
obiektach,
19.14.9. udzielania uwag kontrolowanym pracownikom ochrony na stwierdzone niedociągnięcia w czasie
pełnienia służby,
19.14.10. żądania od kontrolowanych pracowników ochrony usunięcia stwierdzonych niedociągnięć i
nieprawidłowości,
19.14.11. kontrolowania zapisów technicznych urządzeń zabezpieczających ochronę na terenie chronionym,
19.14.12. kontroli stanu trzeźwości i zawartości środków odurzających w organizmie pracowników ochrony;
19.15. z każdej kontroli (nadzoru) sporządzany będzie wpis do „Książki meldunków” prowadzonej przez
dowódcę ochrony podpisany przez osobę kontrolującą lub będzie wykonywany inny osobny stosowny
dokument (protokół, notatka) potwierdzający wykonanie kontroli (nadzoru), opisujący uwagi i spostrzeżenia z
przeprowadzonej kontroli (nadzoru);
19.16. w przypadku udokumentowanego rażącego naruszania obowiązków przez pracownika ochrony, na
żądanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest zdjąć go ze służby i nie dopuścić do wykonywania
obowiązków – jednocześnie wykonawca zobowiązany jest wystawić innego pracownika ochrony posiadającego
co najmniej takie same kwalifikacje (uprawnienia);
19.17. przed przystąpieniem do realizacji zamówienia nie później niż do dnia 18 grudnia 2020 r. wykonawca
przedłoży Dowódcy JW 1158 (dotyczy części I), Dowódcy 170. prdz (dotyczy części II) i Dowódcy JW
1551 (dotyczy części III) wykaz personelu, który będzie wykonywać zamówienie lub będzie uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia oraz przed przystąpieniem do wykonywania zadań przez nowego pracownika celem
akceptacji. Do wykazu muszą być dołączone kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji
niezbędnych do wykonania zamówienia (legitymacja kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, legitymacja
osoby dopuszczonej do posiadania broni, dokument upoważniający do dostępu do informacji niejawnych,
zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz aktualne
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy i umowa o pracę), a także zaświadczenie o wpisie na
listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w zakresie dotyczącym ww. personelu, wydane przez
uprawnione organy Policji;
19.18. przed przystąpieniem do realizacji zadań ochronnych wszyscy pracownicy ochrony muszą odbyć
szkolenie w zakresie specyfiki pełnienia służby ochronnej na terenach chronionych objętych zamówieniem,
które zostanie przeprowadzone przez komendanta ochrony właściwego danej części postępowania;
19.19. wszyscy pracownicy ochrony (dotyczy części III) muszą posiadać poświadczenie bezpieczeństwa
osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Zastrzeżone” lub
upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” a dowódca ochrony
musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniającym do dostępu do informacji
niejawnych o klauzuli co najmniej „Poufne”;
19.20. wykonawca zobowiązuje się przekazywać upoważnionemu przedstawicielowi zamawiającego
(określonemu w umowie) do 25 dnia każdego miesiąca wykaz (plan, grafik) pracowników ochrony pełniących
dyżury w następnym miesiącu w ramach podpisanej umowy;
19.21. szczegółowe zadania i sposób działania SUFO zostaną określone w instrukcji ochrony, która zostanie
opracowana i podpisana przez wykonawcę i zamawiającego oraz podpisana (zaakceptowana) przez dowódcę
jednostki organizacyjnej, na terenie której realizowane będzie zamówienie (po podpisaniu stanowić będzie
załącznik do umowy).
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

79710000 Services de sécurité

II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Valeur: 17836380.54 PLN
Hors TVA

Section IV: Procédure

IV.1)Type de procédure
Restreinte accélérée
IV.2)Critères d’attribution
IV.2.1)Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants
1. cena oferty. Pondération 60
2. doświadczenie wykonawcy . Pondération 25
3. dodatkowe usługi wliczone w koszty umowy. Pondération 25
4. certyfikat AQAP. Pondération 5
5. certyfikat NCAGE. Pondération 3
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur
01/PO/2021/OiB
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché

Avis de marché

Numéro de l'avis au JOUE: 2020/S 195-473039 du 7.10.2020

Autres publications antérieures

Numéro de l'avis au JOUE: 2021/S 008-015299 du 13.1.2021

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 386/FIN/2020 Lot nº: 2 - Intitulé: Ochrona kompleksu wojskowego (nr 4585) w m. Wronowice
V.1)Date d'attribution du marché:
29.12.2020
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué

Nom officiel: Konsorcjum: Impel Defender sp. z o.o., Impel Safety sp. z o. o., Impel Provider sp. z o.o., Impel Facility Services sp. z o.o., Impel Technical Security sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Ślężna 118
Ville: Wrocław
Code postal: 53-111
Pays: Pologne

V.4)Informations sur le montant du marché
Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 2766537.58 PLN
Hors TVA
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 2556435.86 PLN
Hors TVA
V.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: non
Marché nº: 387/FIN/2020 Lot nº: 1 - Intitulé: Ochrona kompleksu wojskowego (nr 3961) w m. Łask przy pl. Lotników Łaskich 1, (nr 3962) w m. Łask przy ul. 9 Maja 95 oraz (nr 6030) w m. Buczek, Gucin 58A
V.1)Date d'attribution du marché:
29.12.2020
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué

Nom officiel: Konsorcjum: Impel Defender sp. z o.o., Impel Safety sp. z o.o., Impel Provider sp. z o.o., Impel Facility Services sp. z o.o., Impel Technical Security sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-11 Wrocław, ITM Poland S.A., ul. Kostrzyńska 3, 65-127 Zielona Góra
Adresse postale: ul. Ślężna 118
Ville: Wrocław
Code postal: 53-111
Pays: Pologne

V.4)Informations sur le montant du marché
Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 14195544.69 PLN
Hors TVA
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 12666509.56 PLN
Hors TVA
V.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: non
Marché nº: 388/FIN/20220 Lot nº: 3 - Intitulé: Ochrona kompleksu wojskowego (nr 2617) w m. Sieradz przy ul. Wojska Polskiego 78, (nr 2618) w m. Sieradz przy ul. Sienkiewicza 6 oraz (nr 8675) w m. Sieradz przy ul. Kościuszki 19
V.1)Date d'attribution du marché:
29.12.2020
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué

Nom officiel: Konsorcjum: Impel Defender sp. z o.o., Impel Safety sp. z o.o., Impel Provider sp. z o.o., Impel Facility Services sp. z o.o., Impel Technical Security sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-11 Wrocław, ITM Poland S.A., ul. Kostrzyńska 3, 65-127 Zielona Góra
Adresse postale: ul. Ślężna 118
Ville: Wrocław
Code postal: 53-111
Pays: Pologne

V.4)Informations sur le montant du marché
Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 2127398.05 PLN
Hors TVA
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 2613435.12 PLN
Hors TVA
V.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: non

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non
VI.2)Informations complémentaires:
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

VI.3.2)Introduction des recours
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
VI.4)Date d’envoi du présent avis:
20.9.2022