Marché de travaux - 522636-2018

27/11/2018    S228    - - Marché de travaux - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte 

Pologne-Varsovie: Travaux de construction

2018/S 228-522636

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Travaux

Legal Basis:

Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Pologne
Point(s) de contact: Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy Pl. Matejki 12 31-157 Kraków
Téléphone: +48 123933475
Courriel: jolanta.klasa@plk-sa.pl
Fax: +48 123931562
Code NUTS: PL911

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.plk-sa.pl

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.6)Activité principale
Autre activité: obsługa sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu kolejowego

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

„Prace na linii kolejowej nr 108 mające na celu utrzymanie przejezdności wraz z przywróceniem parametrów eksploatacyjnych”

Numéro de référence: IREZA3a-216-05/2018
II.1.2)Code CPV principal
45000000
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych na linii jednotorowej, w której zakres wchodzą: kompleksowa wymiana nawierzchni torowej, odbudowa rowów, profilowanie ław torowiska, regulacja toru w planie i profilu z mechanicznym podbiciem, oprofilowaniem podsypki i dynamiczną stabilizacją, przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych, częściowa przebudowa urządzeń srk oraz regulacja sieci trakcyjnej na odcinku robót torowych.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur hors TVA: 22 889 420.37 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71322000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL82
II.2.4)Description des prestations:

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:

1) dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich robót budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia;

2) wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w ppkt 1, oraz wszystkich robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych prawem;

3) wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m.in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

4) przeprowadzenie oceny zgodności każdego podsystemu strukturalnego objętego zakresem zamówienia na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu);

5) dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji z przeprowadzonej przez siebie oceny znaczenia zmiany- zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30.4.2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z dnia 3.5. 2013 r.) oraz udział w procesie oceny znaczenia zmiany przeprowadzonej przez zamawiającego w zakresie realizowanego zamówienia na etapie projektowania oraz przed oddaniem do eksploatacji.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) stanowiącym Tom III SIWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termin realizacji zamówienia / Pondération: 10
Prix - Pondération: 90
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Okres realizacji zamówienia zgodny z terminem wskazanym w ofercie przez Wykonawcę. Termin wskazany w ofercie nie może być dłuższy niż 385 dni od podpisania Umowy.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 098-224579
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Intitulé:

„Prace na linii kolejowej nr 108 mające na celu utrzymanie przejezdności wraz z przywróceniem parametrów eksploatacyjnych”

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
08/11/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Prokocimska 4
Kraków
30-556
Pologne
Code NUTS: PL21
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 20 000 000.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 22 889 420.37 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Pologne
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Pologne
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
23/11/2018