Marché de travaux - 522655-2018

27/11/2018    S228    Marché de travaux - Informations complémentaires - Procédure ouverte 

Pologne-Strzelce Opolskie: Travaux de construction

2018/S 228-522655

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2018/S 202-460551)

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: PZP/W-276/10/2018
Adresse postale: ul. Mickiewicza 10
Ville: Strzelce Opolskie
Code NUTS: PL524 Opolski
Code postal: 47-100
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Małgorzata Sokołowska
Courriel: m.sokolowska@swik.com.pl
Téléphone: +48 774612708-34
Fax: +48 774612708

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.swik.com.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Modernizacja Stacji Wodociągowych oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III w Gminie Strzelce Opolskie - części 1, 2 i 3

Numéro de référence: PZP/W-276/10/2018
II.1.2)Code CPV principal
45000000 Travaux de construction
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pod nazwą jak w pkt. II.1.1 w częściach:

Część 1 (kontrakt 9):

„Modernizacja Stacji Wodociągowych w Gminie Strzelce Opolskie”, w tym:

a) Stacji Wodociągowej w Błotnicy Strzeleckiej,

b) Stacji Wodociągowej w Rozmierce,

c) Stacji Wodociągowej w Kadłubie,

d) Stacji Wodociągowej w Szczepanku.

Część 2(część kontraktu 10): „Modernizacja systemu sieci wodociągowych w Gminie Strzelce Opolskie Etap III”,:

Przebudowa i budowa:

a)sieci wodociągowej w ul. Osiedle i Fabryczna w Strzelcach Opolskich,

b)sieci wodociągowej w ul. Biadaczowej, Krótkiej i Szymiszowskiej w Rożniątowie i ul. Wolności w Szymiszowie.

Część 3 (kontrakt 4 i część kontraktu 10) w Strzelcach Op. obejmuje:

a) Przebudowę i budowę magistrali wodociągowej w ul. Cementowej i 1 Maja,

b) Przebudowę sieci wodociągowej rozdz. w ul. 1 Maja i Habryki,

c) Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. 1 Maja (wraz z przepompownią).

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
22/11/2018
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 202-460551

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.6
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Wymagane wadia i gwarancje: końcowe zdanie w podpunkcie 6 w nawiasie
Au lieu de:
Date: 29/11/2018
Heure locale: 11:15
Lire:
Date: 10/12/2018
Heure locale: 11:15
Numéro de section: IV.2.2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Au lieu de:
Date: 29/11/2018
Heure locale: 11:00
Lire:
Date: 10/12/2018
Heure locale: 11:00
Numéro de section: IV.2.7
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert
Au lieu de:
Date: 29/11/2018
Heure locale: 11:15
Lire:
Date: 10/12/2018
Heure locale: 11:15
VII.2)Autres informations complémentaires: