We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Marché de travaux - 522655-2018

27/11/2018    S228    Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Strzelce Opolskie: Roboty budowlane

2018/S 228-522655

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 202-460551)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PZP/W-276/10/2018
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 10
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Sokołowska
E-mail: m.sokolowska@swik.com.pl
Tel.: +48 774612708-34
Faks: +48 774612708

Adresy internetowe:

Główny adres: www.swik.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja Stacji Wodociągowych oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III w Gminie Strzelce Opolskie - części 1, 2 i 3

Numer referencyjny: PZP/W-276/10/2018
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pod nazwą jak w pkt. II.1.1 w częściach:

Część 1 (kontrakt 9):

„Modernizacja Stacji Wodociągowych w Gminie Strzelce Opolskie”, w tym:

a) Stacji Wodociągowej w Błotnicy Strzeleckiej,

b) Stacji Wodociągowej w Rozmierce,

c) Stacji Wodociągowej w Kadłubie,

d) Stacji Wodociągowej w Szczepanku.

Część 2(część kontraktu 10): „Modernizacja systemu sieci wodociągowych w Gminie Strzelce Opolskie Etap III”,:

Przebudowa i budowa:

a)sieci wodociągowej w ul. Osiedle i Fabryczna w Strzelcach Opolskich,

b)sieci wodociągowej w ul. Biadaczowej, Krótkiej i Szymiszowskiej w Rożniątowie i ul. Wolności w Szymiszowie.

Część 3 (kontrakt 4 i część kontraktu 10) w Strzelcach Op. obejmuje:

a) Przebudowę i budowę magistrali wodociągowej w ul. Cementowej i 1 Maja,

b) Przebudowę sieci wodociągowej rozdz. w ul. 1 Maja i Habryki,

c) Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. 1 Maja (wraz z przepompownią).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/11/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 202-460551

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wymagane wadia i gwarancje: końcowe zdanie w podpunkcie 6 w nawiasie
Zamiast:
Data: 29/11/2018
Czas lokalny: 11:15
Powinno być:
Data: 10/12/2018
Czas lokalny: 11:15
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 29/11/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 10/12/2018
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 29/11/2018
Czas lokalny: 11:15
Powinno być:
Data: 10/12/2018
Czas lokalny: 11:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: