Services - 522831-2020

02/11/2020    S213

Pologne-Zabrze: Services de conception de pipelines

2020/S 213-522831

Avis de marché – secteurs spéciaux

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
Adresse postale: ul. Szczęść Boże 11
Ville: Zabrze
Code NUTS: PL22 Śląskie
Code postal: 41-800
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Tomasz Kozak
Courriel: tomasz.kozak@psgaz.pl
Téléphone: +48 323985580
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.psgaz.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://www.psgaz.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://zamowienia.psgaz.pl
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6)Activité principale
Production, transport et distribution de gaz et de chaleur

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

2020/W100/WP-002869:wykonanie dokumentacji projektowej zadanie „Ogrodzieniec/Piaskownia/Józefów/Gazownia Zawarcie/przebudowa gazociągu śr/c”

Numéro de référence: 2020/W100/WP-002869
II.1.2)Code CPV principal
71322200 Services de conception de pipelines
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadanie „Ogrodzieniec/Piaskownia/Józefów/Gazownia Zawarcie/przebudowa gazociągu śr/c”

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 230 000.00 PLN
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL227 Rybnicki
Lieu principal d'exécution:

Teren działania Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego pełniącego jednocześnie funkcję dokumentacji wykonawczej, Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

zadanie „Ogrodzieniec/Piaskownia/Józefów/Gazownia Zawarcie/przebudowa gazociągu śr/c”.

Uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji, w tym pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności, wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, a także świadczenie usług biegłego ds. przedmiotu i wartości zamówienia w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych objętych danym projektem oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Zakres:

— gazociąg śr/c Dz. 315 PE o długości L= ok. 2 625 mb

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 230 000.00 PLN
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa tego warunku.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa tego warunku.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.4)Règles et critères objectifs de participation
Liste et brève description des règles et critères:

1. nie podlegają wykluczeniu;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami SIWZ punkt 6.

III.1.6)Cautionnement et garanties exigés:

Wadium

Wykonawca, przystępując do postępowania jest zobowiązany do wpłaty wadium w wysokości 1 700 (tysiąc siedemset złotych).

Szczegółowe informacje zawiera SIZW, punkt 10.

Gwarancja należytego wykonania umowy

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 1 % ceny całkowitej brutto, najpóźniej w 7 dni od daty podpisania umowy.

Dokładne informacje znajdują się w SIWZ, punkt 18.

III.1.7)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:

1. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest sporządzony i podpisany bez zastrzeżeń przez Strony protokół odbioru końcowego.

3. Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru, a w przypadku faktury z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego w terminie 7 dni od dnia pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego odbytych nadzorów.

4. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

5. Za dzień płatności Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Dokładne informacje na temat uzgodnień płatniczych znajdują się w Załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy, punkt 3. wynagrodzenie i zasady rozliczeń.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.1)Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej (tzw. „sanitarnej”) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych (w przypadku gdy dana osoba posiada uprawnienia budowlane wydane na podstawie innej podstawy prawnej niż aktualnie obowiązująca, Zamawiający wymaga, aby osoba taka posiadała uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych) oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej miejscowo Izby Inżynierów Budownictwa - wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Budownictwa; Dopuszczalne jest wykazanie się równoważnymi uprawnieniami wystawionymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub równoważne; w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy w przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawieraniu umowy powinny przedłożyć dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy,

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Dokładne informacje – pkt 16 SIWZ.

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 07/12/2020
Heure locale: 11:30
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 07/12/2020
Heure locale: 11:40
Lieu:

Oferty składa się zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ na platformie zakupowej PSG https://zamowienia.psgaz.pl.

Jawne otwarcie ofert nastąpi poprzez platformę zakupową PSG https://zamowienia.psgaz.pl.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
VI.3)Informations complémentaires:

I. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej „zamowienia.psgaz.pl” – w przedmiotowym postępowaniu, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 Ust. 1 pkt 23 ustawy.

II. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, których wykaz zawiera punkt 8.13 SIWZ.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17 A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1.Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania Wykonawca może składać środki ochrony prawnej, według zasad określonych w art. 179 i następne Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17 A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
28/10/2020