Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 523188-2021

15/10/2021    S201

Pologne-Pawłowice: Produits agricoles et produits de l'horticulture

2021/S 201-523188

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
Numéro national d'identification: 00007972800093
Adresse postale: ul. Mielżyńskich 14
Ville: Pawłowice
Code NUTS: PL417 Leszczyński
Code postal: 64-122
Pays: Pologne
Courriel: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl
Téléphone: +48 0-65-529-91-92
Fax: +48 0-65-529-91-92
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zdpawlowice.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Państwowa jednostka organizacyjna
I.5)Activité principale
Autre activité: Rolnictwo, działalność naukowo-badawcza i inne.

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Śruta sojowa poekstrakcyjna Hi-Pro o zawartości białka minimum 46%

Numéro de référence: 151/2021
II.1.2)Code CPV principal
03100000 Produits agricoles et produits de l'horticulture
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Śruta sojowa poekstrakcyjna Hi-Pro o zawartości białka minimum 46% w ilości 50 ton.

Śruta sojowa poekstrakcyjna o zawartości białka minimum 46% winna spełniać n/w parametry.

Parametry fizyko-chemiczne:

• wilgotność maksimum 12,5%

• zawartość białka surowego minimum 46,0%

• zawartość tłuszczu surowego minimum 1,0%

• zawartość włókna surowego maksimum 4,0%

Parametry jakościowe:

• badanie obecności Salmonelli nieobecna w 25 g

Powyższe normy powinny być potwierdzone certyfikatem jakości wystawionym przez laboratorium posiadające akredytację.

Zamawiający wymaga, aby komponenty białkowe, jakim jest śruta sojowa, charakteryzowały się niskim poziomem skażenia beztlenowymi laseczkami przetrwalnikującymi. Wynik badania potwierdzający obecność beztlenowych laseczek przetrwalnikujących w 0,0001 g, które zostanie zlecone przez Zamawiającego będzie skutkował zwrotem zakupio

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 97 000.00 PLN
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL417 Leszczyński
Lieu principal d'exécution:

Magazyn ZD Pawłowice - Wytwórnia Pasz Robczysko, 64-130 Rydzyna

II.2.4)Description des prestations:

Śruta sojowa poekstrakcyjna Hi-Pro o zawartości białka minimum 46% w ilości 50 ton.

Śruta sojowa poekstrakcyjna o zawartości białka minimum 46% winna spełniać n/w parametry.

Parametry fizyko-chemiczne:

• wilgotność maksimum 12,5%

• zawartość białka surowego minimum 46,0%

• zawartość tłuszczu surowego minimum 1,0%

• zawartość włókna surowego maksimum 4,0%

Parametry jakościowe:

• badanie obecności Salmonelli nieobecna w 25 g

Powyższe normy powinny być potwierdzone certyfikatem jakości wystawionym przez laboratorium posiadające akredytację.

Zamawiający wymaga, aby komponenty białkowe, jakim jest śruta sojowa, charakteryzowały się niskim poziomem skażenia beztlenowymi laseczkami przetrwalnikującymi. Wynik badania potwierdzający obecność beztlenowych laseczek przetrwalnikujących w 0,0001 g, które zostanie zlecone przez Zamawiającego będzie skutkował zwrotem zakupionej partii towaru na koszt Sprzedającego.

Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby własne.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 158-417862
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Śruta sojowa poekstrakcyjna Hi-Pro o zawartości białka minimum 46%

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
11/10/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Ampol-Merol Sp. z o. o.
Adresse postale: ul. Mikołaja z Ryńska 28a
Ville: Wąbrzeźno
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 87-200
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 85 000.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 97 000.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Wykonawcom, których interes prawny, w uzyskaniu zamówienia, doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przepisach wykonawczych oraz SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
12/10/2021