Lieferungen - 523430-2022

26/09/2022    S185

България-София: Касети с тонер

2022/S 185-523430

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Национален регистрационен номер: 000695160
Пощенски адрес: бул. Александър Стамболийски №17
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Толя Димитрова Евлогиева
Електронна поща: t.evlogieva@mc.government.bg
Телефон: +359 29400953
Факс: +359 29818145
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mc.government.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/26176
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Отдих, култура и вероизповедание

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на Министерство на културата”.

II.1.2)Основен CPV код
30125100 Касети с тонер
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг  за нуждите на Министерство на културата”. 

Договорите се сключват на основание чл. 82, ал. 1 от ЗОП и чл. 22 от Рамково споразумение № СПОР-8/09.05.2022 г. на Централния орган за покупки с всеки един от трима рамкови изпълнители, който е предложил най-ниска цена за съответен артикул в рамковото споразумение, необходим за закупуване от Министерство на културата съгласно подадената заявка на администрацията до ЦОП.

Прогнозна стойност на поръчката, без ДДС: до 40 500 (четиридесет хиляди и петстотин) лв. без ДДС, разпределена както следва:

Кооперация Панда - 32 480,13 лв. без ДДС

Парафлоу комуникейшънс ООД – 3 970,00 лв. без ДДС 

АТС-България ООД – 4 044,96 лв. без ДДС.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 3 970.77 BGN
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Административната сграда на Министерство на културата, находяща се на адрес: гр. София, бул. "Александър Стамболийски" № 17.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на Министерство на културата”.

Обществената поръчка се изпълнява в съответствие с техническото и ценово предложение на изпълнителя в откритата процедура на ЦОП, съгласно заявеното количество от Министерство на културата.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 199-518386
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 59885
Наименование:

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на Министерство на културата”.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
08/09/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 3
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС ООД
Национален регистрационен номер: 831913775
Пощенски адрес: ул. Никола Габровски № 79
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1700
Държава: България
Електронна поща: Accounting-nap@paraflow.bg
Телефон: +359 29604200
Факс: +359 29604218
Интернет адрес: https://www.paraflow.bg/
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 40 500.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 3 970.77 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Договорът е сключен във връзка с Рамковото споразумение № СПОР-8/09.05.2022 г., подписано от Централен орган за покупки.

Поканата за сключване на договори е отправена до тримата рамкови изпълнители АТС - България ООД, Парафлоу Комуникейшънс ООД и Кооперация Панда, които са предложили най-ниска цена за съответен артикул в рамковото споразумение, необходим за закупуване от Министерство на културата съгласно подадената заявка на администрацията до ЦОП.

Прогнозна стойност на поръчката, без ДДС: до 40 500 (четиридесет хиляди и петстотин) лв. без ДДС, разпределена както следва:

• Кооперация Панда - 32 480,13 лв. без ДДС

• Парафлоу комуникейшънс ООД – 3 970,00 лв. без ДДС

• АТС-България ООД – 4 044,96 лв. без ДДС.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/09/2022