Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 523473-2021

15/10/2021    S201

Polska-Przemyśl: Urządzenia audiowizualne

2021/S 201-523473

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 179-465419)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Przemyśl
Adres pocztowy: RYNEK 1
Miejscowość: Przemyśl
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Kod pocztowy: 37-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marian Baran
E-mail: przetarg@um.przemysl.pl
Tel.: +48 166752038
Adresy internetowe:
Główny adres: www.przemysl.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/przemysl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA W PRZEMYŚLU – WYPOSAŻENIE

Numer referencyjny: ZP.271.2.1.2021
II.1.2)Główny kod CPV
32321200 Urządzenia audiowizualne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest aranżacja i wyposażenie Podziemnej Trasy Turystycznej w Przemyślu poprzez wykonanie i dostawę aranżacji, wyposażenia, gablot, sprzętu AV i IT, oprogramowania, wykonanie zawartości merytorycznej, kontentu multimedialnego oraz montaż/instalację i uruchomienie wszystkich dostarczonych elementów wyposażenia wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych na terenie: piwnic budynku Rynek 1, podziemnego łącznika pomiędzy budynkiem Rynek 1 a budynkiem Rynek 9, budynku Rynek 9 oraz budynku Serbańska 7

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 179-465419

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:

Zdolność techniczna:

Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

a) 1 zamówienie (w ramach jednej usługi/umowy) o wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł brutto polegające na: wykonaniu i uruchomieniu ekspozycji o założonym okresie jej eksploatacji nie krótszym niż 12 miesięcy w muzeum lub podziemnej trasie turystycznej lub w kopalni lub w grocie lub w piwnicy, składającej się z:

- elementów scenograficznych i aranżacyjnych, w tym: prezenterów, zabudów, ekspozytorów, gablot oraz;

- sprzętu, urządzeń, systemów multimedialnych, w tym: projektorów multimedialnych, monitorów dotykowych oraz;

- kontentu multimedialnego i aplikacji oraz systemu/systemów zarządzania kontentem i sterowania sprzętem oraz urządzeniami multimedialnymi, w tym z wykorzystaniem technologii prezentacji obrazu 2D i 3D, nagrań dźwiękowych,

b) 1 zamówienie (w ramach jednej usługi/umowy) o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto, którego przedmiotem było wykonanie kontentu multimedialnego dla minimum 8 stanowisk, składającego się z: aplikacji interaktywnych, animacji, w tym animacji z wykorzystaniem technologii prezentacji obrazu 2D i 3D, nagrań dźwiękowych,

c) 1 zamówienie, którego przedmiotem była dostawa, montaż i uruchomienie ekranu diodowego LED w technologii SMD o powierzchni projekcji nie mniejszej niż 10m2,

d) 1 zamówienie (w ramach jednej usługi/umowy) o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto, którego przedmiotem była dostawa audioprzewodników z wyzwalaniem automatycznym oraz wykonaniem ścieżek dla dorosłych, dzieci, osób niepełnosprawnych,

e) 1 zamówienie (w ramach jednej usługi/umowy) o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto, którego przedmiotem było wykonanie i dostawa filmu animowanego do kina 3D o długości minimum 6 minut,

* Pod pojęciem sprzętu multimedialnego należy rozumieć sprzęt instalowany w danym obiekcie służący do przekazu treści ekspozycji multimedialnej w zakresie: tekstu, dźwięku, grafiki, animacji, wideo.

** Pod pojęciem kontentu należy rozumieć całość oprogramowania wraz z aplikacjami i oprogramowaniem sterującym oraz utwory gotowe do odtwarzania, publikacji i prezentacji.

UWAGI DODATKOWE: Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:

1) zamówienia rozpoczęte i zakończone w ww. okresie;

2) zamówienia zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie.

Powinno być:

Zdolność techniczna:

Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

a) 1 zamówienie (w ramach jednej usługi/umowy) o wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł brutto polegające na: wykonaniu i uruchomieniu ekspozycji o założonym okresie jej eksploatacji nie krótszym niż 12 miesięcy w muzeum lub podziemnej trasie turystycznej lub w kopalni lub w grocie lub w piwnicy lub w centrum nauki lub w innej instytucji lub obiekcie zajmującym się wystawiennictwem, składającej się z:

- elementów scenograficznych i aranżacyjnych, w tym: prezenterów, zabudów, ekspozytorów, gablot oraz;

- sprzętu, urządzeń, systemów multimedialnych, w tym: projektorów multimedialnych, monitorów dotykowych oraz;

- kontentu multimedialnego i aplikacji oraz systemu/systemów zarządzania kontentem i sterowania sprzętem oraz urządzeniami multimedialnymi, w tym z wykorzystaniem technologii prezentacji obrazu 2D i 3D, nagrań dźwiękowych,

b) 1 zamówienie (w ramach jednej usługi/umowy) o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto, którego przedmiotem było wykonanie kontentu multimedialnego dla minimum 8 stanowisk, składającego się z: aplikacji interaktywnych, animacji, w tym animacji z wykorzystaniem technologii prezentacji obrazu 2D i 3D, nagrań dźwiękowych,

c) 1 zamówienie, którego przedmiotem była dostawa, montaż i uruchomienie ekranu diodowego LED w technologii SMD o powierzchni projekcji nie mniejszej niż 10m2,

d) 1 zamówienie (w ramach jednej usługi/umowy) o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto, którego przedmiotem była dostawa audioprzewodników z wyzwalaniem automatycznym oraz wykonaniem ścieżek dla dorosłych, dzieci, osób niepełnosprawnych,

e) 1 zamówienie (w ramach jednej usługi/umowy) o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto, którego przedmiotem było wykonanie i dostawa filmu animowanego do kina 3D o długości minimum 6 minut,

* Pod pojęciem sprzętu multimedialnego należy rozumieć sprzęt instalowany w danym obiekcie służący do przekazu treści ekspozycji multimedialnej w zakresie: tekstu, dźwięku, grafiki, animacji, wideo.

** Pod pojęciem kontentu należy rozumieć całość oprogramowania wraz z aplikacjami i oprogramowaniem sterującym oraz utwory gotowe do odtwarzania, publikacji i prezentacji.

UWAGI DODATKOWE: Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:

1) zamówienia rozpoczęte i zakończone w ww. okresie;

2) zamówienia zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie.

Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:

ciąg dalszy 1:

Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że podczas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował, co najmniej:

a) minimum 1 osobą – kierownikiem projektu/koordynatorem, który kierował realizacją lub koordynował realizację (przygotowanie, montaż i uruchomienie) co najmniej 1 ekspozycji o założonym okresie jej eksploatacji nie krótszym niż 12 miesięcy w muzeum lub na podziemnej trasie turystycznej lub w kopalni lub w grocie lub w piwnicy o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto, składającej się m.in. z: elementów scenograficznych i aranżacyjnych, sprzętu i urządzeń oraz systemów multimedialnych, instalacji elektrycznej i teletechnicznej niezbędnej do funkcjonowania sprzętu multimedialnego, kontentu multimedialnego i aplikacji oraz systemu/systemów zarządzania kontentem,

b) minimum 1 osobą – scenografem, który łącznie:

- był autorem lub współautorem projektu dla co najmniej 1 ekspozycji o założonym okresie jej eksploatacji nie krótszym niż 12 miesięcy opracowanego dla muzeum lub podziemnej trasy turystycznej lub kopalni lub groty lub piwnicy, o wartości elementów aranżacyjnych i scenograficznych nie mniejszej niż 500 000,00 zł oraz

- pełnił funkcje nadzoru nad scenografią, dla co najmniej 1 ekspozycji o założonym okresie jej eksploatacji nie krótszym niż 12 miesięcy opracowanego dla muzeum lub podziemnej trasy turystycznej lub kopalni lub groty lub piwnicy, o wartości elementów aranżacyjnych i scenograficznych nie mniejszej niż 500 000,00 zł,

c) minimum 1 osobą – kierownikiem produkcji kontentu multimedialnego, który kierował realizacją lub koordynował realizację (przygotowanie, instalacja i uruchomienie) kontentu multimedialnego z wykorzystaniem technik multimedialnych 2D i 3D na co najmniej 1 ekspozycji o założonym okresie jej eksploatacji nie krótszym niż 12 miesięcy w muzeum lub w podziemnej trasie turystycznej lub w kopalni lub w grocie lub w piwnicy,

d) minimum 1 osobą – specjalistą ds. pogłębionego scenariusza ekspozycji, który był autorem lub współautorem scenariusza lub pogłębionego scenariusza, dla co najmniej 1 ekspozycji o założonym okresie jej eksploatacji nie krótszym niż 12 miesięcy opracowanego dla muzeum lub podziemnej trasy turystycznej lub kopalni lub groty lub piwnicy,

e) minimum 1 osobą – kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów o ile zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji zamówienia należącym do właściwej Izby samorządu zawodowego, oraz posiadającym kwalifikacje zgodnie z art. 37c ustawy o ochronie zabytków,

f) kierownikami robót elektrycznych i teletechnicznych posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych/teletechnicznych, zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji zamówienia, lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji zamówienia, należącą do właściwej Izby samorządu zawodowego. Wymagane 2 osoby lub 1 osoba (funkcje kierowników można łączyć pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień),

Powinno być:

ciąg dalszy 1:

Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że podczas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował, co najmniej:

a) minimum 1 osobą – kierownikiem projektu/koordynatorem, który kierował realizacją lub koordynował realizację (przygotowanie, montaż i uruchomienie) co najmniej 1 ekspozycji o założonym okresie jej eksploatacji nie krótszym niż 12 miesięcy w muzeum lub na podziemnej trasie turystycznej lub w kopalni lub w grocie lub w piwnicy lub w centrum nauki lub w innej instytucji lub obiekcie zajmującym się wystawiennictwem, o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto, składającej się m.in. z: elementów scenograficznych i aranżacyjnych, sprzętu i urządzeń oraz systemów multimedialnych, instalacji elektrycznej i teletechnicznej niezbędnej do funkcjonowania sprzętu multimedialnego, kontentu multimedialnego i aplikacji oraz systemu/systemów zarządzania kontentem,

b) minimum 1 osobą – scenografem, który łącznie:

- był autorem lub współautorem projektu dla co najmniej 1 ekspozycji o założonym okresie jej eksploatacji nie krótszym niż 12 miesięcy opracowanego dla muzeum lub podziemnej trasy turystycznej lub kopalni lub groty lub piwnicy lub centrum nauki lub innej instytucji lub obiektu zajmującego się wystawiennictwem, o wartości elementów aranżacyjnych i scenograficznych nie mniejszej niż 500 000,00 zł oraz

- pełnił funkcje nadzoru nad scenografią, dla co najmniej 1 ekspozycji o założonym okresie jej eksploatacji nie krótszym niż 12 miesięcy opracowanego dla muzeum lub podziemnej trasy turystycznej lub kopalni lub groty lub piwnicy lub centrum nauki lub innej instytucji lub obiektu zajmującego się wystawiennictwem, o wartości elementów aranżacyjnych i scenograficznych nie mniejszej niż 500 000,00 zł,

c) minimum 1 osobą – kierownikiem produkcji kontentu multimedialnego, który kierował realizacją lub koordynował realizację (przygotowanie, instalacja i uruchomienie) kontentu multimedialnego z wykorzystaniem technik multimedialnych 2D i 3D na co najmniej 1 ekspozycji o założonym okresie jej eksploatacji nie krótszym niż 12 miesięcy w muzeum lub w podziemnej trasie turystycznej lub w kopalni lub w grocie lub w piwnicy lub w centrum nauki lub w innej instytucji lub obiekcie zajmującym się wystawiennictwem,

d) minimum 1 osobą – specjalistą ds. pogłębionego scenariusza ekspozycji, który był autorem lub współautorem scenariusza lub pogłębionego scenariusza, dla co najmniej 1 ekspozycji o założonym okresie jej eksploatacji nie krótszym niż 12 miesięcy opracowanego dla muzeum lub podziemnej trasy turystycznej lub kopalni lub groty lub piwnicy lub centrum nauki lub innej instytucji lub obiektu zajmującego się wystawiennictwem,

e) minimum 1 osobą – kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów o ile zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji zamówienia należącym do właściwej Izby samorządu zawodowego, oraz posiadającym kwalifikacje zgodnie z art. 37c ustawy o ochronie zabytków,

f) kierownikami robót elektrycznych i teletechnicznych posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych/teletechnicznych, zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji zamówienia, lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji zamówienia, należącą do właściwej Izby samorządu zawodowego. Wymagane 2 osoby lub 1 osoba (funkcje kierowników można łączyć pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień),

Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:

ciąg dalszy 2:

g) minimum 1 osobą – specjalistą ds. montażu i eksploatacji sprzętu i urządzeń AV/IT posiadającym uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV,

h) minimum 1 osobą - programistą systemów sterowania wystawy posiadającym doświadczenie w realizacji (przygotowanie, instalacja i uruchomienie) przynajmniej 1 systemu sterowania wystawą lub ekspozycją z co najmniej 8 stanowiskami interaktywnymi na powierzchni nie mniejszej niż 200 m2. Wskazana osoba musi posiadać certyfikaty Producenta oferowanych systemów sterowania w zakresie ich znajomości na poziomie zaawansowanym,

i) zespołem 3 grafików, którzy uczestniczyli nie mniej niż 2 razy w realizacji zamówienia, którego przedmiotem był kontent multimedialny z wykorzystaniem technik 2D i 3D.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wymienionych w niniejszym punkcie funkcji za wyjątkiem funkcji wymienionych w pkt 5 lit. od a – c.

Powinno być:

ciąg dalszy 2:

g) minimum 1 osobą – specjalistą ds. montażu i eksploatacji sprzętu i urządzeń AV/IT posiadającym uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV,

h) minimum 1 osobą - programistą systemów sterowania wystawy posiadającym doświadczenie w realizacji (przygotowanie, instalacja i uruchomienie) przynajmniej 1 systemu sterowania wystawą lub ekspozycją z co najmniej 8 stanowiskami interaktywnymi na powierzchni nie mniejszej niż 200 m2. Wskazana osoba musi posiadać certyfikaty Producenta oferowanych systemów sterowania w zakresie ich znajomości na poziomie zaawansowanym,

i) zespołem 3 grafików, którzy uczestniczyli nie mniej niż 2 razy w realizacji zamówienia, którego przedmiotem był kontent multimedialny z wykorzystaniem technik 2D i 3D.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wymienionych w niniejszym punkcie funkcji za wyjątkiem funkcji wymienionych w pkt 5 lit. od a – c.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 25/10/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 08/11/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 23/12/2021
Powinno być:
Data: 05/02/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 25/10/2021
Czas lokalny: 09:05
Powinno być:
Data: 08/11/2021
Czas lokalny: 09:05
VII.2)Inne dodatkowe informacje: