Services - 524447-2021

15/10/2021    S201

Polska-Bukowiec: Usługi związane z odpadami

2021/S 201-524447

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Bukowiec
Adres pocztowy: ul. Dr Floriana Ceynowy 14
Miejscowość: Bukowiec
Kod NUTS: PL618 Świecki
Kod pocztowy: 86-122 Bukowiec
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Ziółkowska
E-mail: odpady@bukowiec.pl
Tel.: +48 523309310
Faks: +48 523309310
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ww.bip.bukowiec.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/bukowiec
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/bukowiec
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/bukowiec
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Bukowiec

Numer referencyjny: RFiR.271.1.2021.KZ
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bukowiec, na którym zamieszkują mieszkańcy z częstotliwością określoną w Uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej PSZOK) w Tuszynkach przy dawnym składowisku odpadów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 826 893.96 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL618 Świecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bukowiec, powiat świecki.

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:

1) odbierania w zakresie i na warunkach określonych w SWZ niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i popiołów oraz odpadów selektywnie zebranych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy,

2) odebrania z nieruchomości zamieszkałych wszystkich odpadów komunalnych zmieszanych zgromadzonych w pojemnikach,

3) odebrania z nieruchomości zamieszkałych wszystkich odpadów komunalnych selektywnie zebranych w workach,

4) wykonawca obowiązany jest zapewnić odbiór odpadów, których nie mógł odebrać w terminie przewidzianym w harmonogramie, w możliwie najbliższym czasie,

5) zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników oraz worków podczas dokonywania odbioru,

6) do sprzątnięcia miejsc odbioru odpadów, o ile zanieczyszczenie tych miejsc nastąpi w związku z przepełnieniem pojemnika lub w związku z wykonywaniem przez wykonawcę przedmiotu umowy,

7) zabezpieczenia przewożonych odpadów przed wysypaniem w trakcie transportu,

8) przekazania do zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych zmieszanych do instalacji komunalnych (zgodnie z art. 35 ust. 6 pkt. 1 ustawy o odpadach) wpisanych na listę prowadzoną przez Marszałka Województwa – zgodnie z zasadą postępowania z odpadami określoną w art. 20 ust. 2 ustawy o odpadach lub do instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych,

9) zapewnienia nieprzerwanego odbioru i zagospodarowania odpadów w terminie wykonywania umowy,

10) dostarczenia właścicielom nieruchomości worków odpowiadających wymaganiom wynikającym z Regulaminu i SIWZ,

11) opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu odbioru odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie,

12) prowadzenia sprawozdawczości z wykonania umowy na warunkach przewidzianych w SIWZ,

13) zagospodarowania odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK selektywnie zebranych odpadów komunalnych w instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

14) zgodnie z art. 9e ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z art. 17 i 29a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wykonawca odebrane z terenu Gminy wszystkie niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, przekazywać będzie do instalacji komunalnej/ych przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (dalej IK), bioodpady do instalacji przetwarzania bioodpadów, a odpady zbierane selektywnie bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku, przetwarzania lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. W przypadku powstania awarii w IK lub czasowego braku mocy przerobowej IK, wykonawca będzie dostarczał odpady do innych instalacji uprawnionych do przyjmowania odpadów o czym niezwłocznie powiadomi Zamawiającego,

15) ze względu na udzielanie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie instalacji komunalnej ( lub komunalnych ) i innych instalacji, do których będą przekazywane odpady.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozliczenia za wykonanie usługi / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 826 893.96 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielania podobnych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 temu samemu Wykonawcy o wartości nie przekraczającej 15 % wartości zamówienia podstawowego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :

a) posiadają wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami ( BDO ), o którym mowa w art. 49 i 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) w zakresie transportu odpadów,

b) posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.), prowadzonego przez Wójta Gminy Bukowiec. Wstępne spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego JEDZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Potwierdzenie spełniania warunku zostanie ocenione na podstawie złożonych na wezwanie dokumentów potwierdzających posiadanie wpisu do BDO oraz wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Gminę, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia

opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w DUUE. Te same zasady Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych w walucie.Wstępne spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego JEDZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wstępne spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego JEDZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonej informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową oraz polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca ma ubezpieczoną odpowiedzialność cywilną, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wykonawca może polegać na sytuacji finansowej i ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić

Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty ich zdolności techniczne lub zawodowe albo sytuacja finansowa i ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy Pzp.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe albo sytuacja finansowa i ekonomiczna podmiotów, o których mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez

Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację

techniczną, zawodową lub finansową o której mowa powyżej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają :

posiada środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300.000,00 zł (słownie : trzysta tysięcy złotych ),

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie : pięćset tysięcy złotych).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) dysponują bazą magazynowo - transportową usytuowaną na terenie Gminy lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Bukowiec, do której wykonawca posiada tytuł prawny, spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz postanowienia wynikające z ustawy o odpadach Zgodnie z art. 25 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779), posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów, z wyjątkiem wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a, lub zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, zgodnie z ust. 6b–6f, 6h i 6i oraz przepisami wydanymi na podstawie ust. 8a;

b) dysponują lub będą dysponować instalacją lub instalacjami zdolnymi do przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych oraz instalacją lub instalacjami zdolnymi do przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie lub wskażą w ofercie instalacje, do których będą obowiązane przekazywać odebrane odpady na podstawie umowy zawartej, lub która będzie zawarta, między wykonawcą a instalacją;

c) dysponują lub będą dysponować :

co najmniej 6 pojazdami wraz z kierowcą i ładowaczem, przystosowanymi

do odbierania odpadów komunalnych, posiadającymi wyposażenie w element prasujący, pozwalający

zmniejszyć kubaturę przewożonych odpadów zmieszanych, w tym:

co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

co najmniej 2 pojazdami przystosowanym do odbierania selektywnie zbieranych odpadów z tworzyw

sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali, papieru oraz szkła,

co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zbieranych bioodpadów,

co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zbieranych popiołów,

co najmniej 1 pojazdem wraz z kierowcą, przystosowanym do przewozu kontenerów,

co najmniej 1 pojazdem specjalistycznym przystosowanym do opróżniania pojemników typu „DZWON”,

wyposażonym w hydrauliczny dźwig samochodowy (pojazd przeznaczony do wywozu odpadów z cmentarzy),

co najmniej 1 pojazdem wraz z kierowcą i ładowaczem, dostosowanym

do odbioru odpadów komunalnych z miejsc trudnodostępnych, w tym do których prowadzą drogi gruntowe.

Wszystkie pojazdy przeznaczone do odbioru odpadów powinny posiadać wyposażenie pozycjonowania

satelitarnego (GPS), od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi.

Pojazdy muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska

z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości.

Osób zdolnych do wykonania zamówienia :

Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia spełniania warunku wykonawca dysponował co najmniej 9

kierowcami posiadającymi prawo jazdy kategorii odpowiednio B lub C, w zależności od pojazdu jaki będzie

obsługiwany przez danego kierowcę i co najmniej 8 ładowaczami.

Wstępne spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego JEDZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i

urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o

podstawie do dysponowania tymi zasobami, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres min. 12 miesięcy :

zmieszanych w ilości co najmniej 500 Mg

selektywnie zbieranych w ilości co najmniej 500 Mg,

Wstępne spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego JEDZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego wykazu wykonanych lub wykonywanych usług i dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie, na zasadzie spełnia/nie spełnia

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zawarte są w rozdziale XVIII SWZ oraz w § 22 i § 23 załącznika nr 7, wzór umowy

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/11/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/11/2021
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Sposób składania ofert: za pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/pn/bukowiec wg zasad

określonych w rozdziale II pkt 3 SWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na wezwanie

Zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia podmiotowe środki dowodowe (aktualne na dzień złożenia –

zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp) w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni.

Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale,

składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: odpady@bukowiec.pl

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert,

wnieść wadium w kwocie: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł).

2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą, tj. do 18.02.2022.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:

Bank: Bank Spółdzielczy Świecie Oddział Bukowiec

Nr rachunku: 21 8168 0007 0000 8471 2000 0003

Z dopiskiem :

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz Punktu Selektywnej

Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Bukowiec

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587800
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587800
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2021