Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 524546-2021

15/10/2021    S201

Pologne-Varsovie: Réalisation et entretien d'espaces verts

2021/S 201-524546

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Numéro national d'identification: 16365090000000
Adresse postale: ul. Janusza Kurtyki 1
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: wzp@ipn.gov.pl
Téléphone: +48 225818876
Fax: +48 225818814
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ipn.gov.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5)Activité principale
Éducation

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Kompleksowe utrzymanie terenu IPN

Numéro de référence: BAG-49/21
II.1.2)Code CPV principal
77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest: całoroczne kompleksowe utrzymanie terenu w obiektach Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie przy ul. Janusza Kurtyki 1 i ul. Kłobuckiej 21.

2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Załącznikach nr 8a oraz 8b do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej jednej osoby która będzie wykonywać czynności związane

z realizacją niniejszego zamówienia tj. czynności polegające na wykonywaniu nadzoru nad pracą personelu Wykonawcy (koordynatora) - dla każdej części.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 744 618.99 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Polska

II.2.4)Description des prestations:

Całoroczne kompleksowe utrzymanie terenów utwardzonych i pielęgnację zieleni, utrzymanie parkingu podziemnego wraz z ciągiem komunikacyjnym do wysokości parteru oraz utrzymanie portalu wejściowego do budynku, przy ul. J. Kurtyki 1

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Częstotliwość mycia garażu / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Częstotliwość mycia portalu wejściowego / Pondération: 20
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Polska

II.2.4)Description des prestations:

Całoroczne kompleksowe utrzymanie terenów utwardzonych i pielęgnację zieleni, utrzymanie wejścia do budynku B (portal wejściowy) łącznie ze schodami i podjazdem dla niepełnosprawnych oraz łącznika pomiędzy budynkami B i C w obiekcie przy ul. Kłobuckiej 21

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Rozwiązania technologiczne w zakresie systemu nawadniania / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Częstotliwość mycia portalu wejściowego / Pondération: 20
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 141-374337
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1
Intitulé:

Całoroczne kompleksowe utrzymanie terenów utwardzonych i pielęgnację zieleni, utrzymanie parkingu podziemnego wraz z ciągiem komunikacyjnym do wysokości parteru oraz utrzymanie portalu wejściowego do

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
05/10/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: AWIMA Spółka Jawna
Ville: Józefów
Code NUTS: PL Polska
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 281 496.60 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2
Intitulé:

Całoroczne kompleksowe utrzymanie terenów utwardzonych i pielęgnację zieleni, utrzymanie wejścia do budynku B (portal wejściowy) łącznie ze schodami i podjazdem dla niepełnosprawnych oraz łącznika pom

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
05/10/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: AWIMA Spółka Jawna
Ville: Józefów
Code NUTS: PL Polska
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 419 904.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Pzp

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
11/10/2021