Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Services - 524626-2021

15/10/2021    S201

România-București: Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă

2021/S 201-524626

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: CNCIR - COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE S.A.
Număr naţional de înregistrare: 27787860
Adresă: Strada: Ocna Sibiu, nr. 46-48
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 014011
Țară: România
Persoană de contact: BOGDAN CIPRIAN STEFAN
E-mail: achizitii@cncir.eu
Telefon: +40 213167921
Fax: +40 214119870
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cncir.eu
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Companie
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Alta activitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de implementare a unei platforme integrate dedicate managementului operational

Număr de referinţă: 8169/2021/67
II.1.2)Cod CPV principal
72000000 Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Autoritatea contractantă intenţionează achiziționarea de ” Servicii de implementare a unei platforme integrate dedicate managementului operational.”” Obiectivul prezentei proceduri il reprezinta achizitia de servicii de implementare a unei platforme integrate dedicate managementului operational, denumita in continuare ERP, pentru sediul principal al CNCIR impreuna cu licentele necesare functionarii sistemului precum si o solutie de securitate pentru protectia infrastructurii cuprinzand mecanisme avansate de prevenire a atacurilor informatice si a acesului securizat in modulele aplicatiei ERP

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire. În măsura în care solicitările de clarificare sunt primite cu cel puțin 20 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor acestor solicitări de clarificare în a 10-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 1 856 845.00 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractantă intenţionează achiziționarea de ” Servicii de implementare a unei platforme integrate dedicate managementului operational.”” Obiectivul prezentei proceduri il reprezinta achizitia de servicii de implementare a unei platforme integrate dedicate managementului operational, denumita in continuare ERP, pentru sediul principal al CNCIR impreuna cu licentele necesare functionarii sistemului precum si o solutie de securitate pentru protectia infrastructurii cuprinzand mecanisme avansate de prevenire a atacurilor informatice si a acesului securizat in modulele aplicatiei ERP

conform caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Soluţia ofertată trebuie să asigure protecţia pentru cel puţin 100 de sisteme de tip server, indiferent dacă aceste sisteme sunt fizice / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Experti seniori pe tehnologiile ofertate: se vor propune minim 4 experti seniori pe tehnologie Dynamics 365 Business Central / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 136-361069
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 239
Titlu:

Contract de Servicii de implementare a unei platforme integrate dedicate managementului operational

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
11/10/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ALPIS PRODUCT
Număr naţional de înregistrare: 6839215
Adresă: Strada Nicolae Titulescu, Nr. 4
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400420
Țară: România
E-mail: marius.mudura@brinel.ro
Telefon: +40 264414610
Fax: +40 264414617
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 900 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 856 845.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune S.A. ( CNCIR S.A.)
Adresă: Str. Ocna Sibiului, Nr.46-48, Sector 1
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 014011
Țară: România
E-mail: cncir@cncir.eu
Telefon: +40 213167921
Fax: +40 214119870
Adresă internet: www.cncir.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
11/10/2021