Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Bauleistung - 525800-2022

27/09/2022    S186

Rumänien-Timișoara: Bauleistungen im Hochbau

2022/S 186-525800

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Timisoara
Nationale Identifikationsnummer: 14756536
Postanschrift: Strada: Bv.C.D.Loga , nr. 1, Sector: -, Judet: Timis
Ort: Timisoara
NUTS-Code: RO424 Timiş
Postleitzahl: 300030
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Calin Petricescu - consilier Serv. Achizitii Publice
E-Mail: achizitiipublice@primariatm.ro
Telefon: +40 256408453
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.primariatm.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Proiectare și executie lucrari aferente obiectivului de investitii „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii Ambulatoriului O.R.L din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență”, cod SMIS 126783

Referenznummer der Bekanntmachung: 14756536_2020_PAAPD1142025
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45210000 Bauleistungen im Hochbau
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45215100 Bauarbeiten für Gebäude im Gesundheitswesen
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45320000 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
45330000 Installateurarbeiten
71220000 Architekturentwurf
79933000 Entwurfsunterstützungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO424 Timiş
Hauptort der Ausführung:

Timisoara, B-dul Revolutiei 1989, Nr. 6

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Achiziţia se face cumulat pentru servicii de proiectare, pentru asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor și pentru execuția de lucrări.

Elaboratorul Documentației de Avizare a Lucrărilor a propus realizarea următoarelor lucrări:

- Realizarea circulațiilor între cele două corpuri de clădire, „corp din curte” și „corp la stradă”, prin desființarea parapetelor ferestrelor din dreptul circulațiilor și poziționarea ușilor de acces;

- Realizarea unei scări metalice la corpul clinicii pentru evacuarea în caz de incendiu;

- Extinderea, compartimentarea și finisarea clădirii „corp din curte“ de la regimul de înălțime P+1 la regimul de înălțime P+4E cu structura în cadre cu stâlpi din metal, grinzi din metal, contravântuiri verticale metalice. Parterul existent se menține (zidărie portantă), în interiorul acestuia fiind propuse modificări funcționale (recompartimentări);

- Realizarea instalațiilor necesare pentru noua construcție:

• instalații electrice iluminatul interior;

• instalaţii electrice de iluminat de siguranţă;

• iluminatul exterior;

• instalație elctrică de echipotențializare;

• instalație electrică paratrăsnet;

• instalația de prize și de forță;

• instalații termice;

• instalații sanitare;

• instalația de ventilare;

• instalația de hidranți interiori;

• instalația de detectare, semnalizare și avertizare incendiu (IDSAI);

• instalații curenți slabi - sistem de sonorizare, sistem distribuţie tv şi sistem de cablare structurată;

• instalație detecție și semnalizare efracție;

- Racordarea noului obiectiv la utilitățile existente;

- Amenajarea curții interioare.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 33
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Contract de finanţare nr. 4619/23.07.2019 incheiat între Municipiul Timişoara prin Primar, în calitate de Beneficiar, şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020. Finanţarea proiectului se va face de către Uniunea Europeana prin POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiun... detalii pe www.e-licitatie.ro

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 222-542452

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 252
Bezeichnung des Auftrags:

Proiectare și executie lucrari aferente obiectivului de investitii „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii Ambulatoriului O.R.L din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență”, cod SMIS 126783

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
29/10/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ALEX-DIA CONSTRUCT S.R.L
Nationale Identifikationsnummer: 14878495
Postanschrift: Strada MARTIR DUMITRU JUGANARU , Nr. 12
Ort: Timisoara
NUTS-Code: RO424 Timiş
Postleitzahl: 1900
Land: Rumänien
E-Mail: alexconstruct2002@yahoo.com
Telefon: +40 724279489
Fax: +40 256466564
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 6 233 713.80 RON

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.DUAE aferent procedurii de atribuire este pus la dispozitia operatorilor economici, configurat de catre autoritatea contractanta direct in SEAP. Operatorii economici vor completa DUAE direct in SEAP, cu informatiile/raspunsurile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate de catre autoritatea contractanta, tinand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire, respectiv ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz.

2.Pentru vizualizarea documentelor atasate, operatorii economici trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.

3.Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta (DUAE completat, declaratia privind neincadrarea in prevederile art.60 din Legea 98/2016, Propunerea tehnica, Propunerea financiara, documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare si, daca este cazul, Angajamentul de sustinere al tertului sustinator, acordurile de asociere si/sau subcontractare si DUAE aferent acestora), numai în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa si numai pâna la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

4.Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SEAP in cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita.Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări, sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire, cu respectarea termenului limită precizat de autoritatea contractantă la cap II.1.4) a prezentului document, respectiv nu mai tarziu de 20 zile inainte de termenul limita stabilit pentru primirea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare. Conform art.160-161 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in cea de-a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru primirea ofertelor, in masura in care acestea vor fi adresate cu cel putin 20 zile inainte de termenul limita stabilit pentru primirea ofertelor. Raspunsul consolidat la clarificarile solicitate, va fi publicat în SEAP in cadrul anuntului de participare.

5.În cazul în care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarificari/completari în scopul verificarii conformitatii ofertei cu cerintele impuse, atat solicitarea, cat si raspunsul ofertantului se transmit în SEAP, doar în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa. In situatia in care raspunsul ofertantului este postat in SEAP fara semnatura electronica extinsa, oferta sa va fi asimilata prevederilor art.137 alin.(2) lit.j din HG 395/2016, cu ultimele completari si modificari, fiind respinsa ca inacceptabila.

6.Daca în urma aplicarii criteriului atribuire „pretul cel mai scazut” se constata ca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc, contin preturi egale, fara TVA, se vor solicita noi propuneri financiare prin intermediul SEAP. Daca aceasta nu este realizabila din motive imputabile operatorului SEAP, se va solicita ofertantilor, o noua propunere financiara off-line. Oferta desemnata câştigătoare va fi cea care va prezenta preţul cel mai scazut.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Timisoara - Serviciul Achizitii Publice, cam.223
Postanschrift: Bv. C.D. Loga nr.1
Ort: Timisoara
Postleitzahl: 300030
Land: Rumänien
E-Mail: achizitiipublice@primariatm.ro
Telefon: +40 256408453
Internet-Adresse: www.primariatm.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/09/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45210000 Bauleistungen im Hochbau
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO424 Timiş
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achiziţia se face cumulat pentru servicii de proiectare, pentru asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor și pentru execuția de lucrări.

Elaboratorul Documentației de Avizare a Lucrărilor a propus realizarea următoarelor lucrări:

- Realizarea circulațiilor între cele două corpuri de clădire, „corp din curte” și „corp la stradă”, prin desființarea parapetelor ferestrelor din dreptul circulațiilor și poziționarea ușilor de acces;

- Realizarea unei scări metalice la corpul clinicii pentru evacuarea în caz de incendiu;

- Extinderea, compartimentarea și finisarea clădirii „corp din curte“ de la regimul de înălțime P+1 la regimul de înălțime P+4E cu structura în cadre cu stâlpi din metal, grinzi din metal, contravântuiri verticale metalice. Parterul existent se menține (zidărie portantă), în interiorul acestuia fiind propuse modificări funcționale (recompartimentări);

- Realizarea instalațiilor necesare pentru noua construcție:

• instalații electrice iluminatul interior;

• instalaţii electrice de iluminat de siguranţă;

• iluminatul exterior;

• instalație elctrică de echipotențializare;

• instalație electrică paratrăsnet;

• instalația de prize și de forță;

• instalații termice;

• instalații sanitare;

• instalația de ventilare;

• instalația de hidranți interiori;

• instalația de detectare, semnalizare și avertizare incendiu (IDSAI);

• instalații curenți slabi - sistem de sonorizare, sistem distribuţie tv şi sistem de cablare structurată;

• instalație detecție și semnalizare efracție;

- Racordarea noului obiectiv la utilitățile existente;

- Amenajarea curții interioare.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 33
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 7 561 524.44 RON
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ALEX-DIA CONSTRUCT S.R.L
Nationale Identifikationsnummer: 14878495
Postanschrift: Strada MARTIR DUMITRU JUGANARU , Nr. 12
Ort: Timisoara
NUTS-Code: RO424 Timiş
Postleitzahl: 1900
Land: Rumänien
E-Mail: alexconstruct2002@yahoo.com
Telefon: +40 724279489
Fax: +40 256466564
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Act aditional nr. 3/2022 ce consta in ajustarea pretului contractului nr. 252/29.10.2020 cu contravaloarea rezervei de implementare constituita pentru reechilibrarea contractului de executie lucrari, in conformitate cu prevederile OUG nr. 64/2022. Cuantumul aferent ajustarii de pret este de 1.327.810,64 lei fara TVA, ceea ce reprezinta 22,70% din valoarea contractului initial (5.847.973,80 lei fara TVA).

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul(1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE] Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante:. Modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada.Descrierea motivelor: Atât Beneficiarul cât și Executantul nu aveau cum să prognozeze în decembrie 2020 (data ofertării), că în feb. 2022 se va declanșa conflictul militar din regiunea Mării Negre, care a generat o creștere a cu aprox. 40% a prețurilor la carburanți care vor impacta în mod galopant creșterea prețurilor la materialele de construcții și utilaje/echipamente, ci din contră se așteptau la intrarea într-o normalitate economico-socială și ieșirea din starea de urgență generată de virusul SARS-CoV-2 și care a impactat întreaga lume în ceea ce privește funcționarea, relaționarea și comunicarea. Calculând raportul între indicele de cost publicat (ICCr) și indicele de cost prognozat (ICCplr) se observă faptul că exista o creștere imprevizibilă a indicilor de cost, astfel: - o creștere de 17,7 % pentru luna ianuarie 2022 - o creștere de 20,7 % pentru luna februarie 2022 - o creștere de 26,0 % pentru luna martie 2022 - o creștere de 29,0 % pentru luna aprilie2022. Majorarea pretului contractului este de:21.3% din pretul contractului initial.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 6 233 713.80 RON
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 7 561 524.44 RON