Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Bauleistung - 525800-2022

27/09/2022    S186

România-Timișoara: Lucrări de construcţii de clădiri

2022/S 186-525800

Anunţ de modificare

Modificare a unui contract/unei concesiuni în cursul perioadei sale de valabilitate

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Timisoara
Număr naţional de înregistrare: 14756536
Adresă: Strada: Bv.C.D.Loga , nr. 1, Sector: -, Judet: Timis
Localitate: Timisoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300030
Țară: România
Persoană de contact: Calin Petricescu - consilier Serv. Achizitii Publice
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
Telefon: +40 256408453
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primariatm.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Proiectare și executie lucrari aferente obiectivului de investitii „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii Ambulatoriului O.R.L din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență”, cod SMIS 126783

Număr de referinţă: 14756536_2020_PAAPD1142025
II.1.2)Cod CPV principal
45210000 Lucrări de construcţii de clădiri
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45215100 Lucrări de construcţii de clădiri pentru servicii sanitare
45310000 Lucrări de instalaţii electrice
45320000 Lucrări de izolare
45330000 Lucrări de instalaţii de apă
71220000 Servicii de proiectare arhitecturală
79933000 Servicii de asistenţă de proiectare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Timisoara, B-dul Revolutiei 1989, Nr. 6

II.2.4)Descrierea achiziţiei la momentul încheierii contractului:

Achiziţia se face cumulat pentru servicii de proiectare, pentru asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor și pentru execuția de lucrări.

Elaboratorul Documentației de Avizare a Lucrărilor a propus realizarea următoarelor lucrări:

- Realizarea circulațiilor între cele două corpuri de clădire, „corp din curte” și „corp la stradă”, prin desființarea parapetelor ferestrelor din dreptul circulațiilor și poziționarea ușilor de acces;

- Realizarea unei scări metalice la corpul clinicii pentru evacuarea în caz de incendiu;

- Extinderea, compartimentarea și finisarea clădirii „corp din curte“ de la regimul de înălțime P+1 la regimul de înălțime P+4E cu structura în cadre cu stâlpi din metal, grinzi din metal, contravântuiri verticale metalice. Parterul existent se menține (zidărie portantă), în interiorul acestuia fiind propuse modificări funcționale (recompartimentări);

- Realizarea instalațiilor necesare pentru noua construcție:

• instalații electrice iluminatul interior;

• instalaţii electrice de iluminat de siguranţă;

• iluminatul exterior;

• instalație elctrică de echipotențializare;

• instalație electrică paratrăsnet;

• instalația de prize și de forță;

• instalații termice;

• instalații sanitare;

• instalația de ventilare;

• instalația de hidranți interiori;

• instalația de detectare, semnalizare și avertizare incendiu (IDSAI);

• instalații curenți slabi - sistem de sonorizare, sistem distribuţie tv şi sistem de cablare structurată;

• instalație detecție și semnalizare efracție;

- Racordarea noului obiectiv la utilitățile existente;

- Amenajarea curții interioare.

II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru, a sistemului dinamic de achiziții sau a concesiunii
Durata în luni: 33
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contract de finanţare nr. 4619/23.07.2019 incheiat între Municipiul Timişoara prin Primar, în calitate de Beneficiar, şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020. Finanţarea proiectului se va face de către Uniunea Europeana prin POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiun... detalii pe www.e-licitatie.ro

Secțiunea IV: Procedură

IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Anunţ de atribuire a contractului privind acest contract
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 222-542452

Secțiunea V: Atribuirea contractului/concesiunii

Contract nr.: 252
Titlu:

Proiectare și executie lucrari aferente obiectivului de investitii „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii Ambulatoriului O.R.L din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență”, cod SMIS 126783

V.2)Atribuirea contractului/concesiunii
V.2.1)Data încheierii contractului/deciziei de atribuire a concesiunii:
29/10/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Contractul/concesiunea a fost atribuit(ă) unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului/concesionarului
Denumire oficială: ALEX-DIA CONSTRUCT S.R.L
Număr naţional de înregistrare: 14878495
Adresă: Strada MARTIR DUMITRU JUGANARU , Nr. 12
Localitate: Timisoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 1900
Țară: România
E-mail: alexconstruct2002@yahoo.com
Telefon: +40 724279489
Fax: +40 256466564
Contractantul/concesionarul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului/concesiunii (la momentul încheierii contractului;fără TVA)
Valoarea totală a achiziţiei: 6 233 713.80 RON

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

1.DUAE aferent procedurii de atribuire este pus la dispozitia operatorilor economici, configurat de catre autoritatea contractanta direct in SEAP. Operatorii economici vor completa DUAE direct in SEAP, cu informatiile/raspunsurile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate de catre autoritatea contractanta, tinand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire, respectiv ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz.

2.Pentru vizualizarea documentelor atasate, operatorii economici trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.

3.Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta (DUAE completat, declaratia privind neincadrarea in prevederile art.60 din Legea 98/2016, Propunerea tehnica, Propunerea financiara, documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare si, daca este cazul, Angajamentul de sustinere al tertului sustinator, acordurile de asociere si/sau subcontractare si DUAE aferent acestora), numai în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa si numai pâna la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

4.Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SEAP in cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita.Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări, sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire, cu respectarea termenului limită precizat de autoritatea contractantă la cap II.1.4) a prezentului document, respectiv nu mai tarziu de 20 zile inainte de termenul limita stabilit pentru primirea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare. Conform art.160-161 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in cea de-a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru primirea ofertelor, in masura in care acestea vor fi adresate cu cel putin 20 zile inainte de termenul limita stabilit pentru primirea ofertelor. Raspunsul consolidat la clarificarile solicitate, va fi publicat în SEAP in cadrul anuntului de participare.

5.În cazul în care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarificari/completari în scopul verificarii conformitatii ofertei cu cerintele impuse, atat solicitarea, cat si raspunsul ofertantului se transmit în SEAP, doar în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa. In situatia in care raspunsul ofertantului este postat in SEAP fara semnatura electronica extinsa, oferta sa va fi asimilata prevederilor art.137 alin.(2) lit.j din HG 395/2016, cu ultimele completari si modificari, fiind respinsa ca inacceptabila.

6.Daca în urma aplicarii criteriului atribuire „pretul cel mai scazut” se constata ca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc, contin preturi egale, fara TVA, se vor solicita noi propuneri financiare prin intermediul SEAP. Daca aceasta nu este realizabila din motive imputabile operatorului SEAP, se va solicita ofertantilor, o noua propunere financiara off-line. Oferta desemnata câştigătoare va fi cea care va prezenta preţul cel mai scazut.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Municipiul Timisoara - Serviciul Achizitii Publice, cam.223
Adresă: Bv. C.D. Loga nr.1
Localitate: Timisoara
Cod poștal: 300030
Țară: România
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
Telefon: +40 256408453
Adresă internet: www.primariatm.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/09/2022

Secțiunea VII: Modificări aduse contractului/concesiunii

VII.1)Descrierea achiziţiei după efectuarea modificărilor
VII.1.1)Cod CPV principal
45210000 Lucrări de construcţii de clădiri
VII.1.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
VII.1.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
VII.1.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achiziţia se face cumulat pentru servicii de proiectare, pentru asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor și pentru execuția de lucrări.

Elaboratorul Documentației de Avizare a Lucrărilor a propus realizarea următoarelor lucrări:

- Realizarea circulațiilor între cele două corpuri de clădire, „corp din curte” și „corp la stradă”, prin desființarea parapetelor ferestrelor din dreptul circulațiilor și poziționarea ușilor de acces;

- Realizarea unei scări metalice la corpul clinicii pentru evacuarea în caz de incendiu;

- Extinderea, compartimentarea și finisarea clădirii „corp din curte“ de la regimul de înălțime P+1 la regimul de înălțime P+4E cu structura în cadre cu stâlpi din metal, grinzi din metal, contravântuiri verticale metalice. Parterul existent se menține (zidărie portantă), în interiorul acestuia fiind propuse modificări funcționale (recompartimentări);

- Realizarea instalațiilor necesare pentru noua construcție:

• instalații electrice iluminatul interior;

• instalaţii electrice de iluminat de siguranţă;

• iluminatul exterior;

• instalație elctrică de echipotențializare;

• instalație electrică paratrăsnet;

• instalația de prize și de forță;

• instalații termice;

• instalații sanitare;

• instalația de ventilare;

• instalația de hidranți interiori;

• instalația de detectare, semnalizare și avertizare incendiu (IDSAI);

• instalații curenți slabi - sistem de sonorizare, sistem distribuţie tv şi sistem de cablare structurată;

• instalație detecție și semnalizare efracție;

- Racordarea noului obiectiv la utilitățile existente;

- Amenajarea curții interioare.

VII.1.5)Durata contractului, a acordului-cadru, a sistemului dinamic de achiziții sau a concesiunii
Durata în luni: 33
VII.1.6)Informaţii privind valoarea contractului/lotului/concesiunii (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului/concesiunii: 7 561 524.44 RON
VII.1.7)Numele şi adresa contractantului/concesionarului
Denumire oficială: ALEX-DIA CONSTRUCT S.R.L
Număr naţional de înregistrare: 14878495
Adresă: Strada MARTIR DUMITRU JUGANARU , Nr. 12
Localitate: Timisoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 1900
Țară: România
E-mail: alexconstruct2002@yahoo.com
Telefon: +40 724279489
Fax: +40 256466564
Contractantul/concesionarul este un IMM: nu
VII.2)Informaţii privind modificările
VII.2.1)Descrierea modificărilor
Natura şi amploarea modificărilor (cu o menţiune privind eventualele modificări anterioare aduse contractului):

Act aditional nr. 3/2022 ce consta in ajustarea pretului contractului nr. 252/29.10.2020 cu contravaloarea rezervei de implementare constituita pentru reechilibrarea contractului de executie lucrari, in conformitate cu prevederile OUG nr. 64/2022. Cuantumul aferent ajustarii de pret este de 1.327.810,64 lei fara TVA, ceea ce reprezinta 22,70% din valoarea contractului initial (5.847.973,80 lei fara TVA).

VII.2.2)Motivele modificării
Necesitate a modificării survenită în urma unor circumstanţe pe care o autoritate/entitate contractantă care acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă [articolul 43 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/25/UE]
Descrierea circumstanţelor care au făcut necesară modificarea şi justificarea naturii neprevăzute a acestor circumstanţe:

Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul(1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE] Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante:. Modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada.Descrierea motivelor: Atât Beneficiarul cât și Executantul nu aveau cum să prognozeze în decembrie 2020 (data ofertării), că în feb. 2022 se va declanșa conflictul militar din regiunea Mării Negre, care a generat o creștere a cu aprox. 40% a prețurilor la carburanți care vor impacta în mod galopant creșterea prețurilor la materialele de construcții și utilaje/echipamente, ci din contră se așteptau la intrarea într-o normalitate economico-socială și ieșirea din starea de urgență generată de virusul SARS-CoV-2 și care a impactat întreaga lume în ceea ce privește funcționarea, relaționarea și comunicarea. Calculând raportul între indicele de cost publicat (ICCr) și indicele de cost prognozat (ICCplr) se observă faptul că exista o creștere imprevizibilă a indicilor de cost, astfel: - o creștere de 17,7 % pentru luna ianuarie 2022 - o creștere de 20,7 % pentru luna februarie 2022 - o creștere de 26,0 % pentru luna martie 2022 - o creștere de 29,0 % pentru luna aprilie2022. Majorarea pretului contractului este de:21.3% din pretul contractului initial.

VII.2.3)Creşterea preţului
Valoarea totală actualizată a contractului înainte de modificări (luând în considerare eventualele modificări ale contractului şi adaptări ale preţurilor efectuate anterior şi, în cazul Directivei 2014/23/UE, inflaţia medie în statul membru în cauză)
Valoare fără TVA: 6 233 713.80 RON
Valoarea totală a contractului după modificări
Valoare fără TVA: 7 561 524.44 RON