Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 526007-2022

Submission deadline has been amended by:  552964-2022
27/09/2022    S186

Polen-Nowe Miasto Lubawskie: Tragbare Computer

2022/S 186-526007

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: GMINA MIEJSKA NOWE MIASTO LUBAWSKIE
Nationale Identifikationsnummer: REGON 871118885
Postanschrift: Rynek 1
Ort: Nowe Miasto Lubawskie
NUTS-Code: PL621 Elbląski
Postleitzahl: 13-300
Land: Polen
E-Mail: zp@umnowemiasto.pl
Telefon: +48 564729629
Fax: +48 564742714
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://umnowemiasto.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://umnowemiasto.ezamawiajacy.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://umnowemiasto.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://umnowemiasto.ezamawiajacy.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” (2)

Referenznummer der Bekanntmachung: PI.271.8.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213100 Tragbare Computer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest 181 sztuk fabrycznie nowych laptopów (komputerów przenośnych oraz 181 sztuk oprogramowania – pakiet biurowy.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL621 Elbląski
Hauptort der Ausführung:

Nowe Miasto Lubawskie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: a) 181 sztuk fabrycznie nowych laptopów (komputerów przenośnych), w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT- EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczone laptopy były takie same, tj. pochodziły od tego samego producenta i miały ten sam typ/model. Zamawiający nie dopuszcza dostawy przedmiotu zamówienia typu refurbished, poleasingowego, itp., b) 181 sztuk oprogramowania – pakiet biurowy, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT- EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. 4.2. Zamówienie jest przeznaczone do użytku osób fizycznych, dlatego zgodnie z art. 100 ust. 1 PZP, Zamawiający przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, w szczególności w zakresie opisu elementów i parametrów dotyczących m.in.: wagi laptopa z zasilaczem nieprzekraczającej 2 kg, przekątnej ekranu powyżej 15 cali, matrycy z powłoką antyrefleksyjną, czytelnych znaków na klawiszach klawiatury, klawiatury z wydzielonym blokiem numerycznym, konieczności posiadania wbudowanego w obudowie głośnika, mikrofonu i kamery oraz czasu pracy akumulatora nie mniejszej niż 6 h. 4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku B do niniejszej SWZ. 4.4. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa również treść projektu umowy stanowiący załącznik A do niniejszej SWZ. 4.5. Przez pojęcie „dostawy” każdorazowo należy rozumieć: odpowiednio zakup/sprzedaż kompletnego produktu, instalację systemu operacyjnego i oprogramowania na każdym zamówionym laptopie, opakowanie, załadunek, transport, rozładunek i wniesienie przedmiotu zamówienia do wskazanego miejsca w siedzibie zamawiającego, które będzie wyznaczone na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim (adres ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie), w godzinach pracy Zamawiającego. UWAGA W przypadku, gdy Wykonawca lub podmiot świadczący dla Wykonawcy usługę kurierską lub doręczenia lub inną o podobnym charakterze zleconą w celu dostarczenia laptopów do Zamawiającego, nie wykona we własnym zakresie rozładunku i/lub wniesienia, Zamawiający ma prawo: odmówić przyjęcia dostawy z winy Wykonawcy, obciążyć go karami umownymi oraz odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. Jeśli podmiot świadczący dla Wykonawcy usługę kurierską lub doręczenia lub inną o podobnym charakterze zleconą w celu dostarczenia laptopów do Zamawiającego w celu rozładunku i/lub wniesienia zażąda od Zamawiającego zapłaty za te czynności, wówczas Zamawiający ma prawo: odmówić przyjęcia dostawy z winy Wykonawcy, obciążyć go karami umownymi oraz odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 4.6. Wszelkie koszty dostawy, o których mowa w pkt 4.5 powyżej, będzie ponosił Wykonawca. W tym celu wszelkie koszty dostawy muszą zostać wycenione w cenie złożonej oferty, w tym m.in. koszty: załadunku, transportu, zakupu paliwa, wynagrodzenia, rozładunku i wniesienia, związane z należytą realizacją przedmiotowego zamówienia oraz zawartą na tą okoliczność umowy. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków opis przedmiotu zamówienia zawarto w pkt 4 SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji i rękojmi / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 14
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT- EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca musi wykazać, że: że posiada doświadczenie w przedmiocie zamówienia , tj. jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał w sposób należyty dostawę co najmniej 80 komputerów przenośnych o wartości pojedynczej umowy nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto. W przypadku, gdy wartość dotycząca spełnienia ww. warunków określona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość na podstawie średniego kursu walut NBP dla danej waluty z daty ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Projekt umowy stanowi załącznik A do SWZ. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik A do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

14.8. Zamawiający na podstawie art. 138. ust. 2 pkt 2 ustawy – Pzp wyznaczył krótszy termin składania ofert niż wskazany w art. 138 ust. 1 ustawy – Pzp. Uzasadnienie: Zamawiający unieważnił postępowanie na dostawę laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”. Zakupiony sprzęt w ramach przedmiotowego projektu ma zostać przekazany uczniom, jako wsparcie w edukacji szkolnej (obecnie opartej w znacznym stopniu na systemach informatycznych). Z uwagi na rozpoczęcie roku szkolnego oraz potrzeby społeczne związane z wykorzystaniem ww. sprzętu zachodzi potrzeba pilnego udzielenie zamówienia w możliwie krótkim terminie. Zastosowanie dłuższych terminów procedury stwarza znaczne ryzyko nie wykorzystania dofinansowania finansującego program w wymaganym terminie.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/10/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 07/01/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/10/2022
Ortszeit: 10:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy https://umnowemiasto.ezamawiajacy.pl

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy – Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, wobec którego zachodzi jakakolwiek z przesłanek o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy – Pzp. 3.Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, wobec którego zachodzi jakakolwiek z przesłanek wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt. 4, ustawy – Pzp, tj.: w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 4. Z postępowania wyklucza się wykonawcę w okolicznościach wskazanych: - w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. - w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). 6. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: a) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1. SWZ (formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)) oraz oświadczenie o którym mowa w pkt 8.3 SWZ; b) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), w przypadku: − gdy umocowanie z których wynika prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych, − o którym mowa w pkt 11.1 SWZ (dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, c) przedmiotowe środki dowodowe wskazane w pkt. 8.9 SWZ, d) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w pkt. 9.3 SWZ oraz oświadczenia wskazanie w pkt 9.7 ppkt a SWZ (jeżeli dotyczy); e) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 117 ust. 4, o którym mowa w pkt 10.3 SWZ (jeżeli dotyczy) w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 7. Informacja dotycząca podmiotowych oraz przedmiotowych środków dowodowych, których zamawiający żąda złożenia zawarto w pkt 8 SWZ. 8. Informacje dotyczące podmiotów udostępniających zasoby oraz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawarto w pkt 9 i 10 SWZ. 9.Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO” informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska reprezentowana przez Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim przy ulicy Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, telefon kontaktowy: 56 4729610, adres poczty elektronicznej: urzad@umnowemiasto.pl . 2) Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych, którego funkcję pełni Pan Mariusz Kwaśnik. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej:iod@umnowemiasto.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej. Treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO zawarto w pkt 23 SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

22.1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy – Pzp przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Pzp. 22.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy – Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 22.3. Odwołanie przysługuje na: a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 22.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 22.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub treści SWZ na stronie internetowej. 22.6. Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt a). 22.7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 22.5 i 23.6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 22.8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy – Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 22.9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy działu IX rozdziału 3 ustawy – Pzp nie stanowią inaczej. 22.10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 22.11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy – Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 22.12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/09/2022