Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 526011-2022

Submission deadline has been amended by:  590954-2022
27/09/2022    S186

Polen-Warschau: Toner für Datenverarbeitungs-, Forschungs- und Dokumentationszentren

2022/S 186-526011

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: KOMENDA STOŁECZNA POLICJI
Nationale Identifikationsnummer: REGON 012126482
Postanschrift: ul. Nowolipie 2
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-150
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jarosław Skiba
E-Mail: zamowienia@ksp.policja.gov.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://przetargi.policja.waw.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/transakcja/665966
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/transakcja/665966
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Offizielle Bezeichnung: Komenda Stołęczna Policji
Nationale Identifikationsnummer: REGON 012126482
Postanschrift: ul. Nowolipie 2
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-150
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jarosław Skiba
E-Mail: zamowienia@ksp.policja.gov.pl
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.policja.waw.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego

Referenznummer der Bekanntmachung: WZP-2331/22/128/Ł
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30125130 Toner für Datenverarbeitungs-, Forschungs- und Dokumentationszentren
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów ramowych na dostawy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 5 zadań.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego marki HP

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30125130 Toner für Datenverarbeitungs-, Forschungs- und Dokumentationszentren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Magazyn Wydziału Teleinformatyki KSP, ul. Włochowska 25/33, 02-336 Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego marki HP. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Rozdz. XIX SWZ oraz załącznik nr 4A do SWZ. 3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani. 4. Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 2 % wartości umowy wykonawczej w ramach postępowań prowadzonych w celu zawarcia umowy wykonawczej. 5.Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, w przypadku zaoferowania asortymentu równoważnego, następujących środków dowodowych: 1)Dokumentu wydanego przez podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzającego wydajność mierzoną zgodnie z normą badania wydajności odpowiednio: normy ISO/IEC 19752:2004 lub nowszej (dla tonerów czarnych), normy ISO/IEC 19798:2007 lub nowszej (dla tonerów kolorowych) lub innych norm równoważnych do wskazanych powyżej norm. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy. 2)Przez podmiot uprawniony do kontroli jakości rozumie się podmiot zewnętrzny posiadający stosowną akredytację pod katem wymogów ww. norm oraz mający siedzibę w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, to zaświadczenie podmiotu zewnętrznego, niezależnego uprawnionego do kontroli jakości oferowanego asortymentu. Zamawiający nie zaakceptuje potwierdzenia równoważności zaoferowanego asortymentu poprzez załączenie od oferty wyników testów wydajności mierzonych zgodnie z ww. normami ISO wystawionych przez producenta asortymentu eksploatacyjnego lub podmiot do tego nie uprawniony. Dokument, o którym mowa musi odnosić się do zaoferowanego równoważnego asortymentu eksploatacyjnego, z dokumentu musi wynikać, że wydajność zmierzona zostanie według ISO/IEC 19752:2004, ISO/IEC 19798:2007. Przyznanie dokumentu Wykonawcy musi zostać poprzedzone badaniem wydajności zgodnie z w/w nomami całego oferowanego równoważnego asortymentu eksploatacyjnego. Złożone dokumenty, oprócz wymogów dot. metodyki badania przewidzianej w normach muszą: być opatrzone datą wystawienia (nie starszą niż dwanaście miesięcy od dnia otwarcia ofert oraz nie późniejszą niż dzień otwarcia ofert), zawierać datę ważności testów, nazwę modeli drukarek, na których przeprowadzono testy wraz z ich numerami seryjnymi, które umożliwiają weryfikację sprzętu u producentów urządzeń. Przedstawiona dokumentacja musi zawierać sformułowania jednoznaczne wskazujące na asortyment, którego dotyczą. 5)Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowany asortyment spełnia określone przez Zamawiającego wymagania. 6)Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 7)Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt 1 lub są one niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający informuje, że pomimo przewidzenia wezwania, nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 55%
Preis - Gewichtung: 45%
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 734 732.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego marki RICOH

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30125130 Toner für Datenverarbeitungs-, Forschungs- und Dokumentationszentren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Magazyn Wydziału Teleinformatyki KSP, ul. Włochowska 25/33, 02-336 Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego marki RICOH. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Rozdz. XIX SWZ oraz załącznik nr 4B do SWZ. 3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani. 4. Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 2 % wartości umowy wykonawczej w ramach postępowań prowadzonych w celu zawarcia umowy wykonawczej. 5.Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, w przypadku zaoferowania asortymentu równoważnego, następujących środków dowodowych: 1)Dokumentu wydanego przez podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzającego wydajność mierzoną zgodnie z normą badania wydajności odpowiednio: normy ISO/IEC 19752:2004 lub nowszej (dla tonerów czarnych), normy ISO/IEC 19798:2007 lub nowszej (dla tonerów kolorowych) lub innych norm równoważnych do wskazanych powyżej norm. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy. 2)Przez podmiot uprawniony do kontroli jakości rozumie się podmiot zewnętrzny posiadający stosowną akredytację pod katem wymogów ww. norm oraz mający siedzibę w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, to zaświadczenie podmiotu zewnętrznego, niezależnego uprawnionego do kontroli jakości oferowanego asortymentu. Zamawiający nie zaakceptuje potwierdzenia równoważności zaoferowanego asortymentu poprzez załączenie od oferty wyników testów wydajności mierzonych zgodnie z ww. normami ISO wystawionych przez producenta asortymentu eksploatacyjnego lub podmiot do tego nie uprawniony. Dokument, o którym mowa musi odnosić się do zaoferowanego równoważnego asortymentu eksploatacyjnego, z dokumentu musi wynikać, że wydajność zmierzona zostanie według ISO/IEC 19752:2004, ISO/IEC 19798:2007. Przyznanie dokumentu Wykonawcy musi zostać poprzedzone badaniem wydajności zgodnie z w/w nomami całego oferowanego równoważnego asortymentu eksploatacyjnego. Złożone dokumenty, oprócz wymogów dot. metodyki badania przewidzianej w normach muszą: być opatrzone datą wystawienia (nie starszą niż dwanaście miesięcy od dnia otwarcia ofert oraz nie późniejszą niż dzień otwarcia ofert), zawierać datę ważności testów, nazwę modeli drukarek, na których przeprowadzono testy wraz z ich numerami seryjnymi, które umożliwiają weryfikację sprzętu u producentów urządzeń. Przedstawiona dokumentacja musi zawierać sformułowania jednoznaczne wskazujące na asortyment, którego dotyczą. 5)Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowany asortyment spełnia określone przez Zamawiającego wymagania. 6)Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 7)Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt 1 lub są one niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający informuje, że pomimo przewidzenia wezwania, nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 55%
Preis - Gewichtung: 45%
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 33 330.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego marki EPSON

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30125130 Toner für Datenverarbeitungs-, Forschungs- und Dokumentationszentren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Magazyn Wydziału Teleinformatyki KSP, ul. Włochowska 25/33, 02-336 Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego marki EPSON. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Rozdz. XIX SWZ oraz załącznik nr 4C do SWZ. 3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani. 4. Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 2 % wartości umowy wykonawczej w ramach postępowań prowadzonych w celu zawarcia umowy wykonawczej. 5.Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, w przypadku zaoferowania asortymentu równoważnego, następujących środków dowodowych: 1)Dokumentu wydanego przez podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzającego wydajność mierzoną zgodnie z normą badania wydajności odpowiednio: normy ISO/IEC 19752:2004 lub nowszej (dla tonerów czarnych), normy ISO/IEC 19798:2007 lub nowszej (dla tonerów kolorowych) lub innych norm równoważnych do wskazanych powyżej norm. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy. 2)Przez podmiot uprawniony do kontroli jakości rozumie się podmiot zewnętrzny posiadający stosowną akredytację pod katem wymogów ww. norm oraz mający siedzibę w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, to zaświadczenie podmiotu zewnętrznego, niezależnego uprawnionego do kontroli jakości oferowanego asortymentu. Zamawiający nie zaakceptuje potwierdzenia równoważności zaoferowanego asortymentu poprzez załączenie od oferty wyników testów wydajności mierzonych zgodnie z ww. normami ISO wystawionych przez producenta asortymentu eksploatacyjnego lub podmiot do tego nie uprawniony. Dokument, o którym mowa musi odnosić się do zaoferowanego równoważnego asortymentu eksploatacyjnego, z dokumentu musi wynikać, że wydajność zmierzona zostanie według ISO/IEC 19752:2004, ISO/IEC 19798:2007. Przyznanie dokumentu Wykonawcy musi zostać poprzedzone badaniem wydajności zgodnie z w/w nomami całego oferowanego równoważnego asortymentu eksploatacyjnego. Złożone dokumenty, oprócz wymogów dot. metodyki badania przewidzianej w normach muszą: być opatrzone datą wystawienia (nie starszą niż dwanaście miesięcy od dnia otwarcia ofert oraz nie późniejszą niż dzień otwarcia ofert), zawierać datę ważności testów, nazwę modeli drukarek, na których przeprowadzono testy wraz z ich numerami seryjnymi, które umożliwiają weryfikację sprzętu u producentów urządzeń. Przedstawiona dokumentacja musi zawierać sformułowania jednoznaczne wskazujące na asortyment, którego dotyczą. 5)Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowany asortyment spełnia określone przez Zamawiającego wymagania. 6)Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 7)Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt 1 lub są one niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający informuje, że pomimo przewidzenia wezwania, nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 55%
Preis - Gewichtung: 45%
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 236 850.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego marki CANON

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30125130 Toner für Datenverarbeitungs-, Forschungs- und Dokumentationszentren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Magazyn Wydziału Teleinformatyki KSP, ul. Włochowska 25/33, 02-336 Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego marki CANON. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Rozdz. XIX SWZ oraz załącznik nr 4D do SWZ. 3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani. 4. Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 2 % wartości umowy wykonawczej w ramach postępowań prowadzonych w celu zawarcia umowy wykonawczej. 5.Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, w przypadku zaoferowania asortymentu równoważnego, następujących środków dowodowych: 1)Dokumentu wydanego przez podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzającego wydajność mierzoną zgodnie z normą badania wydajności odpowiednio: normy ISO/IEC 19752:2004 lub nowszej (dla tonerów czarnych), normy ISO/IEC 19798:2007 lub nowszej (dla tonerów kolorowych) lub innych norm równoważnych do wskazanych powyżej norm. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy. 2)Przez podmiot uprawniony do kontroli jakości rozumie się podmiot zewnętrzny posiadający stosowną akredytację pod katem wymogów ww. norm oraz mający siedzibę w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, to zaświadczenie podmiotu zewnętrznego, niezależnego uprawnionego do kontroli jakości oferowanego asortymentu. Zamawiający nie zaakceptuje potwierdzenia równoważności zaoferowanego asortymentu poprzez załączenie od oferty wyników testów wydajności mierzonych zgodnie z ww. normami ISO wystawionych przez producenta asortymentu eksploatacyjnego lub podmiot do tego nie uprawniony. Dokument, o którym mowa musi odnosić się do zaoferowanego równoważnego asortymentu eksploatacyjnego, z dokumentu musi wynikać, że wydajność zmierzona zostanie według ISO/IEC 19752:2004, ISO/IEC 19798:2007. Przyznanie dokumentu Wykonawcy musi zostać poprzedzone badaniem wydajności zgodnie z w/w nomami całego oferowanego równoważnego asortymentu eksploatacyjnego. Złożone dokumenty, oprócz wymogów dot. metodyki badania przewidzianej w normach muszą: być opatrzone datą wystawienia (nie starszą niż dwanaście miesięcy od dnia otwarcia ofert oraz nie późniejszą niż dzień otwarcia ofert), zawierać datę ważności testów, nazwę modeli drukarek, na których przeprowadzono testy wraz z ich numerami seryjnymi, które umożliwiają weryfikację sprzętu u producentów urządzeń. Przedstawiona dokumentacja musi zawierać sformułowania jednoznaczne wskazujące na asortyment, którego dotyczą. 5)Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowany asortyment spełnia określone przez Zamawiającego wymagania. 6)Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 7)Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt 1 lub są one niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający informuje, że pomimo przewidzenia wezwania, nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 55%
Preis - Gewichtung: 45%
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 258 020.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego marki TOSHIBA

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30125130 Toner für Datenverarbeitungs-, Forschungs- und Dokumentationszentren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Magazyn Wydziału Teleinformatyki KSP, ul. Włochowska 25/33, 02-336 Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego marki TOSHIBA. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Rozdz. XIX SWZ oraz załącznik nr 4E do SWZ. 3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani. 4. Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 2 % wartości umowy wykonawczej w ramach postępowań prowadzonych w celu zawarcia umowy wykonawczej. 5.Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, w przypadku zaoferowania asortymentu równoważnego, następujących środków dowodowych: 1)Dokumentu wydanego przez podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzającego wydajność mierzoną zgodnie z normą badania wydajności odpowiednio: normy ISO/IEC 19752:2004 lub nowszej (dla tonerów czarnych), normy ISO/IEC 19798:2007 lub nowszej (dla tonerów kolorowych) lub innych norm równoważnych do wskazanych powyżej norm. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy. 2)Przez podmiot uprawniony do kontroli jakości rozumie się podmiot zewnętrzny posiadający stosowną akredytację pod katem wymogów ww. norm oraz mający siedzibę w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, to zaświadczenie podmiotu zewnętrznego, niezależnego uprawnionego do kontroli jakości oferowanego asortymentu. Zamawiający nie zaakceptuje potwierdzenia równoważności zaoferowanego asortymentu poprzez załączenie od oferty wyników testów wydajności mierzonych zgodnie z ww. normami ISO wystawionych przez producenta asortymentu eksploatacyjnego lub podmiot do tego nie uprawniony. Dokument, o którym mowa musi odnosić się do zaoferowanego równoważnego asortymentu eksploatacyjnego, z dokumentu musi wynikać, że wydajność zmierzona zostanie według ISO/IEC 19752:2004, ISO/IEC 19798:2007. Przyznanie dokumentu Wykonawcy musi zostać poprzedzone badaniem wydajności zgodnie z w/w nomami całego oferowanego równoważnego asortymentu eksploatacyjnego. Złożone dokumenty, oprócz wymogów dot. metodyki badania przewidzianej w normach muszą: być opatrzone datą wystawienia (nie starszą niż dwanaście miesięcy od dnia otwarcia ofert oraz nie późniejszą niż dzień otwarcia ofert), zawierać datę ważności testów, nazwę modeli drukarek, na których przeprowadzono testy wraz z ich numerami seryjnymi, które umożliwiają weryfikację sprzętu u producentów urządzeń. Przedstawiona dokumentacja musi zawierać sformułowania jednoznaczne wskazujące na asortyment, którego dotyczą. 5)Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowany asortyment spełnia określone przez Zamawiającego wymagania. 6)Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 7)Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt 1 lub są one niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający informuje, że pomimo przewidzenia wezwania, nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 55%
Preis - Gewichtung: 45%
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 270 020.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Ogólne warunki umowy wraz z jej możliwymi zmianami zostały opisane w Rozdz. XIX dokumentacji zamówienia.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/10/2022
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21/01/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/10/2022
Ortszeit: 12:00
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawcy nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) oraz art. 5k Rozp. Rady (UE) nr 833/2014 z 31.07.2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1). 2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia: JEDZ,w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się JEDZ składa każdy z Wykonawców ubiegających się, Oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się (zał. nr 6 do SWZ). 3 Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza złoży:, inf. z KRK w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2ustawy oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego , oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, art. 7 ust. 1 ustawy z 13 .04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835), art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odpisu lub informacji z KRS lub z CEiDG w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy. 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 składa informacje wskazane w rozdz. VII ust. 8 SWZ. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, Podwykonawcy, składają dokumenty wskazane w Rozdz. VII ust 2 SWZ. 6. Zamawiający nie żąda wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7.Zamawiający może unieważnić postępowanie na podstawie art. 257 ustawy Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z działem IX ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/09/2022