Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 526073-2022

27/09/2022    S186

die Slowakei-Trnava: Server

2022/S 186-526073

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Nationale Identifikationsnummer: 42156424
Postanschrift: Kollárova 8
Ort: Trnava
NUTS-Code: SK02 Západné Slovensko
Postleitzahl: 91702
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Pavel Hulín/Mgr. Peter Šiška
E-Mail: peter.siska@nases.gov.sk
Telefon: +421 232780751
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.nases.sk
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10581
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/445969
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/445969
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nákup HSM kariet a serverov pre projekt Modernizácia ÚPVS

Referenznummer der Bekanntmachung: 250-2022/5887
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48820000 Server
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je nákup HSM kariet a serverov v prevedení interná karta plus server v počte 8 kariet a 8 serverov. Podrobne viď v súťažných podkladoch.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 290 680.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30210000 Datenverarbeitungsgeräte (Hardware)
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
Hauptort der Ausführung:

Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je nákup HSM kariet v prevedení interná karta plus server v počte 8 kariet a 8 serverov. Podrobne viď v súťažných podkladoch.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Kód ITMS: 311071R857

Názov projektu: ZVYŠOVANIE ÚŽITKOVEJ HODNOTY DIGITÁLNYCH SLUŽIEB PRE OBČANOV, PODNIKATEĽOV A INŠTITÚCIE VEREJNEJ SPRÁVY

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti

týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO:

a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista

právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu

pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov46b) v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania

alebo obvyklého pobytu,

c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) v

Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu

zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

2.Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1:

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

3.Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. 4 a 5 ZVO. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Preto uchádzač predkladá požadované doklady.

4.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného

postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

5.Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia

(podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 ZVO) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov (v tomto prípade sa nepredkladá daný doklad v ponuke).Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. Ďalej pri preukazovaní podmienok platia ustanovenia §32 ods. 6 a ods. 7 ZVO.

6.Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ZVO.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Uchádzač na preukázanie ekonomického a finančného postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO musí vo svojej ponuke predložiť vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky. Viď min. úroveň štandardov.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7. ZVO. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8. ZVO.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.

Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia

dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného

dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a

ekonomického postavenia spoločne.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia

podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ZVO.

Bližšie informácie k JED a manuál k vyplneniu viď na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html , ako aj v Súťažných podkladoch.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Vyjadrenie banky/bánk v ktorých má uchádzač vedené účty a záväzky o schopnosti plniť finančné záväzky bude obsahovať informácie o tom, že:

-v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,

-účet nie je predmetom exekúcie,

-účet nie je v nepovolenom debete.

Vyjadrenie banky nesmie byť staršie ako 30 dní ku dnu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Zároveň predloží čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých od ktorých predložil vyjadrenia nemá vedené účty a záväzky.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa § 34 ods. 1

písm. a) ZVO Zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g) ZVO, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8. ZVO.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti technickej a odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní spoločne.

Prepočet inej meny na eur sa vykoná kurzom ECB platným v deň zverejnenia súťaže vo vestníku EÚ.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia

podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ZVO. Bližšie informácie k JED a manuál k

vyplneniu viď v súťažných podkladoch a v §39 ZVO a na https:// www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-preverejne-obstaravanie-602.html

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Požadovaná úroveň štandardov sa preukazuje zoznamom dodaných tovarov za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov.

Zoznamom dodaných tovarov uchádzač preukáže dodanie tovaru rovnakého alebo obdobného charakteru ako je

predmet zákazky (HSM karty a servery), pričom Zoznam dodaných tovarov bude obsahovať dodávky tovarov v hodnote min. 100 000,00 EUR bez DPH sumárne na HSM karty a min.100 000 EUR bez DPH sumárne na servery (uvedené môže byť preukázané viacerými zákazkami ako aj v rámci 1 zákazky, ktorá obsahuje daný min. finančný objem pre HSM karty a pre servery).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Viď návrh kúpnej zmluvy súťažných podkladoch.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 26/10/2022
Ortszeit: 13:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 11 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 26/10/2022
Ortszeit: 13:30
Ort:

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnavská cesta 100/II, 801 01 Bratislava. Slovenská

republika

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Komisia zverejní údaje podľa § 52 ZVO. Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie sprístupnenie ponúk prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku IS EVO všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie. Zápisnica sa generuje a zasiela cez systém automaticky po otváraní ponúk a obsahuje údaje podľa § 52 ZVO.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

(1) Verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska

splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (super reverzný spôsob).

(2) Verejný obstarávateľ bude požadovať vytvorenie určitej právnej formy, odvolávka 50) viď zákon § 37 ods. 2 ZVO, ak ponuka skupiny dodávateľov bola prijatá lebo vytvorenie určitej právnej formy je potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.

(3) Vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii Verejný

obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie

ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred.

(4) Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní

prostredníctvom IS EVO. Uchádzač musí mať vytvorené konto a musí byť evidovaný v informačnom systéme ÚVO ako užívateľ za Hospodársky subjekt (Návod: odkaz https://www.uvo.gov.sk/private/hospodarske-subjekty/add) Všetky ďalšie pokyny na komunikáciu sú podrobne rozpísané v príručke https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html

(5)Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami a uchádzačmi sa riadi ustanoveniami § 20 ZVO. Verejný obstarávateľ pri komunikácii elektronicky prostredníctvom IS EVO stanovuje, že moment odoslania dokumentu sa považuje za moment jeho doručenia adresátovi.

(6) Všetky náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša v plnej miere uchádzač.

(7) Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzača zábezpeku vo výške 10 000,00 EUR. Podrobné informácie o zložení zábezpeky viď súťažné podklady.

(8) Vzťahy neupravené v tomto oznámení ako aj celá verejná súťaž sa riadia podľa ZVO.

(9) Nejedna sa o zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Žiadosť o nápravu:

- proti podmienkam uvedeným v oznámení musí byť doručená do desiatich dní odo dňa uverejnenia oznámenia v

európskom vestníku.

- v dokumentoch podľa § 164 ZVO odseku 1 písm. b) v postupe zadávania nadlimitnej zákazky musí byť doručená

najneskôr štyri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že tieto dokumenty neboli

poskytnuté neskôr než 15 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo návrhov; ak boli poskytnuté neskôr,

musí byť žiadosť o nápravu proti podmienkam v nich uvedeným doručená najneskôr do desiatich dní odo dňa

poskytnutia týchto dokumentov.

Ďalšie podrobné informácie sú uvedené v § 164 ZVO - Žiadosť o nápravu.

Podávanie námietok podrobne viď § 170 ZVO - Námietky.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/09/2022