Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 526253-2022

27/09/2022    S186

Polen-Warschau: Diverse Computerausrüstungen

2022/S 186-526253

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Warszawski
Postanschrift: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-927
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Fidor
E-Mail: dzp@chem.uw.edu.pl
Telefon: +48 225526240
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://chem-uw.ezamawiajacy.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: uczelnia publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu komputerowego do celów dydaktycznych dla Wydziału Chemii UW

Referenznummer der Bekanntmachung: 120/P-002/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30236000 Diverse Computerausrüstungen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (zastawów komputerów stacjonarnych,

monitorów oraz monitora interaktywnego) do celów dydaktycznych dla Wydziału Chemii UW.

2. Zakres przedmiotu umowy składa się z zamówienia podstawowego (część gwarantowana) oraz zamówienia

objętego prawem opcji (część niegwarantowana) .

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został określony w Formularzach wymagań technicznych, który

stanowi Załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (zastawów komputerów stacjonarnych,

monitorów oraz monitora interaktywnego) do celów dydaktycznych dla Wydziału Chemii UW.

2. Zakres przedmiotu umowy składa się z zamówienia podstawowego (część gwarantowana) oraz zamówienia

objętego prawem opcji (część niegwarantowana) .

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został określony w Formularzach wymagań technicznych, który

stanowi Załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji

określonego w art. 441 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą).

W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie realizację zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z

Formularza Warunków Technicznych tj. z opcją zamówienia maksymalnie 5 dodatkowych sztuk komputerów

stacjonarnych i monitorów.

2. Podstawą wejścia w życie opcji będzie jednostronne oświadczenie woli Zamawiającego. Opcjonalny

zakres będzie realizowany wyłącznie po uprzednim otrzymaniu przez Wykonawcę w trakcie realizacji Umowy

odrębnego pisemnego powiadomienia o decyzji skorzystania z prawa opcji.

3. Prawo opcji będzie realizowane na takich samych warunkach, jak zamówienie podstawowe.

4. Do dostaw w ramach prawa opcji zastosowanie mają postanowienia umowne, określające warunki i sposób

zapłaty wynagrodzenia, zasady na jakich mają odbywać się dostawy oraz kary umowne.

5. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający

z opcji nie skorzysta. Wykonawca nie jest zobowiązany do realizacji zakresu opcjonalnego w zakresie, w jakim

zastrzeżone prawo opcji nie zostało uruchomione przez Zamawiającego, jak również Wykonawca nie może

domagać się jego realizacji.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie.

7. Informacje dla zamówień objętych prawem opcji zawarte są w Formularzu Warunków Technicznych(Załącznik

nr 2) i we Wzorze Umowy (Załącznik nr 7).

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 162-460616
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu komputerowego do celów dydaktycznych dla Wydziału Chemii UW

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy PZP przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną i ogłaszaną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział IX ustawy PZP.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/09/2022