Lieferungen - 526355-2022

27/09/2022    S186

Polska-Olsztyn: Urządzenia sieciowe

2022/S 186-526355

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Adres pocztowy: Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 10-575
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mirosław Koczwara
E-mail: miroslaw.koczwara@uw.olsztyn.pl
Tel.: +48 895232779
Faks: +48 895272049
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski
Adres profilu nabywcy: https://olsztyn-uw.ezamawiajacy.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

dostarczenie urządzeń sieciowych, serwerów, komputerów, podzespołów komputerowych oraz oprogramowania biurowego na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

Numer referencyjny: WO-IV.272.11.2022
II.1.2)Główny kod CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż oraz dostarczenie urządzeń sieciowych, serwerów, komputerów, podzespołów komputerowych oraz oprogramowania biurowego w ramach następujących CZĘŚCI zamówienia:

1) CZĘŚĆ I – dostarczenie serwerów i wydajnych stacji graficznych,

2) CZĘŚĆ II – dostarczenie przełączników sieciowych na potrzeby przejść granicznych,

3) CZĘŚĆ III – dostarczenie przełączników sieciowych KVM,

4) CZĘŚĆ IV – dostarczenie przełączników sieciowych na potrzeby Wydziału Organizacji i Kadr,

5) CZĘŚĆ V – dostarczenie podzespołów komputerowych oraz oprogramowania biurowego.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 211 270.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dostarczenie serwerów i wydajnych stacji graficznych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000 Komputery osobiste
48820000 Serwery
30231300 Monitory ekranowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba zamawiającego – Olsztyn (miejsce dostawy), oraz siedziby DPG w Bezledach, Grzechotkach oraz Gołdapi (miejsca realizacji serwisu gwarancyjnego)

II.2.4)Opis zamówienia:

1. CZĘŚĆ I - dostarczenie serwerów i wydajnych stacji graficznych, zawierająca:

1) serwer typ I – 1 szt.,

2) wydajną stację graficzną – 2 szt.,

3) monitor – 2 szt.,

4) serwer typ II – 2 szt.,

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego CZĘŚCIĄ I zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

3. Opis znajdujący się w załączniku nr 2 do SWZ zawiera minimalne wymagania odnośnie produktów objętych przedmiotem zamówienia co oznacza, że wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi lub użytkowymi.

4. W każdym przypadku, gdy zamawiający w SWZ powołuje się na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.

5. Wykonawca dostarczy produkty objęte przedmiotem zamówienia do siedziby zamawiającego – Olsztyn, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego.

6. Dostarczenie produktów objętych przedmiotem zamówienia nastąpi w dniach pracy zamawiającego, własnym staraniem wykonawcy i na koszt wykonawcy, w opakowaniach fabrycznych, bezzwrotnych.

7. Dostarczone produkty objęte przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, sprawne technicznie, wraz z wymaganymi sterownikami, dopuszczone do obrotu i stosowania, zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ.

8. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dostarczenie przełączników sieciowych na potrzeby przejść granicznych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba zamawiającego – Olsztyn (miejsce dostawy), oraz siedziby DPG w Grzechotkach, Gołdapi, Gronowie, KPG w Braniewie i KPG w Skandawie - OC w Korszach (miejsca realizacji serwisu gwarancyjnego)

II.2.4)Opis zamówienia:

1. CZĘŚĆ II – dostarczenie przełączników sieciowych na potrzeby przejść granicznych, zawierająca:

1) przełącznik sieciowy typ I – 1 szt.,

2) przełącznik sieciowy typ II – 3 szt.,

3) przełącznik sieciowy typ III – 1 szt.,

4) przełącznik sieciowy typ IV – 10 szt.,

5) przełącznik sieciowy typ V – 13 szt.,

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego CZĘŚCIĄ II zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SWZ.

3. Opis znajdujący się w załączniku nr 3 do SWZ zawiera minimalne wymagania odnośnie produktów objętych przedmiotem zamówienia co oznacza, że wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi lub użytkowymi.

4. W każdym przypadku, gdy zamawiający w SWZ powołuje się na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.

5. Wykonawca dostarczy produkty objęte przedmiotem zamówienia do siedziby zamawiającego – Olsztyn, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego.

6. Dostarczenie produktów objętych przedmiotem zamówienia nastąpi w dniach pracy zamawiającego, własnym staraniem wykonawcy i na koszt wykonawcy, w opakowaniach fabrycznych, bezzwrotnych.

7. Dostarczone produkty objęte przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, sprawne technicznie, wraz z wymaganymi sterownikami, dopuszczone do obrotu i stosowania, zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ.

8. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dostarczenie przełączników sieciowych KVM

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba Zamawiającego – Olsztyn (miejsce dostawy), oraz siedziba DPG w Grzechotkach (miejsce realizacji serwisu gwarancyjnego).

II.2.4)Opis zamówienia:

1. CZĘŚĆ III – dostarczenie przełączników sieciowych KVM – 2 szt.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego CZĘŚCIĄ III zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ.

3. Opis znajdujący się w załączniku nr 4 do SWZ zawiera minimalne wymagania odnośnie produktów objętych przedmiotem zamówienia co oznacza, że wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi lub użytkowymi.

4. W każdym przypadku, gdy zamawiający w SWZ powołuje się na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.

5. Wykonawca dostarczy produkty objęte przedmiotem zamówienia do siedziby zamawiającego – Olsztyn, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego.

6. Dostarczenie produktów objętych przedmiotem zamówienia nastąpi w dniach pracy zamawiającego, własnym staraniem wykonawcy i na koszt wykonawcy, w opakowaniach fabrycznych, bezzwrotnych.

7. Dostarczone produkty objęte przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, sprawne technicznie, wraz z wymaganymi sterownikami, dopuszczone do obrotu i stosowania, zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ.

8. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dostarczenie przełączników sieciowych na potrzeby Wydziału Organizacji i Kadr.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba zamawiającego – Olsztyn.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. CZĘŚĆ IV – dostarczenie przełączników sieciowych na potrzeby Wydziału Organizacji i Kadr, zawierająca:

1) przełącznik sieciowy FC – 1 szt.,

2) przełącznik sieciowy hybrydowy – 1 szt.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego CZĘŚCIĄ IV zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SWZ.

3. Opis znajdujący się w załączniku nr 5 do SWZ zawiera minimalne wymagania odnośnie produktów objętych przedmiotem zamówienia co oznacza, że wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi lub użytkowymi.

4. W każdym przypadku, gdy zamawiający w SWZ powołuje się na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.

5. Wykonawca dostarczy produkty objęte przedmiotem zamówienia do siedziby zamawiającego – Olsztyn, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego.

6. Dostarczenie produktów objętych przedmiotem zamówienia nastąpi w dniach pracy zamawiającego, własnym staraniem wykonawcy i na koszt wykonawcy, w opakowaniach fabrycznych, bezzwrotnych.

7. Dostarczone produkty objęte przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, sprawne technicznie, wraz z wymaganymi sterownikami, dopuszczone do obrotu i stosowania, zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ.

8. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dostarczenie podzespołów komputerowych oraz oprogramowania biurowego.

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba zamawiającego – Olsztyn (miejsce dostawy i realizacji serwisu gwarancyjnego), oraz siedziby DPG w Grzechotkach, Gronowie, MPG w Elblągu - Placówka SG (miejsca realizacji serwisu gwaranc.)

II.2.4)Opis zamówienia:

1. CZĘŚĆ V – dostarczenie podzespołów komputerowych oraz oprogramowania biurowego, zawierająca:

1) dysk SSD 512GB 2,5” – 21 szt.,

2) dysk SSD 1TB 2,5” – 1 szt.,

3) dysk SSD 256GB 2,5” – 5 szt.,

4) dysk SSD 240GB 2,5” – 10 szt.,

5) pamięć RAM DDR4 RDIMM 16GB – 2 szt.,

6) pamięć RAM DDR4 4GB SODIMM – 5 szt.,

7) pamięć RAM DDR4 RDIMM do serwera 32GB – 1 szt.,

8) oprogramowanie-pakiet biurowy – 2 szt.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego CZĘŚCIĄ V zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SWZ.

3. Opis znajdujący się w załączniku nr 6 do SWZ zawiera minimalne wymagania odnośnie produktów objętych przedmiotem zamówienia co oznacza, że wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi lub użytkowymi.

4. W każdym przypadku, gdy zamawiający w SWZ powołuje się na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.

5. Wykonawca dostarczy produkty objęte przedmiotem zamówienia do siedziby zamawiającego – Olsztyn, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego.

6. Dostarczenie produktów objętych przedmiotem zamówienia nastąpi w dniach pracy zamawiającego, własnym staraniem wykonawcy i na koszt wykonawcy, w opakowaniach fabrycznych, bezzwrotnych.

7. Dostarczone produkty objęte przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, sprawne technicznie, wraz z wymaganymi sterownikami, dopuszczone do obrotu i stosowania, zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ.

8. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 133-378570
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: WO-IV.272.11.2022
Część nr: 1
Nazwa:

dostarczenie serwerów i wydajnych stacji graficznych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/09/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Virtual Technologies IT Spółka z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6452536469
Adres pocztowy: ul. Damrota 6/301
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-022
Państwo: Polska
E-mail: przemyslaw.goliczewski@vtit.eu
Tel.: +48 883255625
Adres internetowy: www.vtit.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 106 124.13 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 105 200.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: WO-IV.272.11.2022
Część nr: 2
Nazwa:

dostarczenie przełączników sieciowych na potrzeby przejść granicznych.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: WO-IV.272.11.2022
Część nr: 3
Nazwa:

dostarczenie przełączników sieciowych KVM.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/09/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ROMI Spółka z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 9512308220
Adres pocztowy: ul. Działkowa 37
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-234
Państwo: Polska
E-mail: biuro@gruparomi.pl
Tel.: +48 228462262
Adres internetowy: www.gruparomi.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 24 655.76 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 24 136.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: WO-IV.272.11.2022
Część nr: 4
Nazwa:

dostarczenie przełączników sieciowych na potrzeby Wydziału Organizacji i Kadr.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/09/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Virtual Technologies IT Spółka z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6452536469
Adres pocztowy: ul. Damrota 6/301
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-022
Państwo: Polska
E-mail: przemyslaw.goliczewski@vtit.eu
Tel.: +48 883255625
Adres internetowy: www.vtit.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 72 668.86 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 72 500.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: WO-IV.272.11.2022
Część nr: 5
Nazwa:

dostarczenie podzespołów komputerowych oraz oprogramowania biurowego.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/09/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Spinel Spółka z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8990022713
Adres pocztowy: ul. Podwale 75
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-449
Państwo: Polska
E-mail: jacek.piekarski@spinel.com.pl
Tel.: +48 713423007
Adres internetowy: www.spinel.com.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 10 312.19 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 9 434.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

wskazanie w Sekcji V.1) podstawy nieudzielenia zamówienia w zakresie części 2 wynika z ograniczonej możliwości wyboru podstaw unieważnienia postępowania. Faktyczną podstawą nieudzielenia zamówienia w zakresie części 2 jest art. 255 pkt 3 w związku z art. 259 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Tel.: +48 226958504
Faks: +48 226958111
Adres internetowy: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim.

2. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

11. Szczegółowy opis środków ochrony prawnej zawiera Dział IX ustawy Prawo zamówień publicznych – Środki Ochrony Prawnej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2022