Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 526355-2022

27/09/2022    S186

Polska-Olsztyn: Urządzenia sieciowe

2022/S 186-526355

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Adres pocztowy: Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 10-575
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mirosław Koczwara
E-mail: miroslaw.koczwara@uw.olsztyn.pl
Tel.: +48 895232779
Faks: +48 895272049
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski
Adres profilu nabywcy: https://olsztyn-uw.ezamawiajacy.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

dostarczenie urządzeń sieciowych, serwerów, komputerów, podzespołów komputerowych oraz oprogramowania biurowego na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

Numer referencyjny: WO-IV.272.11.2022
II.1.2)Główny kod CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż oraz dostarczenie urządzeń sieciowych, serwerów, komputerów, podzespołów komputerowych oraz oprogramowania biurowego w ramach następujących CZĘŚCI zamówienia:

1) CZĘŚĆ I – dostarczenie serwerów i wydajnych stacji graficznych,

2) CZĘŚĆ II – dostarczenie przełączników sieciowych na potrzeby przejść granicznych,

3) CZĘŚĆ III – dostarczenie przełączników sieciowych KVM,

4) CZĘŚĆ IV – dostarczenie przełączników sieciowych na potrzeby Wydziału Organizacji i Kadr,

5) CZĘŚĆ V – dostarczenie podzespołów komputerowych oraz oprogramowania biurowego.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 211 270.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dostarczenie serwerów i wydajnych stacji graficznych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000 Komputery osobiste
48820000 Serwery
30231300 Monitory ekranowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba zamawiającego – Olsztyn (miejsce dostawy), oraz siedziby DPG w Bezledach, Grzechotkach oraz Gołdapi (miejsca realizacji serwisu gwarancyjnego)

II.2.4)Opis zamówienia:

1. CZĘŚĆ I - dostarczenie serwerów i wydajnych stacji graficznych, zawierająca:

1) serwer typ I – 1 szt.,

2) wydajną stację graficzną – 2 szt.,

3) monitor – 2 szt.,

4) serwer typ II – 2 szt.,

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego CZĘŚCIĄ I zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

3. Opis znajdujący się w załączniku nr 2 do SWZ zawiera minimalne wymagania odnośnie produktów objętych przedmiotem zamówienia co oznacza, że wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi lub użytkowymi.

4. W każdym przypadku, gdy zamawiający w SWZ powołuje się na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.

5. Wykonawca dostarczy produkty objęte przedmiotem zamówienia do siedziby zamawiającego – Olsztyn, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego.

6. Dostarczenie produktów objętych przedmiotem zamówienia nastąpi w dniach pracy zamawiającego, własnym staraniem wykonawcy i na koszt wykonawcy, w opakowaniach fabrycznych, bezzwrotnych.

7. Dostarczone produkty objęte przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, sprawne technicznie, wraz z wymaganymi sterownikami, dopuszczone do obrotu i stosowania, zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ.

8. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dostarczenie przełączników sieciowych na potrzeby przejść granicznych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba zamawiającego – Olsztyn (miejsce dostawy), oraz siedziby DPG w Grzechotkach, Gołdapi, Gronowie, KPG w Braniewie i KPG w Skandawie - OC w Korszach (miejsca realizacji serwisu gwarancyjnego)

II.2.4)Opis zamówienia:

1. CZĘŚĆ II – dostarczenie przełączników sieciowych na potrzeby przejść granicznych, zawierająca:

1) przełącznik sieciowy typ I – 1 szt.,

2) przełącznik sieciowy typ II – 3 szt.,

3) przełącznik sieciowy typ III – 1 szt.,

4) przełącznik sieciowy typ IV – 10 szt.,

5) przełącznik sieciowy typ V – 13 szt.,

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego CZĘŚCIĄ II zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SWZ.

3. Opis znajdujący się w załączniku nr 3 do SWZ zawiera minimalne wymagania odnośnie produktów objętych przedmiotem zamówienia co oznacza, że wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi lub użytkowymi.

4. W każdym przypadku, gdy zamawiający w SWZ powołuje się na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.

5. Wykonawca dostarczy produkty objęte przedmiotem zamówienia do siedziby zamawiającego – Olsztyn, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego.

6. Dostarczenie produktów objętych przedmiotem zamówienia nastąpi w dniach pracy zamawiającego, własnym staraniem wykonawcy i na koszt wykonawcy, w opakowaniach fabrycznych, bezzwrotnych.

7. Dostarczone produkty objęte przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, sprawne technicznie, wraz z wymaganymi sterownikami, dopuszczone do obrotu i stosowania, zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ.

8. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dostarczenie przełączników sieciowych KVM

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba Zamawiającego – Olsztyn (miejsce dostawy), oraz siedziba DPG w Grzechotkach (miejsce realizacji serwisu gwarancyjnego).

II.2.4)Opis zamówienia:

1. CZĘŚĆ III – dostarczenie przełączników sieciowych KVM – 2 szt.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego CZĘŚCIĄ III zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ.

3. Opis znajdujący się w załączniku nr 4 do SWZ zawiera minimalne wymagania odnośnie produktów objętych przedmiotem zamówienia co oznacza, że wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi lub użytkowymi.

4. W każdym przypadku, gdy zamawiający w SWZ powołuje się na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.

5. Wykonawca dostarczy produkty objęte przedmiotem zamówienia do siedziby zamawiającego – Olsztyn, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego.

6. Dostarczenie produktów objętych przedmiotem zamówienia nastąpi w dniach pracy zamawiającego, własnym staraniem wykonawcy i na koszt wykonawcy, w opakowaniach fabrycznych, bezzwrotnych.

7. Dostarczone produkty objęte przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, sprawne technicznie, wraz z wymaganymi sterownikami, dopuszczone do obrotu i stosowania, zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ.

8. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dostarczenie przełączników sieciowych na potrzeby Wydziału Organizacji i Kadr.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba zamawiającego – Olsztyn.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. CZĘŚĆ IV – dostarczenie przełączników sieciowych na potrzeby Wydziału Organizacji i Kadr, zawierająca:

1) przełącznik sieciowy FC – 1 szt.,

2) przełącznik sieciowy hybrydowy – 1 szt.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego CZĘŚCIĄ IV zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SWZ.

3. Opis znajdujący się w załączniku nr 5 do SWZ zawiera minimalne wymagania odnośnie produktów objętych przedmiotem zamówienia co oznacza, że wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi lub użytkowymi.

4. W każdym przypadku, gdy zamawiający w SWZ powołuje się na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.

5. Wykonawca dostarczy produkty objęte przedmiotem zamówienia do siedziby zamawiającego – Olsztyn, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego.

6. Dostarczenie produktów objętych przedmiotem zamówienia nastąpi w dniach pracy zamawiającego, własnym staraniem wykonawcy i na koszt wykonawcy, w opakowaniach fabrycznych, bezzwrotnych.

7. Dostarczone produkty objęte przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, sprawne technicznie, wraz z wymaganymi sterownikami, dopuszczone do obrotu i stosowania, zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ.

8. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dostarczenie podzespołów komputerowych oraz oprogramowania biurowego.

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba zamawiającego – Olsztyn (miejsce dostawy i realizacji serwisu gwarancyjnego), oraz siedziby DPG w Grzechotkach, Gronowie, MPG w Elblągu - Placówka SG (miejsca realizacji serwisu gwaranc.)

II.2.4)Opis zamówienia:

1. CZĘŚĆ V – dostarczenie podzespołów komputerowych oraz oprogramowania biurowego, zawierająca:

1) dysk SSD 512GB 2,5” – 21 szt.,

2) dysk SSD 1TB 2,5” – 1 szt.,

3) dysk SSD 256GB 2,5” – 5 szt.,

4) dysk SSD 240GB 2,5” – 10 szt.,

5) pamięć RAM DDR4 RDIMM 16GB – 2 szt.,

6) pamięć RAM DDR4 4GB SODIMM – 5 szt.,

7) pamięć RAM DDR4 RDIMM do serwera 32GB – 1 szt.,

8) oprogramowanie-pakiet biurowy – 2 szt.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego CZĘŚCIĄ V zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SWZ.

3. Opis znajdujący się w załączniku nr 6 do SWZ zawiera minimalne wymagania odnośnie produktów objętych przedmiotem zamówienia co oznacza, że wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi lub użytkowymi.

4. W każdym przypadku, gdy zamawiający w SWZ powołuje się na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.

5. Wykonawca dostarczy produkty objęte przedmiotem zamówienia do siedziby zamawiającego – Olsztyn, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego.

6. Dostarczenie produktów objętych przedmiotem zamówienia nastąpi w dniach pracy zamawiającego, własnym staraniem wykonawcy i na koszt wykonawcy, w opakowaniach fabrycznych, bezzwrotnych.

7. Dostarczone produkty objęte przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, sprawne technicznie, wraz z wymaganymi sterownikami, dopuszczone do obrotu i stosowania, zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ.

8. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 133-378570
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: WO-IV.272.11.2022
Część nr: 1
Nazwa:

dostarczenie serwerów i wydajnych stacji graficznych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/09/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Virtual Technologies IT Spółka z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6452536469
Adres pocztowy: ul. Damrota 6/301
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-022
Państwo: Polska
E-mail: przemyslaw.goliczewski@vtit.eu
Tel.: +48 883255625
Adres internetowy: www.vtit.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 106 124.13 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 105 200.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: WO-IV.272.11.2022
Część nr: 2
Nazwa:

dostarczenie przełączników sieciowych na potrzeby przejść granicznych.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: WO-IV.272.11.2022
Część nr: 3
Nazwa:

dostarczenie przełączników sieciowych KVM.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/09/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ROMI Spółka z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 9512308220
Adres pocztowy: ul. Działkowa 37
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-234
Państwo: Polska
E-mail: biuro@gruparomi.pl
Tel.: +48 228462262
Adres internetowy: www.gruparomi.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 24 655.76 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 24 136.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: WO-IV.272.11.2022
Część nr: 4
Nazwa:

dostarczenie przełączników sieciowych na potrzeby Wydziału Organizacji i Kadr.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/09/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Virtual Technologies IT Spółka z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6452536469
Adres pocztowy: ul. Damrota 6/301
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-022
Państwo: Polska
E-mail: przemyslaw.goliczewski@vtit.eu
Tel.: +48 883255625
Adres internetowy: www.vtit.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 72 668.86 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 72 500.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: WO-IV.272.11.2022
Część nr: 5
Nazwa:

dostarczenie podzespołów komputerowych oraz oprogramowania biurowego.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/09/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Spinel Spółka z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8990022713
Adres pocztowy: ul. Podwale 75
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-449
Państwo: Polska
E-mail: jacek.piekarski@spinel.com.pl
Tel.: +48 713423007
Adres internetowy: www.spinel.com.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 10 312.19 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 9 434.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

wskazanie w Sekcji V.1) podstawy nieudzielenia zamówienia w zakresie części 2 wynika z ograniczonej możliwości wyboru podstaw unieważnienia postępowania. Faktyczną podstawą nieudzielenia zamówienia w zakresie części 2 jest art. 255 pkt 3 w związku z art. 259 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Tel.: +48 226958504
Faks: +48 226958111
Adres internetowy: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim.

2. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

11. Szczegółowy opis środków ochrony prawnej zawiera Dział IX ustawy Prawo zamówień publicznych – Środki Ochrony Prawnej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2022