Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 526370-2022

27/09/2022    S186

Polska-Warszawa: Zadrukowane wyroby papiernicze, z wyjątkiem formularzy

2022/S 186-526370

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centralna Komisja Egzaminacyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 014925224
Adres pocztowy: Lewartowskiego 6
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-190
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Łabuś
E-mail: aleksandra.labus@cke.gov.pl
Tel.: +48 225366632
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.cke.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Druk i dystrybucja materiałów egzaminacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w 2023 r., tj. egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, centralnego egzaminu wstępnego, egzaminów eksternistycznych.

Numer referencyjny: 2022/S 089-239757
II.1.2)Główny kod CPV
30199700 Zadrukowane wyroby papiernicze, z wyjątkiem formularzy - UB04
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest druk i dystrybucja materiałów egzaminacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w 2023 r., tj. egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, centralnego egzaminu wstępnego, egzaminów eksternistycznych, których zakres określony został w zadaniach:Zadanie 1 dotyczy egzaminu ósmoklasisty w maju i w czerwcu 2023 rokuZadanie 2 dotyczy egzaminu maturalnego w maju, w czerwcu i w sierpniu 2023 rokuZadanie 3 dotyczy Centralnego Egzaminu Wstępnego w czerwcu 2023 rokuZadanie 4 dotyczy egzaminów eksternistycznych w październiku 2023 roku

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 29 541 532.36 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30197630 Papier do drukowania - AB18
79800000 Usługi drukowania i powiązane - BC11
79820000 Usługi związane z drukowaniem - BC11
79823000 Usługi drukowania i dostawy - BC11
79824000 Usługi drukowania i dystrybucji - BC11
30234300 Płyty kompaktowe (CD) - JA01
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest druk i dystrybucja materiałów egzaminacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w 2023 r., tj. egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, centralnego egzaminu wstępnego, egzaminów eksternistycznych, których zakres określony został w zadaniach: Zadanie 1 Przygotowanie do druku, druk, kopiowanie płyt CD konfekcjonowanie (zszywanie, insertowanie, segregowanie), pakowanie i zabezpieczenie paczek i dystrybucja do szkół, OKE i CKE materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w maju i w czerwcu 2023 roku; Zadanie 2 Przygotowanie do druku, druk, kopiowanie płyt CD konfekcjonowanie (zszywanie, insertowanie, segregowanie), pakowanie i zabezpieczenie paczek i dystrybucja do szkół, OKE i CKE materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju, w czerwcu i w sierpniu 2023 roku; Zadanie 3 Przygotowanie do druku, druk, konfekcjonowanie (zszywanie, insertowanie, segregowanie), pakowanie i zabezpieczenie paczek i dystrybucja do OKE materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia centralnego egzaminu wstępnego w czerwcu 2023 roku; Zadanie 4 Przygotowanie do druku, druk, kopiowanie płyt CD konfekcjonowanie (zszywanie, insertowanie, segregowanie) pakowanie i zabezpieczenie paczek i dystrybucja do OKE materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych w październiku 2023 roku; 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa załącznik nr 1 do SWZ. 3.Wykonawca jest zobowiązany do zapewniania wykonywania czynności związanych z dostępem do treści materiałów egzaminacyjnych, tj. przed zabezpieczeniem ich przed nieuprawnionym ujawnieniem wyłącznie przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zgodnie z zapisami wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SWZ. 4.Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 14 dni od dnia podpisania Umowy dostarczyć dowód zawarcia polisy OC wraz z opłaconą wymagalną składką. Polisę OC Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na swój koszt i utrzymać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w okresie realizacji umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Polisa OC musi spełniać łącznie co najmniej warunki określone w załączniku nr 5 do SWZ. 5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. Zamówienie stanowi jedną z części zamówienia na druk i dystrybucję materiałów egzaminacyjnych, realizowanych przez Zamawiającego. 6. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień podobnych, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp. 8. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza złożenia oferty w formie katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp. 9. Zamawiający przed wszczęciem postępowania przeprowadził konsultacje rynkowe na podstawie art. 84 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. i umieścił na własnej stronie internetowej informacje pozyskane w drodze konsultacji: https://bip.cke.gov.pl/. 10. Forma rozliczeń z Wykonawcą ma charakter kosztorysowy. Załącznik 1 do SWZ - OPZ zawiera szczegółowe terminy realizacji zamówienia, liczby materiałów egzaminacyjnych, kopert, płyt, paczek oraz usług.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzór nad konfekcjonowaniem i dystrybucją materiałów egzaminacyjnych / Waga: 8.00
Kryterium jakości - Nazwa: skrócenie terminów przekazania do akceptacji wydruków próbnych / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: społeczne 1 / Waga: 6.00
Kryterium jakości - Nazwa: społeczne 2 / Waga: 6.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szacunkowa wartość tej części zamówienia 18 125 704.06 PLN netto

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 089-239757
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Druk i dystrybucja materiałów egzaminacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w 2023 r., tj. egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, centralnego egzaminu wstępnego, egzaminów eksternistycznych.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/09/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Samindruk Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 005730068
Adres pocztowy: UL. SIKORSKIEGO 37
Miejscowość: BRODNICA
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy: 87-300
Państwo: Polska
Tel.: +48 228439351
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SP. Z O.O
Adres pocztowy: AL. NMP 52
Miejscowość: CZĘSTOCHOWA
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Kod pocztowy: 42-200
Państwo: Polska
Tel.: +48 343430434
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 000173344
Adres pocztowy: ul. Fort Wola 22
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-258
Państwo: Polska
Tel.: +48 224602900
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Drukarnia POZKAL Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Krajowy numer identyfikacyjny: 340563910
Adres pocztowy: Cegielna 10/12
Miejscowość: Inowrocław
Kod NUTS: PL617 Inowrocławski
Kod pocztowy: 88-110
Państwo: Polska
Tel.: +48 523542700
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Toruńskie Zakłady Graficzne „ZAPOLEX” Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 870580021
Adres pocztowy: ul. Gen. Sowińskiego 2/4
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Tel.: +48 566530301
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 18 125 704.06 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 21 941 850.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 35 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Usługi Pocztowe

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Szacunkowa wartość zamówienia jest podana bez Vat

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Termin i zasady odwołania zgodne z działem IX ustawy Pzp

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2022