Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 526477-2022

27/09/2022    S186

Nederland-Voorhout: Computeruitrusting en -benodigdheden

2022/S 186-526477

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Fioretti Teylingen
Nationaal identificatienummer: 25709719
Postadres: Leidsevaart 4
Plaats: Voorhout
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2215 RE
Land: Nederland
Contactpersoon: Richard Kloosterman
E-mail: tenderdesk@probid.nl
Telefoon: +31 617194692
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.stichtingfiorettiteylingen.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ICT-hardware

Referentienummer: RK.610300-170622/EG
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Stichting Fioretti Teylingen is voornemens door middel van een openbare Europese aanbesteding een raamovereenkomst met twee partijen te sluiten voor de levering van ICT-Hardware.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL3 West-Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teylingen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Opdrachtgever wenst een raamovereenkomst aan te gaan met twee leverancier(s) voor de levering van ICT-Hardware. Hieronder verstaan wij onder meer, maar niet uitsluitend, Chromebooks, laptops, PC's en monitoren.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: SLA / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: RMA / Weging: 12
Kwaliteitscriterium - Naam: Leverbetrouwbaarheid / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Hardware / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Informatievoorziening / Weging: 8
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlening looptijd van de raamovereenkomst met twee (2) maal één (1) jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 082-220472
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

ICT-hardware

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/09/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bechtle direct B.V.
Nationaal identificatienummer: 17239940
Postadres: Meerenakkerplein 27
Plaats: EINDHOVEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5652BJ
Land: Nederland
E-mail: mitchell.mommers@bechtle.com
Telefoon: +31 655122256
Fax: +31 402509099
Internetadres: http://www.bechtle.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/09/2022