Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 526620-2022

27/09/2022    S186

Polska-Rzeszów: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2022/S 186-526620

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 165-468311)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Podkarpackie
Krajowy numer identyfikacyjny: 690581324
Adres pocztowy: al. Łukasza Cieplińskiego 4
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-010
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Krzyżanowski
E-mail: p.krzyzanowski@podkarpackie.pl
Tel.: +48 177433097
Faks: +48 178501761
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja PSIM

Numer referencyjny: OR-IV.272.2.22.2022
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja obecnie funkcjonującej platformy Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej lub dostawa nowej platformy.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) dostawę Infrastruktury sprzętowej i Infrastruktury sieciowej.

2) dostawę Oprogramowania pozwalającego na uruchomienie e-Usług

3) dostawę Oprogramowania pozwalającego na Integracje RCIM z Systemami Informatycznymi Jednostek i Systemem Centralnym.

4) wdrożenie Oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania e-Usług.

5) wdrożenie i uruchomienie e-Usług.

6) migrację wskazanych danych z obecnie używanego systemu informatycznego do RCIM

7) integrację RCIM z Systemami informatycznymi jednostek i Systemem Centralnym

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr Z1do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 165-468311

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 03/10/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 10/10/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 03/10/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 10/10/2022
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: