Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 526915-2022

27/09/2022    S186

Česko-Klatovy: Tiskařské a související služby

2022/S 186-526915

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Klatovská nemocnice, a.s.
Národní identifikační číslo: 26360527
Poštovní adresa: Plzeňská 929
Obec: Klatovy
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
PSČ: 33901
Země: Česko
Kontaktní osoba: Jan Kronďák
E-mail: jan.krondak@cnpk.cz
Tel.: +420 777357968
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://klatovy.nemocnicepk.cz
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_132.html
I.1)Název a adresa
Úřední název: Rokycanská nemocnice, a.s.
Národní identifikační číslo: 26360900
Poštovní adresa: Voldušská 750
Obec: Rokycany
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
PSČ: 33701
Země: Česko
Kontaktní osoba: Jan Kronďák
E-mail: jan.krondak@cnpk.cz
Tel.: +420 777357968
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://rokycany.nemocnicepk.cz
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_134.html
I.1)Název a adresa
Úřední název: Stodská nemocnice, a.s.
Národní identifikační číslo: 26361086
Poštovní adresa: Hradecká 600
Obec: Stod
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
PSČ: 33301
Země: Česko
Kontaktní osoba: Jan Kronďák
E-mail: jan.krondak@cnpk.cz
Tel.: +420 777357968
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://stod.nemocnicepk.cz
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_133.html
I.1)Název a adresa
Úřední název: Domažlická nemocnice, a.s.
Národní identifikační číslo: 26361078
Poštovní adresa: Kozinova 292
Obec: Domažlice
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
PSČ: 34401
Země: Česko
Kontaktní osoba: Jan Kronďák
E-mail: jan.krondak@cnpk.cz
Tel.: +420 777357968
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://domazlice.nemocnicepk.cz
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_131.html
I.1)Název a adresa
Úřední název: Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 26360896
Poštovní adresa: Kyjovská 607
Obec: Planá
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
PSČ: 34815
Země: Česko
Kontaktní osoba: Jan Kronďák
E-mail: jan.krondak@cnpk.cz
Tel.: +420 777357968
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://svataanna.nemocnicepk.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_136.html
I.1)Název a adresa
Úřední název: Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 26360870
Poštovní adresa: Blatenská 314
Obec: Horažďovice
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
PSČ: 34101
Země: Česko
Kontaktní osoba: Jan Kronďák
E-mail: jan.krondak@cnpk.cz
Tel.: +420 777357968
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://horazdovice.nemocnicepk.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_135.html
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek
V případě společného zadávání zakázek, které zahrnuje více zemí – provádí se dle národních pravidel:

dle §7 ZZVZ

I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://ezak.cnpk.cz/vz00009223
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://ezak.cnpk.cz/vz00009223
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zajištění tiskových služeb pro nemocnice ve vlastnictví Plzeňského kraje

II.1.2)Hlavní kód CPV
79800000 Tiskařské a související služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb spojených s tiskem pro Klatovskou nemocnici a.s., Rokycanskou nemocnici a.s., Stodskou nemocnici a.s., Domažlickou nemocnici a.s., Nemocnici následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. a Nemocnici následné péče LDN Svatá Anna na období 60 měsíců.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 18 000 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79800000 Tiskařské a související služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Klatovská nemocnice a.s., Rokycanská nemocnice a.s., Stodská nemocnice a.s., Domažlická nemocnice a.s., Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o., Nemocnice následné péče LDN Svatá Anna, s.r.o.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb spojených s tiskem

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 18 000 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 60
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Dodavatel prokáže profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ předložením čestného prohlášení podle Přílohy č. 3 ZD. Dodavatel musí splnit požadavek, aby byl

a) zapsán v obchodním rejstříku, příp. jiné obdobné evidenci, je-li to právním předpisem požadováno; týká se pouze dodavatelů, kteří jsou právnickými osobami; výpis z OR nesmí být starší než 3 měsíce přede dnem zahájení zadávacího řízení.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 24/10/2022
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 24/10/2022
Místní čas: 10:15

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
22/09/2022