Dienstleistungen - 526948-2022

27/09/2022    S186

Nederland-'s-Hertogenbosch: Diensten voor opleidingsprogramma

2022/S 186-526948

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincie Noord-Brabant
Nationaal identificatienummer: 422043498
Postadres: Brabantlaan 1
Plaats: 's-Hertogenbosch
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5216TV
Land: Nederland
Contactpersoon: Irene Kessens
E-mail: aanbestedingen@brabant.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
Adres van het kopersprofiel: https://www.brabant.nl/organisatie/werkwijze-regels-en-kaders/inkoop-en-aanbestedingen.aspx
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/5555678a72ee39549231c62707bb0535
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: TenderNed website (Inlichtingen)
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
E-mail: servicedesk@tenderned.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/5555678a72ee39549231c62707bb0535
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Tenderned website
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: servicedesk@tenderned.nl
NUTS-code: NL Nederland
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ontwikkeltraject ruimtelijke ordening medewerkers

Referentienummer: C2300353
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80521000 Diensten voor opleidingsprogramma
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht is verdeeld in 2 percelen.

1) Het opzetten en uitvoeren van een werving- en selectietraject voor minimaal 15 en maximaal 30 zij-instromers in het ruimtelijk domein. Geschikte kandidaten hebben enige jaren werkervaring, HBO/WO werk- en denkniveau en hebben de potentie om zich te ontwikkelen in een nieuw vakgebied.

2) Voor geselecteerde kandidaten een ontwikkeltraject te ontwikkelen en uit te voeren, waarbij geselecteerde kandidaten in een jaar tijd voldoende bijgeschoold worden ten behoeve van kennis, context en competenties die nodig zijn voor een beleidsmedewerker in het ruimtelijk domein.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Het opzetten en uitvoeren van een werving- en selectietraject

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79600000 Recruteringsdiensten
79621000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van kantoorpersoneel
79610000 Plaatsing van personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL41 Noord-Brabant
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Minimaal 15 en maximaal 30 zij-instromers

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Kennis en ervaring / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Presentatie / Weging: 30
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2023
Einde: 01/04/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Het ontwikkelen en uitvoeren van een ontwikkeltraject en begeleiden van deelnemers en organisaties

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80520000 Opleidingsfaciliteiten
80521000 Diensten voor opleidingsprogramma
79632000 Personeelsopleidingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL41 Noord-Brabant
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Een ontwikkeltraject ontwikkelen en uitvoeren voor minimaal 15 en maximaal 30 zij-instromers waarbij geselecteerde kandidaten in een jaar tijd voldoende bijgeschoold worden ten behoeve van kennis, context en competenties die nodig zijn voor een beleidsmedewerker in het ruimtelijk domein.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Kennis en ervaring / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Presentatie / Weging: 30
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/04/2023
Einde: 01/04/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Artikel 2.86 en 2.87 AW2012

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Kerncompetentie perceel 1,

- Kerncompetentie perceel 2

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/11/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/11/2022
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank 's-Hertogenbosch
Postadres: Leeghwaterlaan 8
Plaats: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5223 BA
Land: Nederland
E-mail: cib@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/09/2022