Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 527072-2022

27/09/2022    S186

Nederland-Amsterdam: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2022/S 186-527072

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting iPabo
Nationaal identificatienummer: 562146928
Postadres: Jan Tooropstraat 136
Plaats: AMSTERDAM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1061AD
Land: Nederland
Contactpersoon: Arno Harbers
E-mail: f.kool@ipabo.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ipabo.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/8bb0f578d5a5a0aab6b69d0d4b14a9ee
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/8bb0f578d5a5a0aab6b69d0d4b14a9ee
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese aanbesteding externe inhuur

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Om de inhuur van extern personeel volledig mee te nemen binnen deze aanbesteding, is de aanbesteding in vier (4) percelen verdeeld:

1. Facilitaire functies.

2. Surveillanten.

3. ZZP’ers.

4. IB-47 (korte opdrachten).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Facilitaire functies

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Inschrijven op een gedeelte van het perceel is niet toegestaan en leidt tot uitsluiting van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure. Op basis van historische gegevens bedraagt de geschatte, indicatieve opdrachtwaarde exclusief btw per perceel, per jaar:

• Perceel 1: € 86.000,00;

• Perceel 2: € 33.000,00;

• Perceel 3: € 881.000,00;

• Perceel 4: € 75.000,00.

Voor perceel 1 tot en met 3 zijn in 2021 circa 14.891 uren aan inhuur geleverd, welke als volgt zijn verdeeld:

• Perceel 1: 2.942;

• Perceel 2: 1.842;

• Perceel 3: 10.107.

De verwachting is dat op grond van inflatie de opdrachtwaarde substantieel kan toenemen, maar ook het aantal uren inhuur gedurende de looptijd van de Overeenkomst verdeeld over de percelen toeneemt en kan toenemen tot maximaal 20.000 uren.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitswens 1 / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitswens 2 / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitswens 3 / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitswens 4 / Weging: 10
Prijs - Weging: 55
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 86 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Aanbestedende dienst heeft een éénzijdige, optionele verlengingsmogelijkheid van twee (2) keer één (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Niet van toepassing.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Surveillanten

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Inschrijven op een gedeelte van het perceel is niet toegestaan en leidt tot uitsluiting van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure. Op basis van historische gegevens bedraagt de geschatte, indicatieve opdrachtwaarde exclusief btw per perceel, per jaar:

• Perceel 1: € 86.000,00;

• Perceel 2: € 33.000,00;

• Perceel 3: € 881.000,00;

• Perceel 4: € 75.000,00.

Voor perceel 1 tot en met 3 zijn in 2021 circa 14.891 uren aan inhuur geleverd, welke als volgt zijn verdeeld:

• Perceel 1: 2.942;

• Perceel 2: 1.842;

• Perceel 3: 10.107.

De verwachting is dat op grond van inflatie de opdrachtwaarde substantieel kan toenemen, maar ook het aantal uren inhuur gedurende de looptijd van de Overeenkomst verdeeld over de percelen toeneemt en kan toenemen tot maximaal 20.000 uren.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitswens 1 / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitswens 2 / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitswens 3 / Weging: 15
Prijs - Weging: 55
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 33 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Aanbestedende dienst heeft een éénzijdige, optionele verlengingsmogelijkheid van twee (2) keer één (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Niet van toepassing.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ZZP-ers (brokerdiensten)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze aanbesteding is onderverdeeld in percelen:

1. Facilitaire functies (Conciërge, receptie, beveiliging (incidenteel).

2. Surveillanten.

3. ZZP’ers (brokerdiensten).

4. IB-47 (korte opdrachten).

Inschrijven op een gedeelte van het perceel is niet toegestaan en leidt tot uitsluiting van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure. Op basis van historische gegevens bedraagt de geschatte, indicatieve opdrachtwaarde exclusief btw per perceel, per jaar:

• Perceel 1: € 86.000,00;

• Perceel 2: € 33.000,00;

• Perceel 3: € 881.000,00;

• Perceel 4: € 75.000,00.

Voor perceel 1 tot en met 3 zijn in 2021 circa 14.891 uren aan inhuur geleverd, welke als volgt zijn verdeeld:

• Perceel 1: 2.942;

• Perceel 2: 1.842;

• Perceel 3: 10.107.

De verwachting is dat op grond van inflatie de opdrachtwaarde substantieel kan toenemen, maar ook het aantal uren inhuur gedurende de looptijd van de Overeenkomst verdeeld over de percelen toeneemt en kan toenemen tot maximaal 20.000 uren.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitswens 1 / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitswens 2 / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitswens 3 / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitswens 4 / Weging: 10
Prijs - Weging: 55
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 881 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Aanbestedende dienst heeft een éénzijdige, optionele verlengingsmogelijkheid van twee (2) keer één (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Niet van toepassing.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/11/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/11/2022
Plaatselijke tijd: 12:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883622200
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/09/2022