Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 527087-2022

Submission deadline has been amended by:  678686-2022
27/09/2022    S186

Nederland-Zeist: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2022/S 186-527087

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: GGD regio Utrecht
Nationaal identificatienummer: 12090733
Postadres: De Dreef 5
Plaats: ZEIST
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3706BR
Land: Nederland
Contactpersoon: Bart van Boeijen
E-mail: aanbesteding@ggdru.nl
Telefoon: +31 306086086
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ggdru.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/83814d9ce141d4017b96433068012f2c
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/83814d9ce141d4017b96433068012f2c
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor het inhuren van personeel ten behoeve van crisisbestrijding voor de GGD regio Utrecht

Referentienummer: 10138/RvW
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Gezien de onvoorspelbaarheid van het coronavirus, mogelijke andere pandemieën en crisissituaties wil de GGDrU voorbereid zijn. Een belangrijke pijler hierin is het beschikken over voldoende tijdelijk personeel wat ingezet kan worden. Door de grote vraag en benodigde flexibiliteit in de inzet kan de GGDrU het benodigde personeel niet zelf werven en in dienst nemen. Om deze reden is deze aanbesteding uitgeschreven. De GGD wenst met meerdere partijen een raamovereenkomst af te sluiten voor het leveren van het benodigde tijdelijke personeel.

De GGDrU kiest ervoor de aanbesteding in drie percelen te verdelen. De reden hiervoor is dat de GGDrU behoefte heeft aan gespecialiseerde partijen zodat de GGDrU de best mogelijk kwaliteit ontvangt. Vandaar dat de GGDrU kiest voor de volgende verdeling:

• Uitzendkrachten t/m schaal 8 t.b.v. crisisbestrijding;

• Medisch personeel t.b.v. crisisbestrijding;

• Detacheringen schaal 9 en hoger t.b.v. crisisbestrijding.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Uitzendkrachten tot en met schaal 8 t.b.v. crisissituatie

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omzet in de afgelopen twee jaar is +/- €70.000.000,- per jaar geweest. Op basis van de afgelopen twee jaren verwacht de GGDrU dat de omzet over de komende vier jaar maximaal €280.000.000 zal bedragen. Aan de genoemde bedragen kunnen geen rechten ontleend worden. Indien er zich geen crisissituaties voordoen kan de omzet dalen tot €0,-.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: K1 - Beschikbaarheid en Flexibiliteit (opschalen) / Weging: 1
Kwaliteitscriterium - Naam: K2 - Urenregistratie, planning en roostering / Weging: 1
Kwaliteitscriterium - Naam: K3 - Dienstverlening en contactpersonen / Weging: 1
Prijs - Weging: 1
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Optie tot tweemaal één (1) jaar verlenging.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optie tot tweemaal één (1) jaar verlenging.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Medisch personeel t.b.v. crisisbestrijding

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omzet in de afgelopen twee jaar is +/- €5.000.000,- per jaar geweest. Op basis van de afgelopen twee jaren verwacht de GGDrU dat de omzet over de komende vier jaar maximaal €30.000.000,- zal bedragen. Aan de genoemde bedragen kunnen geen rechten ontleend worden. Indien er zich geen crisissituaties voordoen kan de omzet dalen tot €0,-.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: K1 - Beschikbaarheid en Flexibiliteit (opschalen) / Weging: 1
Kwaliteitscriterium - Naam: K3 - Dienstverlening en contactpersonen / Weging: 1
Kwaliteitscriterium - Naam: K2 - Netwerk en reikwijdte / Weging: 1
Prijs - Weging: 1
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Optie tot tweemaal één (1) jaar verlenging.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optie tot tweemaal één (1) jaar verlenging.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Detachering schaal 9 en hoger t.b.v. crisisbestrijding

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omzet in de afgelopen twee jaar is +/- €2.500.000,- per jaar geweest. Op basis van de afgelopen twee jaren verwacht de GGDrU dat de omzet over de komende vier jaar maximaal €20.000.000,- zal bedragen. Aan de genoemde bedragen kunnen geen rechten ontleend worden. Indien er zich geen crisissituaties voordoen kan de omzet dalen tot €0,-.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: K3 - Dienstverlening en contactpersonen / Weging: 1
Kwaliteitscriterium - Naam: K2 - Netwerk en reikwijdte / Weging: 1
Kwaliteitscriterium - Naam: K1 - Proces en doorlooptijd / Weging: 1
Prijs - Weging: 1
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Optie tot tweemaal één (1) jaar verlenging.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optie tot tweemaal één (1) jaar verlenging.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen crimineel verleden,

- Betalingen belastingen en premies,

- Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht,

- Geen faillissement of surseance van betaling,

- Geen ernstige beroepsfout,

- Geen vervalsing mededinging,

- Geen belangenconflict,

- Geen valse verklaringen,

- Geen bovenmatige beinvloeding van het besluitvormingsproces

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 7
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

De raamovereenkomst zal worden gesloten voor een initiële periode twee (2) jaar met de mogelijkheid tot tweemaal één (1) jaar verlenging.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/11/2022
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/11/2022
Plaatselijke tijd: 14:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Vrouwe Justitiaplein 1
Plaats: Utrecht
Postcode: 3511 EX
Land: Nederland
E-mail: communicatie.rb.utrecht@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/utrecht
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/09/2022