Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Dienstleistungen - 527617-2022

27/09/2022    S186

Sverige-Växjö: Utvärderingskonsulttjänster

2022/S 186-527617

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Kronoberg
Nationellt registreringsnummer: 232100-0065
Postadress: Upphandlingsenheten
Ort: Växjö
Nuts-kod: SE212 Kronobergs län
Postnummer: 351 88
Land: Sverige
Kontaktperson: Emmily Engström
E-post: emmily.engstrom@kronoberg.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ltkronoberg.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

SPUR-granskningar i Region Kronoberg

Referensnummer: Frivillig förhandsinsyn
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79419000 Utvärderingskonsulttjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Region Kronoberg och Läkarnas institut för professionell utveckling inom sjukvården (LIPUS) AB, avser att avtala om extern granskning av ST-utbildningen i Region Kronoberg.

Granskningarna syftar till att säkerställa att de krav som ställs i 2015:8 och HSLF-FS 2021:8 uppfylls. Ytterst handlar granskningarna om att bidra till en förbättring av lärandemiljön och utbildningsklimatet i Region Kronobergs ST-utbildning.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 3 100 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79632000 Utbildning av personal
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE212 Kronobergs län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Extern granskning av ST-utbildning i Region Kronoberg

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande
  • Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl:
    • Konkurrens saknas av tekniska skäl
Förklaring:

Det finns endast en leverantör på marknaden som erbjuder tjänsten.

IV.1.3)Information om ramavtal
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

V.2)Tilldelning av kontrakt/koncessioner
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21/09/2022
V.2.2)Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress
Officiellt namn: Läkarnas institut för professionell utvecklings i sjukvården (LIPUS) AB
Nationellt registreringsnummer: 556042-7493
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Land: Sverige
Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren kommer att vara ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde (exkl. moms)
Uppskattat totalt ursprungligt värde av kontraktet/kontraktsdelen/koncessionen: 3 100 000.00 SEK
Kontraktets/delens/koncessionens totala värde: 3 100 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Finns invändningar mot att avtalet kan ingås, kontakta Region Kronoberg skyndsamt.

Mercell annons: https://opic.com/id/afrqxyamkd

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Växjö
Land: Sverige
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Avtalsspärr gäller till och med 2022-10-03.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
22/09/2022