Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 527973-2022

Kompaktansicht anzeigen

27/09/2022    S186

Česko-Brno: Bezpečnostní služby

2022/S 186-527973

Oznámení o zadání zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti

Služby

Směrnice 2009/81/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel / zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
Národní identifikační číslo: 05800226
Poštovní adresa: Mučednická 1125/31
Obec: Brno (Žabovřesky)
PSČ: 61600
Stát: Česko
K rukám: Ing. Jolana Čajčíková
E-mail: j.cajcikova@nukib.cz
Tel.: +420 541110607

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele / zadavatele: http://www.nukib.cz

Adresa profilu kupujícího: https://nen.nipez.cz/profil/nukib

Elektronický přístup k informacím: https://nen.nipez.cz/profil/nukib

I.2)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.3)Hlavní předmět činnosti
Veřejný pořádek a bezpečnost
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce
Zajištění ostrahy, recepčních a úklidových služeb pro objekty NÚKIB v Praze na překlenovací období
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 4: Pátrací a bezpečnostní služby

Kód NUTS CZ010 Hlavní město Praha

II.1.3)Informace o rámcové smlouvě
II.1.4)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Předmětem veřejné zakázky je zajištění strážní a recepční služby a úklidu v objektech zadavatele v Praze. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 5 dokumentace zadávacího řízení).
II.1.5)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

79710000 Bezpečnostní služby

II.2)Celková konečná hodnota zakázky či zakázek
II.2.1)Celková konečná hodnota zakázky či zakázek
Hodnota: 19950390.46 CZK
Včetně DPH. Sazba DPH (%) 21

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
Omezené
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Byla použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem
NÚKIBVZ2022008
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne

Oddíl V: Zadání zakázky

Název: Zajištění ostrahy, recepčních a úklidových služeb pro objekty NÚKIB v Praze na překlenovací období
V.1)Datum zadání zakázky:
26.8.2022
V.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
V.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název: SECURITAS ČR s.r.o.
Poštovní adresa: Kateřinská 466 40
Obec: Praha
PSČ: 12000
Stát: Česko
E-mail: obchod@securitas.cz
Tel.: +420 284017111
Internetová adresa: http://www.securitas.cz

V.4)Údaje o hodnotě zakázky
Původní předpokládaná celková hodnota zakázky:
Hodnota: 15000000.00 CZK
Celková konečná hodnota zakázky:
Hodnota: 16487926.00 CZK
V.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.2)Další informace:
VI.3)Odvolací řízení
VI.3.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Stát: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.uohs.cz

VI.3.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.3.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: třída Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Stát: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
22.9.2022