Bauleistung - 529159-2019

08/11/2019    S216    Bauleistung - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Jelenia Góra: Bauarbeiten

2019/S 216-529159

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze
Nationale Identifikationsnummer: 021781314
Postanschrift: ul. Chałubińskiego 23
Ort: Jelenia Góra
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
Postleitzahl: 58-570
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Emilia Szczybura
E-Mail: szczybura@kpnmab.pl
Telefon: +48 757553726
Fax: +48 757553348

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.kpnmab.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka sektora finansów publicznych
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: ochrona przyrody

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Realizacja robót budowlanych I etapu inwestycji „Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów – etap I/B”

Referenznummer der Bekanntmachung: KPN/15/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji z drewna i betonu architektonicznego oraz wszystkich urządzeń elektrycznych w obiekcie „Stodoła Elektryczna” wraz z wykonaniem elektrycznej linii przyłączeniowej S/N do sieci elektrycznej operatora będących elementem I etapu inwestycji: „Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów – etap I/B”.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45111300 Abbauarbeiten
45220000 Ingenieur- und Hochbauarbeiten
45315000 Heizungs- und sonstige Elektroinstallationen in Gebäuden
45262000 Spezialbauarbeiten, außer Dachbauten
45261100 Errichtung von Dachstühlen
09331200 Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen
45311200 Elektroinstallationsarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45232410 Kanalisationsarbeiten
45233200 Diverse Oberbauarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
Hauptort der Ausführung:

Karkonoski Park Narodowy, Pałac Sobieszów, Jelenia Góra, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji z drewna i betonu architektonicznego oraz wszystkich urządzeń elektrycznych w obiekcie „Stodoła Elektryczna” wraz z wykonaniem elektrycznej linii przyłączeniowej S/N do sieci elektrycznej operatora będących elementem I etapu inwestycji: „Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów – etap I/B” obejmuje:

— rozbiórkę istniejącego muru ceglano-kamiennego wraz z jego odtworzeniem po wykonaniu projektowanych fundamentów obiektu „Stodoła Elektryczna”,

— usunięcie części skarpy kamienno-ziemnej oraz elementów terenowych w zakresie potrzebnym do wykonania wsporczej konstrukcji dla paneli fotowoltaicznych,

— rozebranie muru oporowego oraz wykonanie tymczasowego zabezpieczenia pozostałej części skarpy do czasu wykonania konstrukcji obiektu,

— wykonanie przyłącza S/N z stacji transformatorowej operatora sieci energetycznych firmy Tauron oraz nowej stacji S/N znajdującej się w obiekcie „Stodoła Elektryczna”,

— wykonanie całej konstrukcji żelbetowo-drewnianej obiektu „Stodoła Elektryczna” i pomieszczeń technicznych wraz z całą infrastrukturą obiektu oraz urządzeniami elektrycznymi zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 2 branża elektryczna,

— zakup i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z całym oprzyrządowaniem,

— wykonanie nowej nawierzchni z kostki granitowej w zakresie pokazanym na rys. nr 2 wraz częścią instalacji deszczowej i studniami zbiorczymi D24, D23 i D22 wg załączonych projektów: drogowego (zał. nr 2 pkt nr 2.11) i instalacji kanalizacji deszczowej (zał. nr 2 pkt nr 2.5),

— odtworzenie fragmentów murów kamiennych wraz z renowacją zachowanych fragmentów murów przy zaprojektowanym obiekcie „Stodoła Elektryczna” w zakresie pokazanym na rys. nr 3 wraz z wykonaniem furtki, wg załączonego projektu małej architektury (zał. nr 2 pkt nr 2.2.).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Gwarancja –roboty budowlane i instalacyjne / Gewichtung: 20
Kostenkriterium - Name: Gwarancja – system fotowoltaiczny / Gewichtung: 20
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.01.03.01.00-0165/16 POIS.02.04.00-00-0036/16

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 158-389722
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Realizacja robót budowlanych I etapu inwestycji „Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów – etap I/B”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gv.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

19.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

19.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

19.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

19.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

19.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.5 i 19.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

19.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

19.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

19.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

19.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

19.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

19.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179–198g Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gv.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/11/2019