Diese Website wird derzeit vor dem Hintergrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union aktualisiert. Falls Inhalte diesem Austritt noch nicht Rechnung tragen, ist dies unbeabsichtigt und wird berichtigt.

Bauleistung - 529260-2019

08/11/2019    S216    Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Hasselt: Bouwen van verkeersbrug

2019/S 216-529260

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 203-493290)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Nationaal identificatienummer: 0216.173.309_16711
Postadres: Havenstraat 44
Plaats: Hasselt
NUTS-code: BE221
Postcode: 3500
Land: België
Contactpersoon: Michaël De Beukelaer-Dossche
E-mail: mdbd@vlaamsewaterweg.be
Telefoon: +32 32249366
Fax: +32 32246725

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.vlaamsewaterweg.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=356047

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vervanging van de Bergwijkbrug te Merelbeke

Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AZZ-19-0023-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45221111
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De werken omvatten:

— vast gedeelte 1: gecontroleerde afbraak van de bestaande brug en voorbereidende werken,

— vast gedeelte 2: renovatie van de oeververdediging langsheen de ringvaart op beide oevers,

— vast gedeelte 3: verbreding van de Guldensporenlaan,

— voorwaardelijk gedeelte 1: bouw van de nieuwe brug en haar aanhorigheden,

— voorwaardelijk gedeelte 2: bouw van aansluitingen en fietssnelweg op linkeroever.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/11/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 203-493290

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Er werden 8 bestanden toegevoegd met betrekking tot terechtwijzend bericht 1. Er werden tevens 2 documenten toegevoegd om de 3D modellen opnieuw samen te stellen. Verder werd ook de presentatie van de inlichtingendag met een extra toelichting toegevoegd en een sjabloon voor materialen en componenten.