Lieferungen - 529540-2019

08/11/2019    S216    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Tschechien-Olomouc: Server

2019/S 216-529540

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Univerzita Palackého v Olomouci
Nationale Identifikationsnummer: 61989592
Postanschrift: Křížkovského 511/8
Ort: Olomouc
NUTS-Code: CZ071 Olomoucký kraj
Postleitzahl: 771 47
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Petra Vopálková
E-Mail: petra.vopalkova@upol.cz
Telefon: +420 585631118

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.upol.cz/

Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.upol.cz/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://zakazky.upol.cz/vz00003785
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://zakazky.upol.cz/vz00003785
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Datové centrum UP - IT zařízení pro datové centrum Holice

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48820000 Server
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka IT technologií pro Datové centrum Univerzity Palackého v Olomouci umístěné v areálu Univerzity Palackého v Olomouci, Šlechtitelů 27, Olomouc - Holice, realizované v rámci projektu „Obnova a modernizace IT infrastruktury UP“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002305, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zprovoznění, montážní práce, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu a technické podpory.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 9 790 000.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30233132 Festplattenlaufwerke
30233141 RAID (Redundant Array of Independent Disks, redundanter Verbund unabhängiger Festplatten)
32413100 Router für Netzwerke
38621000 Lichtwellenleitergeräte
48211000 Softwarepaket für den Plattformenverbund
32424000 Netzwerkinfrastruktur
72263000 Software-Implementierung
72910000 Computer-Backup-Dienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ071 Olomoucký kraj
Hauptort der Ausführung:

Viz VI.3) Další informace.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka IT technologií pro Datové centrum Univerzity Palackého v Olomouci umístěné v areálu Univerzity Palackého v Olomouci, Šlechtitelů 27, Olomouc - Holice (dále jen „Datové centrum Holice“ nebo „Datové centrum UP“), realizované v rámci projektu „Obnova a modernizace IT infrastruktury UP“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002305, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zprovoznění, montážní práce, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu a technické podpory.

Součástí dodávky je:

a) Kompletní dodávka IT technologií pro provoz Datového centra UP zahrnující dodávku serverů, diskových polí, SAN a LAN switchů, KVM přepínače a propojení nového systému se stávající infrastrukturou Zadavatele.

b) Veškeré optické i metalické propojovací kabely nutné pro zprovoznění nové infrastruktury, ostatní instalační materiál, instalace a konfigurace aktivních prvků i serverů, propojení nového systému se stávajícím a integrace stávající technologie s nově dodávanými prvky, vč. zajištění základní konfigurace pro napojení do sítě Zadavatele, tj. úplné, funkční a bezvadné provedení všech souvisejících montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení předmětu plnění a zajištění jeho provozuschopnosti.

c) Kompletní implementace včetně instalace a zprovoznění dodávaných zařízení do funkčního celku v tomto minimálním rozsahu:

i. Vytvoření implementačního projektu, včetně časového harmonogramu implementace,

ii. Fyzická instalace veškerého hardware a software vybavení,

iii. Implementace hardware a software vybavení, včetně kompletní migrace,

iv. Ověření funkčnosti všech instalovaných komponent v rámci instalace, včetně splnění požadovaných (akceptačních) podmínek,

d) Zaškolení obsluhy pro všechna jednotlivá dodávaná zařízení kvalifikovaným pracovníkem,

e) Zpracování prováděcí dokumentace předmětu plnění včetně plánu profylaktických prohlídek a její předání Zadavateli ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD,

f) Úklid a odvoz všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní instalaci v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů z místa plnění.

Podrobná technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 4 zadávací dokumentace.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 9 790 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 104
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

"Obnova a modernizace IT infrastruktury UP“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002305, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ad II.2.7): Jednotlivé dílčí termíny plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v čl. 4 odst. 4.2 zadávací dokumentace.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti stanovených v § 74 odst. 1 písm. a) - e) Zákona formou dle § 75 odst. 1 písm. a) – f) Zákona.

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 Zákona ve vztahu k České republice předložením:

— podle § 77 odst. 1 Zákona - výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Není požadováno.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

K prokázání technické kvalifikace dle § 79 Zákona Zadavatel požaduje dle § 79 odst. 2 písm. b) Zákona seznam významných dodávek poskytnutých Dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Dodavatel splní tuto podmínku pro technickou kvalifikaci, pokud v seznamu významných dodávek prokáže, že realizoval alespoň 2 dodávky, jejichž předmětem byla dodávka a instalace zařízení IT technologií obdobného předmětu plnění jako u této veřejné zakázky, v celkovém objemu minimálně 3 000 000 CZK bez DPH u každé z nich.

Za obdobný předmět plnění veřejné zakázky se považuje dodávka a instalace serverů, diskových polí, LAN a SAN switchů, a to včetně implementace do uceleného prostředí a migrace dat.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/12/2019
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch, Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/12/2019
Ortszeit: 09:00
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Vzhledem k tomu, že se nabídky podávají výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese veřejné zakázky, nebude probíhat otevírání obálek s nabídkami podaných v listinné podobě.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ad II.2.3) Hlavní místo dodání nebo plnění: Místem plnění veřejné zakázky je místnost D.04 v přístavbě budovy č. 53 v areálu Univerzity Palackého v Olomouci, Šlechtitelů 241/27, 783 71 Olomouc – Holice, ČESKÁ REPUBLIKA, na pozemku parc. č. 1705/1, jehož součástí je přístavba budovy č. 53, k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, vyjma technologie zálohování dat (položky 1.1.2, 1.2.1 a příslušná část 1.1.4 uvedené v příloze č. 4 zadávací dokumentace) pro kterou je místem plnění místnost 1.06 budovy č. 78 v areálu Univerzity Palackého v Olomouci, Šlechtitelů 241/27, 783 71 Olomouc – Holice, ČESKÁ REPUBLIKA, na pozemku parc. č. 1705/38, jehož součástí je budova č. 78, k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc.

Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 Zákona právo nerealizovat předmět veřejné zakázky v případě, že nebude uzavřena smlouva a realizována dodávka podpůrných technologií pro Datové centrum UP (Datové centrum UP - Komplex zařízení pro housing Holice), a to bez náhrady škody, o čemž bude Zadavatel vybraného dodavatele v dostatečném předstihu písemně informovat.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/11/2019